Retributiereglement op het straatparkeren

Artikel 1.
Ten voordele van de gemeente Knokke-Heist wordt een retributie geheven op het parkeren op de parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel  27.1
-27.3 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg , hierna genoemd de Wegcode: 
 

a) in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones);

b) op de openbare weg met blauwe zone reglementering;

c) in zones betalend parkeren;

d) op de openbare weg waar betalend parkeren van toepassing is. 

Hoofdstuk 1. Parkeren in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering.

Art. 2.
De retributie “tarief blauwe zone” is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd (blauwe  zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en  27.2
van de Wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer. 
 

Art. 3.
Blauwe zone 1 = zone maximum vier uur

Parkeren is gratis voor de duur van vier uren of zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1 van de Wegcode. Gemeentelijke parkeerkaarten zijn toegelaten. 

Blauwe zone 2 = omgeving ziekenhuis en centrum Westkapelle = zone maximum één uur

Parkeren is gratis voor de duur van één uur of zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1 van de Wegcode. Gemeentelijke parkeerkaarten blauwe zone 2 zijn toegelaten in omgeving ziekenhuis. 

Blauwe zone 3 = parkings (Stormmeeuw, Laguna, CC Scharpoord,  kerkplein Heist, kerkplein Duinbergen, kerkplein Knokke, Olivier, Schutters) (=donkerblauwe zone op parkeerplan).

Parkeren is gratis voor de duur van vier uren of zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1 van de Wegcode. Gemeentelijke parkeerkaarten zijn niet toegelaten, behoudens wat bepaald is in artikel 21, 22 en 23. 

Blauwe zone 4 = omgeving stadhuis A. Verweeplein = zone maximum 30 minuten

Parkeren is gratis voor de duur van 30 minuten of zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1 van de Wegcode. Gemeentelijke parkeerkaarten zijn niet toegelaten, behoudens wat bepaald is in artikel 21, 22 en 23. 

Uitzondering : indien de parkeerplaats wordt ingenomen voor het opladen van een elektrisch voertuig, mag dit voertuig blijven staan voor de duur van het opladen van het voertuig.
De met het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf zal nagaan of het voertuig aan het opladen is door te controleren of de stekker in het stopcontact zit.
Indien de stekker van het elektrische voertuig niet in het stopcontact zit, zal de met het toezicht belaste functionaris een retributie uitschrijven.
 

Art. 4.
§ 1 De retributie “blauwe zone ” is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.

§ 2 Deze retributie bedraagt 20 euro in de zone met beperkte parkeertijd of op de openbare weg met een blauwe zonereglementering.

§ 3 De retributie “blauwe zone” wordt betaald binnen de acht dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser of als er geen ruitenwisser is, op het voorste gedeelte  van het betrokken geparkeerde voertuig aangebracht door de door het gemeentebestuur aangestelde vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt door middel van  overschrijving op de bankrekening van de concessionaris of met de elektronische betaalkaart overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen. 

Art. 5.
De retributie “blauwe zone 1” is verschuldigd van 11.00 uur tot 19.00 uur, alle dagen van de schoolvakanties (kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, hemelvaartvakantie, juli, augustus en herfstvakantie), alsook op zaterdag, zondag en feestdagen.

De retributie “blauwe zone 2”, “blauwe zone 3” en de retributie “blauwe zone 4” is alle dagen verschuldigd van 11.00 uur tot 19.00 uur.  

Hoofdstuk 2. Betalend parkeren 

Art. 6.
Op de plaatsen met parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden zoals op deze toestellen vermeld.

Volgende retributietarieven zijn van toepassing:

parkeerbiljet zonder parkeertijdbeperkingen

kortparkeerbiljet  rode zone - winkelstraten

kort of langparkeerbiljet oranje zone – meest toeristische zone

kort of langparkeerbiljet  groene zone – toeristische zone 

Art. 7.
De zone betalend parkeren wordt opgedeeld in verschillende zones:

Rode zone: de winkelstraten zoals omschreven in het ‘aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd’

Oranje zone : meest toeristische zone, in de straten zoals omschreven in het ‘aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd’,

Groene zone :  toeristische zone, in de straten  en op de pleinen zoals omschreven in het ‘aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd’. 

