Belasting op lijkbezorging

Artikel 1. : belastbaar feit
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op :

  1. Voor personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Knokke-Heist èn er ook niet zijn overleden:
  • Ø de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen in een niet in concessie gegeven grond
  • Ø de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen.
  1. Volgende concessies :

- de percelen voor begravingen in volle grond voor 20 jaar
- de nissen van het columbarium voor een periode van 15 of 30 jaar
- de percelen voor begravingen in een grafkelder voor een periode van 30 jaar
- de naamplaatjes op de naamzuilen aan de strooiweide voor een periode van 10 jaar.

De concessie neemt een aanvang op datum van de beslissing van het college vanburgemeester en schepenen.

  1. De opgravingen.

Art. 2. : belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing, de opgraving of de concessie aanvraagt.

Art. 3. : berekeningsgrondslag en tarieven

3.1. De belasting wordt vastgesteld op :

 

 

Begraving, uitstrooiing voor niet-inwoners en niet overleden in de gemeente

 

 

250,00 EUR

 

 3.2. De belasting en voorwaarden voor het verlenen of hernieuwen van grafconcessies en concessies voor columbaria op de begraafplaatsen van de gemeente Knokke-Heist worden als volgt vastgesteld :

A) Gemeentelijke centrale begraafplaats

 

VOLLE GROND NIET-VERASTE LICHAMEN

DUUR

PERCEEL

CONCESSIE

HERNIEUWING CONCESSIE

20 JAAR

VANAF 7 JAAR

600,00 EUR

1200,00 EUR

20 JAAR

MINDER DAN 7 JAAR

 300,00 EUR

600,00 EUR

 

VOLLE GROND: ASURNEN

DUUR

PERCEEL

CONCESSIE

HERNIEUWING CONCESSIE

20 JAAR

VOLWASSENE OF KIND

 700,00 EUR

1400,00 EUR

 

PERCELEN VOOR NIET-VERASTE LICHAMEN

(in het tarief van de concessie is de prijs van de grafkelder inbegrepen)

DUUR

PERCEEL

CONCESSIE

HERNIEUWING CONCESSIE

30 JAAR

GRAFKELDER 1 PERSOON

1500,00  EUR

3000,00 EUR

30 JAAR

GRAFKELDER 2 PERSONEN

2500,00 EUR

5000,00 EUR

 

 

PERCELEN VOOR ASURNEN

(in het tarief van de concessie is de prijs van de grafkelder inbegrepen)

DUUR

PERCEEL

CONCESSIE

HERNIEUWING CONCESSIE

30 JAAR

GRAFKELDER 1 PERSOON

900,00 EUR

1800,00 EUR

30 JAAR

GRAFKELDER 2 PERSONEN

 1250,00  EUR

2500,00 EUR

 

NISSEN VOOR HET BIJZETTEN IN EEN COLUMBARIUM

(in het tarief van de concessie zijn de prijzen van de naamplaat en van de sokkel inbegrepen)

DUUR

NIS

CONCESSIE

HERNIEUWING CONCESSIE

15 JAAR

VOOR 1 ASURNE

350,00 EUR

700,00 EUR

30 JAAR

VOOR 1 ASURNE

450,00 EUR

900,00 EUR

30 JAAR

VOOR 2 ASURNEN

650,00 EUR

1300,00 EUR

 

NAAMPLAATJE ZUIL STROOIWEIDE

(in het tarief van de concessie is de prijs van het naamplaatje niet inbegrepen; dit naamplaatje moet worden aangekocht via een steenhouwer)

DUUR

PERCEEL

CONCESSIE

HERNIEUWING CONCESSIE

10 JAAR

ZUIL AAN STROOIWEIDE

70,00 EUR

NIET HERNIEUWBAAR

 

Bij het einde van de termijn waarvoor de concessie op de centrale begraafplaats werd verleend, kan deze termijn worden hernieuwd op dezelfde plaats en voor dezelfde duur, onder de voorwaarden en tarieven die gelden op de datum van de hernieuwing, met uitzondering van het naamplaatje op zuil strooiweide dat niet hernieuwbaar is.

B) Gemeentelijke begraafplaatsen, uitgezonderd de centrale begraafplaats

 

Openen private grafkelder

 

 

50,00 EUR

 

Voor de hernieuwing van de grafconcessie voor de duur van 30 jaar

 

 

7500,00 EUR

 

C) Niet-inwoners

De belasting voor de concessies wordt verdrievoudigd voor personen die op het ogenblik van de aanvraag of van het overlijden niet in de bevolkingsregisters van de gemeente Knokke-Heist zijn ingeschreven.

De belasting voor de concessies wordt eveneens verdrievoudigd bij concessies voor twee personen, als één van de begunstigden op het ogenblik van overlijden of aanvraag niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Knokke-Heist. Ook bij hernieuwing blijft deze verdrievoudiging van belasting bestaan.

D) Personen die voorafgaand en aansluitend in de gemeente gedomicilieerd waren

De belasting van de concessie wordt niet verdrievoudigd voor:

- personen opgenomen in rust- of verzorgingstehuizen of andere gezondheidsinrichtingen

- personen inwonend bij bloed- of aanverwanten tot in de derde graad

op voorwaarde dat deze personen voorafgaand en aansluitend in de gemeente Knokke-Heist gedomicilieerd waren.

 

E) EU-ambtenaren

De EU-ambtenaren, die als gevolg van hun persoonlijk statuut zijn vrijgesteld van de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente en die werkelijk in de gemeente verblijven, zijn voor wat betreft de toepassing van dit reglement, gelijkgesteld met de personen ingeschreven in het bevolkingsregister.

F) Terugbetaling bij terugname perceel

Wanneer het college van burgemeester en schepenen in de loop van de concessie een perceel terugneemt, wanneer deze ongebruikt is gebleven of dit wordt ingevolge de overbrenging van de stoffelijke overblijfselen, dan wordt het bedrag van de concessie terugbetaald in verhouding tot de nog te lopen termijn en op basis van de bij de toekenning betaalde concessievergoeding.

3.3. Opgraving :

 

Zandgraf en grafkelder

 

 

 

750,00 EUR

 

Nis

 

 

250,00 EUR

 

Art. 4. : vrijstellingen
§1. Zijn vrijgesteld van de belasting op de opgravingen en het openen van private grafkelders :

a)  de opgravingen van militairen en burgers gestorven voor het vaderland;

b)  de opgravingen bevolen door de rechterlijke of bestuurlijke overheden;

c)  de opgravingen verplicht wegens de verandering van bestemming van het kerkhof.

§2. Zijn vrijgesteld van de belasting op de begravingen en de uitstrooiingen :

a)  de oorlogsslachtoffers gestorven in dienst van het vaderland;

b) de personen opgenomen in gestichten, bejaardentehuizen, kolonies of inrichtingen voor geesteszieken of gezondheidsinrichtingen die, bij hun opneming gehouden waren tot inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar de inrichting is gevestigd;

Art. 5. : invordering
De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Wanneer de inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen,  betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Art. 6. : bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk, of via een duurzame drager worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de  derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art. 7. : algemene bepalingen
§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

§2. Het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2008 houdende hervaststelling van de gemeentebelasting op de begravingen en opgravingen wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

§3. Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2013 houdende hervaststelling van de tariefverordening op het verlenen van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

§4. Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur.

Datum goedkeuring ; 28/11/2013
Datum bekendmaking : 29/11/2013

Bijlage : belasting_op_lijkbezorging.pdf

 

Contact

Ontvangsten Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 147 +32 50 630 159  ontvangsten@knokke-heist.be