Retributieregelement op administratieve prestaties

Artikel 1. : doel

Met ingang van 1 juni 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie doorgerekend op administratieve prestaties voor :

-       afgifte elektronische identiteitsbewijzen, reispassen en rijbewijzen,
-       registratie verklaring eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning,
-       afgifte trouwboekjes,
-       opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie,
-       opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van stedenbouwkundige vergunningen,
-      aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes voor projecten, die onderworpen zijn aan de vergunningsplicht of de meldingsplicht voor inrichtingen of activiteiten uit de indelingslijst van bijlage 1 van titel II van het Vlarem.

Art. 2. : retributieplichtige
Deze retributie valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Art. 3. : tarieven
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld :

Elektronische identiteitsbewijzen

Kostprijs aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken naar boven afgerond tot op de euro.

 

Reispassen

Kostprijs aangerekend door de FOD Buitenlandse Zaken

 

Rijbewijzen

Kostprijs aangerekend door de FOD Mobiliteit en Vervoer

 

Verklaring van eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning

Kostprijs aangerekend door de deurwaarder voor betekening

 

Afgifte trouwboekjes

15,00 EUR

 

Opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie

65,00 EUR per aanvraag die niet via het E-loket op de website van de gemeente  gebeurt

 

50,00 EUR per aanvraag die via het E-loket op de website van de gemeente gebeurt (www.knokke-heist.be)

 

Opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van  stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen (1 planafdruk inbegrepen)

Per extra planafdruk

Inscannen en doormailen of op een USB-stick per planafdruk

 
50,00 EUR

  5,00 EUR

  3,00 EUR

 

Aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes voor projecten, die onderworpen zijn aan de vergunningsplicht of de meldingsplicht voor inrichtingen of activiteiten uit de indelingslijst van bijlage 1 van titel II van het Vlarem:

    • Inrichtingen of activiteiten klasse 1 ->

 

    • Inrichtingen of activiteiten klasse 2 ->
    • Inrichtingen of activiteiten klasse 3 ->

 

Wanneer een inrichtingen slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente is gevestigd, wordt de retributie verrekend in verhouding tot de op het grondgebied van de gemeente bezette oppervlakte.

 

 

 250,00 EUR + kosten aangetekende zending(en)

 

250,00 EUR

75,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4. : vrijstellingen
M.b.t. de retributie voor aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes voor projecten, is er vrijstelling voor :

- inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen;
- inrichtingen bedoeld in artikel 1, 8° van het Vlarem (tijdelijke inrichtingen);
- imkers;
- vogelopvangcentra;
- gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen
- inrichtingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en/of verenigingen  van gemeenten (intercommunales)
- inrichtingen van de staat, de gemeenschap, het gewest, de provincie en/of van andere openbare instellingen.

Art. 5 : aanvraag opzoekingen in het archief m.b.t. plannen stedenbouwkundige vergunningen
De aanvraag tot opzoekingen moet schriftelijk gebeuren (brief – fax – e-mail of digitaal).

Art. 6. : betaling
§1. De kostprijs voor elektronische identiteitsbewijzen, reispassen, rijbewijzen, verklaring eenzijdige beëindiging wettelijke samenwoning en trouwboekjes dient contant betaald te worden bij de aanvraag van de administratieve stukken.

§2. De retributie voor opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen dient contant betaald te worden bij de afgifte van de planafdruk(ken).

§3. De retributie voor aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes voor projecten en opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie wordt contant betaald of door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur Knokke-Heist, zoals vermeld op de factuur.

Art. 7. : invordering
§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare schuldvordering kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare schuldvordering kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

Art. 8. : algemene bepalingen
§1. Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de vaststelling van de retributie op administratieve prestaties wordt opgeheven vanaf 1 juni 2017.

§4. Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden.

Datum beslissing : 31/05/2017
Datum bekendmaking : 01/06/2017

Bijlage  : retributiereglopadmprest.pdf