Art. 8.
§ 1 De retributie “parkeerbiljet zonder parkeertijdbeperkingen”  is van toepassing 

1.  na het verstrijken van de parkeerduur zoals aangegeven op het parkeerticket

2.  wanneer geen parkeerticket zichtbaar achter de voorruit kan worden aangetroffen

3.  wanneer het voorliggend parkeerticket niet voldoet aan het voor die tariefzone geldende tarief

4.  wanneer de parkeertijd niet via sms betaald werd (e-ticket) volgens het voor die tariefzone geldende tarief

§ 2 Deze retributie bedraagt 20,00 euro en laat toe om gedurende maximum vijf uren te parkeren, in de zones waar de parkeertijd wordt geregeld door middel van betalend parkeren en volgens de modaliteiten aangegeven op de parkeerautomaten.  Deze retributie is niet overdraagbaar naar de volgende betalende dag. 

§ 3 Deze retributie dient betaald te worden binnen de acht dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser, of als er geen ruitenwisser is, op het voorste gedeelte van het betreffende geparkeerde voertuig aangebracht door de door het gemeentebestuur aangestelde vaststeller op  het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt door middel van overschrijving op de bankrekening van het gemeentebestuur of concessionaris met de elektronische betaalkaart overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen.  

De retributie groene zone is verschuldigd van 11.00 uur tot 19.00 uur, alle dagen van de schoolvakanties (kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, hemelvaartvakantie, juli, augustus en herfstvakantie), alsook op zaterdag, zondag en feestdagen.

De retributie oranje zone en rode zone is alle dagen verschuldigd van 11.00 uur tot 19.00 uur.
Op de parking Leopoldlaan is de retributie alle dagen verschuldigd van 11.00 uur tot 24.00 uur. 

Art. 9.
De retributie “kortparkeerbiljet rode zone - winkelstraten”  is van toepassing volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. Deze modaliteiten  zijn als volgt :

- 2,00 euro/uur.

- van toepassing alle dagen van 11 tot 19 uur

- een maximum parkeertijd van één uur

- enkel geldig in rode zone. 

Art. 10.
De retributie “kort of langparkeerbiljet oranje zone  – meest toeristische zone” is van toepassing volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld.
Deze modaliteiten zijn als volgt :

- 2,00 euro/uur of 15,00 euro/dag

- van toepassing van 11 tot 19 uur

- maximum vijf uur te betalen tegen uurtarief, daarna dient gekozen voor het  dagticket

- een maximum parkeertijd van één dag

- geldig in oranje en groene zone

- niet overdraagbaar naar de volgende dag. 

Art. 11.
De retributie “kort of langparkeerbiljet groene zone – toeristische zone” is van toepassing volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. Deze modaliteiten zijn als volgt:

- 1,50 euro /uur of 5,00 euro/dag

- van toepassing van 11 tot 19 uur

- enkel geldig in groene zone

- overdraagbaar naar de volgende dag. 

Art. 12 .
De retributie vermeld in artikelen 9 tot en met 11 wordt vooraf betaald :

1° Ofwel aan de parkeerautomaten

hetzij met muntstukken van 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1,00 euro of 2,00 euro

hetzij met betaalkaarten

het minimum bedrag van een ticket is 0,20 euro

2° Ofwel met de “persoonlijke elektronische parkeermeter”,  te activeren volgens de bijgeleverde gebruikersinstructies

3° Ofwel, na eventuele voorafgaandelijke registratie, door een betaalopdracht via sms, te gebruiken volgens de gebruikershandleiding bij Parkeershop verkrijgbaar en aan de parkeerautomaat in essentie aangegeven.

Het betalen via sms genereert een zogeheten e-ticket (elektronisch of virtueel ticket). Tegelijk wordt de parkeertijd geregistreerd in een centrale database als bijkomende controle.  

