Retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek

Artikel 1. : doel

Met ingang vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 worden volgende retributies gevestigd in alle vestigingen van Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.

Art. 2. : retributieplichtige

Het lidgeld bedraagt 2,50 euro per jaar (12 maanden) voor leden vanaf 18 jaar. Men wordt enkel ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.

Leden jonger dan 12 jaar kunnen enkel gebruik maken van de jeugdafdeling, van de leeszaal en de jeugdmediatheek.

Leden vanaf 12 jaar kunnen gebruik maken van alle afdelingen : jeugdafdeling, volwassenafdeling, mediatheek en de leeszaal.

Art. 3. : tarieven

Volgende tarieven worden opgelegd :

Leengeld :

Materialen

 

Uitleentermijn

Leengeld

Boete

 

Gedrukte materialen en luister- en daisyboeken uit de eigen collectie

 

28 dagen

 

gratis

 

0,50 euro vanaf de 29ste dag per werk

 

maningsgeld per geleend werk groeit met 0,50 euro per 7 dagen aan

 

Audiovisuele materialen :

  • cd’s

 

 

 

 

 

 

  • dvd’s en games

 

 

28 dagen

 

 

 

 

 

 

7 dagen

 

 

gratis

 

 

 

 

 

 

gratis

 

 

1,00 euro vanaf de 29ste dag per cd – dit bedrag wordt per 7 dagen met 1,00 euro vermeerderd

 

0,50 euro per dag vanaf de 8ste dag

 

Raadplegen van de materialen in de bibliotheek zelf

 

 

 

gratis

 

 

Verlies of totale beschadiging van het geleende materiaal

 

 

 

kostprijs van het werk

 

 

Gedeeltelijke beschadiging van het geleende materiaal

 

 

schadevergoeding bepaald door de bibliothecaris

 

 

Reserveringen van uitgeleende materialen

 

 

 

1,00 euro per werk

 

 

Reservering van werken en tijdschriftartikels die niet in de collectie zijn opgenomen

 

 

1,00 euro per werk + eventuele bijkomende kosten

 

 

Fotokopies :

 

Met magnetische kaart :

 

0,08 euro per fotokopie

Zonder magnetische kaart :

 

0,10 euro per fotokopie

 

Uitprints van digitaal opgeslagen informatie :

 

Uitprint :

 

0,10 euro per uitprint

 

Art. 4. : betaling

De retributie wordt contant betaald.

Art. 5. : invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de modaliteiten bepaald in art. 94, 2° 2e lid van het gemeentedecreet.

Art. 6. : algemene bepalingen

§1. Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2012 houdende de vaststelling van een retributie van de gemeentelijke openbare bibliotheek voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014;

§2. Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Datum goedkeuring : 24/09/2015
Datum bekendmaking : 25/09/2015

Bijlage : retributiereglement_gemeentelijke_openbare_bibliotheek.pdf