Inburgering

Wie heeft recht op een inburgeringstraject?

Zowat alle allochtonen die in Vlaanderen of in Brussel ingeschreven zijn in
het Rijksregister (bevolkingsregister, wachtregister of vreemdelingenregister) 
hebben recht op een inburgeringstraject:

 • Alle vreemdelingen met verblijfsrecht in België,
  behalve: asielzoekers van wie de asielprocedure nog geen vier maanden loopt
  en mensen die hier met een tijdelijk doel verblijven
 • Belgen die in het buitenland geboren zijn en van wie
  minstens één ouder ook in het buitenland geboren is

Wie één keer ingeschreven is in het Rijksregister, blijft recht hebben op een
traject, zonder eindtermijn.

 

Behoren niet tot de doelgroep van inburgering, omdat ze niet
ingeschreven worden in het Rijksregister:

 • toeristen
 • diplomaten
 • vreemdelingen zonder wettig verblijf of met alleen
  een aankomstverklaring.

Wie is verplicht
een inburgeringstraject te volgen in het Vlaams Gewest  ?

Sommige inburgeraars moeten zich binnen de drie maanden aanmelden en het
vormingsprogramma van het primaire inburgeringstraject volgen.

Zijn verplicht:

1. Vreemde nieuwkomers die voor het eerst
ingeschreven zijn in het Rijksregister met een
verblijfsdocument dat langer dan drie maanden
geldig is en die een van de volgende verblijfsstatuten hebben:

 • Gezinsmigranten van buiten de Europese Unie (EU), de
  Europese Economische Ruimte (EER: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) of
  Zwitserland.
  Voorwaarde is dat het gaat om gezinshereniging:

  • met een Belg die geen gebruik maakt van het vrij verkeer in de EU, EER en
   Zwitserland
  • met iemand die geen onderdaan is van de EU, EER of Zwitserland (tenzij de
   persoon een arbeidsmigrant is, vrijgesteld van de
   inburgeringsplicht). 
 • Erkende vluchtelingen
 • Mensen met het statuut van subsidiaire bescherming
 • Slachtoffers van mensenhandel
 • Geregulariseerden of mensen met een  discretionaire
  verblijfsvergunning

2. Asielzoekers van wie de asielprocedure
langer dan vier maanden duurt en die zich voor 16 maart 2012 aangemeld hebben
bij een onthaalbureau voor inburgering, zijn verplicht een cursus
maatschappelijke oriëntatie te volgen.

 

3. Belgische nieuwkomers die in het buitenland Belg geworden
zijn en die voor het eerst naar België komen als ze ouder zijn dan 17: ze zijn
verplicht als ze nog geen twaalf opeenvolgende maanden ingeschreven zijn in het
Rijksregister

4. Minderjarige anderstalige nieuwkomers die 18
jaar
worden: ze worden verplicht als ze nog geen twaalf opeenvolgende
maanden ingeschreven zijn met een verblijfsdocument van meer dan drie
maanden.

5. Bedienaars van erkende erediensten

Welke groepen krijgen voorrang in Vlaanderen?

Naast de verplichte inburgeraars, krijgen ook sommige groepen die niet
verplicht zijn voorrang:

 • Gezinsherenigers onder de 65 van buiten de EU, die zich in
  Vlaanderen vestigen via gezinshereniging met iemand uit de EU, EER of
  Zwitserland
 • Oudkomersonder de 65:
  • met OCMW-steun of een werkloosheids- of wachtuitkering
  • die meer dan twaalf maanden ingeschreven zijn in het
   Rijksregister
 • Huurders of kandidaat-huurders van een sociale
  woning
  in Vlaanderen
 • Ouders of voogden van een schoolgaand of leerplichting
  kind

Wie wordt vrijgesteld van de inburgeringsverplichting?

Sommige mensen die behoren tot een van de hierboven vermelde groepen worden
vrijgesteld van de verplichting:

 • mensen met een verblijfstitel van niet meer dan drie maanden
 • 65-plussers (behalve bedienaars van erediensten)
 • -18-jarigen
 • onderdanen van de EU, de EER of Zwitserland en hun gezinsleden
 • onderdanen van de EU, de EER of Zwitserland die 'langdurig ingezetene' zijn
  in een EU-lidstaat is en die daar al aan integratievoorwaarden voldaan hebben:
  zij moeten alleen nog een cursus Nederlands volgen
 • mensen met een getuigschrift van het Belgisch of Nederlands onderwijs of van
  een volledig jaar onthaalonderwijs
 • ernstig zieken of met een handicap
 • mensen die het attest van inburgering al behaald hebben
 • arbeidsmigranten (en hun gezinsleden) met arbeidskaart B of met beroepskaart
  of die daarvan vrijgesteld zijn.

Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630100 050630159  burgerzaken@knokke-heist.be