Hoofdstuk 3. Parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap 

Art. 13.
- Voor de houders van een erkenningskaart voor personen met een handicap, op voorwaarde dat de erkenningskaart zoals bepaald in 27.4.3. van de Wegcode zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig zonder tijdsbeperking worden geparkeerd:

1°  in de blauwe zone

2°  in de zone betalend parkeren

3° op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals beschreven in artikel 27 bis van de Wegcode.

- De houders van een erkenningskaart voor personen met een handicap zijn niet vrijgesteld van het betalen van de retributie (ongeacht het parkeren op voorbehouden of niet voorbehouden parkeerplaatsen). 

 


Geldende retributie


Personen met een handicap

Rode zone

Max. 1 uur

€ 2,00/uur

Onbeperkt

€ 2,00/ 5 uur

Niet overdraagbaar naar de volgende dag

Oranje zone

Max. 1 dag

€ 2,00/uur

€ 15,00/dag

Onbeperkt

€ 2,00/ 5 uur

Niet overdraagbaar naar de volgende dag

Groene zone

Max. 1 dag

€ 1,50/uur

€ 5,00/dag

Onbeperkt

€ 1,50/uur

€ 3,00/dag

Overdraagbaar naar de volgende dag

 

Hoofdstuk 4. De Gemeentelijke parkeerkaart 

Volgende categorieën gebruikers kunnen een gemeentelijke parkeerkaart bekomen overeenkomstig de hierna genoemde modaliteiten. 

Doelgroep “bewoners en tweedeverblijvers” 

Art. 14.
Inwoners gedomicilieerd in gemeente Knokke-Heist, die voldoen aan de voorwaarden overeenkomstig de bepalingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer kunnen
 aanspraak maken op een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners of kunnen worden opgenomen in het gemeentelijk digitaal parkeerbestand. 

Voorwaarden:

- houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of het gebruiksrecht kunnen aantonen in  geval van leasingwagens of bedrijfswagens

- ingeschreven als gedomicilieerde inwoner van Knokke-Heist

Art. 15.
Tweede verblijvers, natuurlijke of rechtspersoon, die eigenaar (volle eigenaar of vruchtgebruiker), huurder op jaarbasis zijn van een woongelegenheid in Knokke-Heist en die voldoen aan de
voorwaarden overeenkomstig de bepalingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke parkeerkaart voor tweede verblijvers of
kunnen worden opgenomen in het gemeentelijk digitaal parkeerbestand.
 

Voorwaarden:

- houder van het inschrijvingsbiljet van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens en

- het recentst uitgereikte aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de gemeentebelasting op de tweede verblijven van de woongelegenheid kunnen voorleggen

Wanneer er nog geen aanslagbiljet van de gemeentebelasting op de tweede verblijven is, dan kan de parkeerkaart alleen worden uitgereikt als hij een aanslagbiljet zal ontvangen in de loop van het
aanslagjaar.

Art. 16.
Inwoners en tweede verblijvers kunnen kiezen tussen twee soorten gemeentelijke parkeerkaarten:

- parkeervergunning voor betalende en blauwe zone

- parkeervergunning voor de blauwe zone

Voor de inwoners en tweede verblijvers van blauwe zone 2 bestaat een gelijkaardig systeem. 


soorten parkeerkaarten


Parkeervergunning voor betalende + blauwe zone


Parkeervergunning voor blauwe zone


Parkeervergunning voor betalende zone + blauwe zone 1+
2 (enkel zone ziekenhuis)


Parkeervergunning voor blauwe zone 1+2 (enkel zone ziekenhuis)


 


 


Enkel mogelijk voor inwoners van de blauwe zone 2 (enkel zone ziekenhuis)


onbeperkt en gratis parkeren in de blauwe zone 1 en groene zone


 


Onbeperkt parkeren in de oranje zone mits betaling van 1 euro/dag tijdens weekends, op wettelijke feestdagen en tijdens schoolvakanties


Niet geldig in de rode zone

 


Niet geldig in blauwe zone 2, 3 en 4


onbeperkt en gratis parkeren in blauwe zone 1


 


 


 


 


 


 Niet geldig in de rode, oranje of groene zone

 


 Niet geldig in blauwe zone 2, 3 en 4


Onbeperkt en gratis parkeren in de blauwe zone 1+2 (enkel zone ziekenhuis) en in de groene zone


 


Onbeperkt parkeren in de oranje zone mits betaling van 1 euro/dag tijdens weekends, op wettelijke feestdagen en tijdens schoolvakanties


 Niet geldig in de rode zone

 

Niet geldig in blauwe zone 3 en 4


onbeperkt en gratis parkeren in blauwe zone 1 en blauwe zone 2 (enkel zone ziekenhuis)


 


 


 


 


 


 Niet geldig in de rode, oranje of groene zone 

Niet geldig in blauwe zone 3 en 4

 

Art. 17.
Er kunnen maximum vier gemeentelijke parkeervergunningen worden uitgereikt per wooneenheid voor inwonende gezinsleden. 

Art. 18.
Voor de eerste en tweede parkeervergunning voor de betalende + blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 30 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.

Voor de derde parkeervergunning betalende + blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 50 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. Voor de vierde parkeervergunning voor de betalende + blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 100 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.

Deze retributie is jaarlijks en ondeelbaar en wordt vooraf betaald. 

Art. 19.
Voor de eerste en tweede parkeervergunning blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 10 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.

Voor de derde parkeervergunning blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 20 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. Voor de vierde parkeervergunning blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 30 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.

Deze retributie is jaarlijks en ondeelbaar en wordt vooraf betaald.   

Art. 20.
Op voorwaarde dat de geldige bewonerskaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, (of wanneer voldaan is aan de voorwaarden om opgenomen te worden in het gemeentelijk digitaal parkeerbestand), kan het voertuig zonder tijdsbeperking worden geparkeerd in de toegelaten zones, mits er tijdens de weekends, schoolvakanties (kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, hemelvaartvakantie, juli, augustus en herfstvakantie), alsook op feestdagen een bijkomende retributie van 1 euro per dag betaald wordt in de oranje zone. 

Doelgroep “dringende medische zorgverstrekker” en “thuiszorgverstrekker” 

Art. 21.
Een zorgverstrekker met uitzondering van specialisten, of organisatie voor dringende medische zorgverstrekking, de thuiszorgverstrekker of organisatie voor thuiszorgverstrekking komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “dringende zorgverstrekker”:

- houder van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens en

- bewijs van erkenning door het Riziv (door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie) of

  bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverstrekker

- verklaring huisbezoeken doen in Knokke-Heist 

Er wordt een retributie aangerekend van 120 euro per kaart per jaar.

Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.  

Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden geparkeerd voor huisbezoeken op het volledig grondgebied van Knokke-Heist.  

Art. 22.
Een zorgverstrekker of organisatie voor dringende medische zorgverstrekking, een thuiszorgverstrekker of organisatie voor thuiszorgverstrekking komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “zorgverstrekker” als:  

- houder van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens

- bewijs van erkenning door het Riziv (door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie) of

  bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverstrekker

- verklaring huisbezoeken doen in Knokke-Heist 

Er wordt een retributie aangerekend van 30 euro per kaart per jaar.

Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.  

Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden geparkeerd voor huisbezoeken op het volledig grondgebied van Knokke-Heist.
In de rode zone is de parkeertijd beperkt tot maximum één uur en is het gebruik van de parkeerschijf in combinatie met de parkeerkaart verplicht.
 

Doelgroep “mantelzorger”

Art. 23.
De mantelzorger van de inwoner van de gemeente Knokke-Heist, komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “mantelzorger”:

- houder van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens en

- attest van de mutualiteit waaruit blijkt dat men mantelzorger is. 

Er wordt een retributie aangerekend van 30 euro per kaart per jaar.

Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.  

Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden geparkeerd op het volledig grondgebied van Knokke-Heist. In de rode zone is de parkeertijd beperkt tot maximum één uur en is het gebruik van de parkeerschijf in combinatie met de parkeerkaart verplicht. 

Doelgroep “aannemer, leverancier, dienstverlener”

Art. 24.
De aannemer, leverancier en dienstverlener komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “aannemer, leverancier, dienstverlener” als:

- houder van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen en

- verklaring werken of levering te doen, of dienst te verlenen in de rode zone. 

Er wordt een retributie aangerekend van 16 euro per dag.

Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.  

Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden geparkeerd in de rode zone op het grondgebied van Knokke-Heist gedurende één dag. 

Doelgroep “werknemers- werkgevers  werkabonnementen”

Art. 25.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “werkabonnementen” , de bestuurder die:

- werkzaam is in de betalende zone of in de blauwe zone van Knokke-Heist en

- vestigingsplaats te Knokke-Heist kan aantonen aan de hand van een document van de werkgever en

- houder is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kan aantonen.  

Er wordt een retributie aangerekend van 15 euro per maand of 100 euro per jaar.

Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar. 

Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig zonder tijdsbeperking worden geparkeerd in de blauwe zone 1 en de groene zone.

In de oranje zone kan er geparkeerd worden mits er tijdens de weekends, schoolvakanties (kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, hemelvaartvakantie, juli, augustus en herfstvakantie), alsook op feestdagen een bijkomende retributie van 1 euro per dag betaald wordt.

Een werkabonnement is niet geldig in de rode zone en niet geldig in blauwe zone 2, 3 en 4. 

Doelgroep “PENDELAARS”

Art. 26.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “pendelaars” , de bestuurder die:

- werkzaam is buiten Knokke-Heist, aan te tonen aan de hand van een document van de werkgever en

- houder is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kan aantonen in geval van leasingwagen en bedrijfswagen en

- treinabonnement met vermelding van de zone Knokke-Heist kan voorleggen. 

Er wordt een retributie aangerekend van 10 euro per jaar.

Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.  

Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden geparkeerd op parkings aan het station van Knokke, Duinbergen en Heist. 

Doelgroep “logiesverstrekkende bedrijven”

Art. 27.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “logiesverstrekkende bedrijven”, de bedrijven die:

- gelegen zijn in de betalende zone of in de blauwe zone van Knokke-Heist en

- vestigingsplaats/kamers erkend door toerisme Vlaanderen en

- bewijs eigen parkeerplaatsen voorleggen. 

Maximum aantal parkeerkaarten per logiesverstrekkende bedrijven = het aantal erkende kamers te verminderen met het aantal eigen parkeerplaatsen. 

Er wordt een retributie aangerekend van 30 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.

Deze retributie is jaarlijks en ondeelbaar en wordt vooraf betaald.   

Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden geparkeerd in een straal van 800 meter rond de vestigingsplaats en dit te rekenen vanaf de omtrek van de vestigingsplaats:

- onbeperkt en gratis in de blauwe zone 1 en groene zone

- parkeren tegen 1 euro/dag tijdens weekends, op wettelijke feestdagen en tijdens schoolvakanties onbeperkt parkeren in de oranje zone.

Deze parkeervergunning is niet geldig in de rode zone.

Deze parkeervergunning is niet geldig blauwe zone 2, 3 en 4. 

Doelgroep “garages en carrosseriebedrijven”

Art. 28.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “garages en carrosseriebedrijven” , de bedrijven die:

- een vestigingsplaats hebben in de betalende zone of in de blauwe zone van Knokke-Heist en

- beschikken over een geldige milieuvergunning conform titel 1 van het Vlarem – Bijlage 1 van de indelingslijst – rubriek 15.5. standaardgarages en carrosseriebedrijven 

Er kunnen maximaal 4 parkeerkaarten per bedrijf aangevraagd worden.  

Er wordt een retributie aangerekend van 30 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.
Deze retributie is jaarlijks en ondeelbaar en wordt vooraf betaald.   

Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden geparkeerd in een straal van 800 meter rond de vestigingsplaats en dit te rekenen vanaf de omtrek van de vestigingsplaats. Het parkeren kan:

- onbeperkt en gratis in de blauwe zone 1 en groene zone

- tegen 1 euro/dag tijdens weekends, op wettelijke feestdagen en tijdens schoolvakanties onbeperkt parkeren in de oranje zone.

Deze parkeervergunning is niet geldig in de rode zone.
Deze parkeervergunning is niet geldig blauwe zone 2, 3 en 4.
 

DOELGROEP “GEMEENTEPERSONEEL”

Art. 29.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “gemeentepersoneel”, de bestuurder die:

- werkzaam is bij het Gemeentebestuur Knokke-Heist, aan te tonen aan de hand van een document van de werkgever en

- houder is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kan aantonen in geval van leasingwagen en bedrijfswagen. 

Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig gratis worden geparkeerd tijdens de werkuren op volgende locaties :

Bibliotheek Heist

Omgeving bibliotheek Heist

Bibliotheek Knokke

Parking Cultuurcentrum

Cultuur

Parking Cultuurcentrum

Jeugd/De Marge

Parking sport

Sincfala

Omgeving Sincfala

Sociaal Huis

Omgeving Sociaal Huis

Sommigen : overal, uitgezonderd rode zone

Sport

Parking sport

Politie Stadhuis Heist

Markt Heist

Woonwinkel

Overal, uitgezonderd rode zone

Politie Knokke

Parking sport

Het Dak

Parking Noordhinder

Bepaalde personeelsleden

Volledig grondgebied mits goedkeuring van het college

 

Doelgroep “onderwijs”

Art. 30.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “onderwijs” , de bestuurder die:  

- werkzaam is in een onderwijsinstelling met een vestigingsplaats in de betalende zone of in de  blauwe zone van Knokke-Heist, aan te tonen aan de hand van een document van de werkgever en

- houder is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kan aantonen in geval  van leasingwagen en bedrijfswagen. 

Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig gratis worden geparkeerd tijdens de werkuren op schooldagen in een straal van 800 meter rond de vestigingsplaats en dit te rekenen vanaf de omtrek van de vestigingsplaats.  

Deze parkeervergunning is niet geldig in de rode zone en in de blauwe zone 2, 3 en 4. 

DOELGROEP “ VRIJGESTELDE VOERTUIGEN”

Art. 31.
Een voertuig behoort tot de categorie vrijgestelde voertuigen als de gebruiker zijn voertuig kan identificeren als een door het gemeentebestuur toegelaten “vrijgestelde voertuig”, zijnde:

- een herkenbaar dienstvoertuig van het Gemeentebestuur Knokke-Heist en de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen

- takelwagen in opdracht van het gemeentebestuur

- een herkenbaar dienstvoertuig van de federale, Vlaamse of provinciale overheid

- een herkenbaar dienstvoertuig van de nutsmaatschappijen

- een herkenbaar dienstvoertuig van het OCMW Knokke-Heist en de verzelfstandigde agentschappen

- een herkenbaar dienstvoertuig van de politiezone Damme/Knokke-Heist

- een herkenbaar dienstvoertuig van de brandweerzone Brugge – Oostende

- anonieme voertuigen ingezet voor openbare dienstverlening- voertuigen ingezet voor evenementen

- taxi’s (enkel voor opdrachten)

Deze vrijstelling dient voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd bij het gemeentebestuur Knokke-Heist en geldt enkel tijdens dienstopdrachten. 

Hoofdstuk 5. VAKANTIEKAARTEN

Art. 32.
Op voorwaarde dat een parkeerkaart “vakantiekaart” zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan een voertuig in de groene zone geparkeerd worden tijdens de  maanden juli en augustus. 

Er wordt een retributie aangerekend van 5,00 euro per dag met een minimum van één week.

Deze retributie wordt vooraf betaald.  

Voorwaarde:

- houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens. 

Hoofdstuk 6. WEGWERKZAAMHEDEN 

Art. 33.
Op voorwaarde dat een parkeerkaart “wegwerkzaamheden” zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan een voertuig van eigenaars of huurders van een garage of standplaats gelegen in de blauwe zone en betalende zone, uitgezonderd in de rode zone, gedurende wegwerkzaamheden tijdelijk vrijgesteld worden van de retributie bij parkeren in de omgeving van de wegwerkzaamheden waarvoor een parkeerkaart werd afgeleverd. 

Er wordt een administratiekost aangerekend van 10 euro. 

voorwaarden:

- eigendom bewijzen van de garage of huurcontract voorleggen

- wegwerkzaamheden uitgevoerd of in opdracht van het gemeentebestuur of één van haar verzelfstandigde agentschappen

- houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens.

Hoofdstuk 7. PARKEERPLAATSEN VOORBEHOUDEN VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Art. 34.
De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen mogen enkel ingenomen worden door elektrische voertuigen voor de duur van het opladen van het voertuig.
Het met toezicht belast parkeerbedrijf zal nagaan of het voertuig aan het opladen is door te controleren of de stekker in het stopcontact zit.  
Indien de stekker van het elektrisch voertuig niet in het stopcontact zit of de voorbehouden parkeerplaats door een niet-elektrisch voertuig wordt ingenomen, is een retributie verschuldigd conform
de volgende modaliteiten:

- 50,00 euro voor maximum vijf uren te parkeren

- van toepassing 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen

- niet overdraagbaar naar de volgende dag.

Hoofdstuk 8. Algemene bepalingen

Art. 35.
Bijgevoegde stratenlijst, ingedeeld volgens kleurzone, wordt goedgekeurd.
De straten die momenteel nog op de lijst vermeld staan als zijnde “privé”, zullen toegevoegd worden – na overheveling aan de gemeente - aan de kleurzone waaronder ze terug te vinden zijn.

Art. 36.
Voor het afleveren van een gemeentelijke parkeerkaart ter vervanging van een verloren, gestolen of beschadigde parkeerkaart wordt een retributie van 20 euro aangerekend. 

Art. 37.
Voor het afleveren van een gemeentelijke parkeerkaart voor vervangwagens en huurwagens wordt een retributie van 10 euro aangerekend. 

Voorwaarde:

-  reeds in het bezit zijn van een parkeervignet voor de gebruikelijke wagen. 

Art. 38.
De elektronische betaalkaarten waarvan sprake in dit reglement, zijn deze van het type beheerd door Banksys nv, VISA en Mastercard. 

Art. 39.
- De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. De eigenaar, de gebruiker van het voertuig zijn solidair gehouden tot betaling van de verschuldigde retributies.

- De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de gemeentelijke parkeerkaart/vergunning.

Art. 40.
Ingeval van niet-betaling van de retributie “tarief blauwe zone”, en van de retributie “parkeerbiljet zonder parkeertijdbeperking”, binnen de vooropgestelde tien dagen, wordt een
aanmaningsprocedure opgestart.
 

De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten laste van de schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld : verzending van een eerste aanmaning

5,00 EUR


verzending van een tweede(aangetekende) aanmaning

10,00 EUR

verzending van een derde (aangetekende) aanmaning


tarief voor het verzenden van een aangetekende schuldvordering cfr. de gekozen procedure (advocaat/deurwaarder/incassobureau…)

 

Art. 41.
Overeenkomstig artikel 27.3.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen politiereglement op het wegverkeer moet het voertuig de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd. 

Art. 42.
De gebruiker of houder van de nummerplaat of houder van de gemeentelijke parkeerkaart/vergunning, zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande het vereffenen van de
retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd aan de wil van het bestuur of in geval van verplichte evacuatie van voertuigen bij politiebevel.
 

Art. 43.
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie of administratieve kost kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure. 

Art. 44.
Het volledige retributiereglement op het straatparkeren ligt ter inzage in de kantoren van de Parkeershop en in het stadhuis, waar eenieder er tijdens de kantooruren, ter plaatse kennis kan van
nemen.

Art. 45.
Het retributiereglement op het straatparkeren, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 april 2015 wordt opgeheven, vanaf de datum van de inwerkingtreding van huidig besluit. 
Het gemeenteraadsbesluit houdende aanpassing regime betalend parkeren in de Zoutelaan - goedkeuring stratenlijst – van 17 december 2015 wordt opgeheven, vanaf de datum van de
inwerkingtreding van huidig besluit. 
 

Huidig retributiereglement op het straatparkeren treedt in werking vanaf 1 mei 2018. 

Art. 46.
Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur.

Datum beslissing : 26/04/2018
Datum bekendmaking : 27/04/2018

Bijlage  : gemeentelijke_retributie_op_het_straatparkeren26042018.pdf