Retributiereglement m.b.t. de kosten voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten

Artikel 1.

Voor de invordering van de niet-fiscale ontvangsten worden de volgende kosten aangerekend :

eerste herinnering

5,00 EUR

tweede herinnering (aangetekend)

10,00 EUR

betekenen van een dwangbevel

kosten van de deurwaarder

De kosten zijn ten laste van de schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten.

Art. 2.

Voor de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. De hieraan verbonden kosten zijn volledig ten laste van de schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten.

Art. 3.

Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de volgens onderhavig reglement aangerekende kosten (port- en administratiekost) aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangst (hoofdsom).

Art. 4.

Huidig besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 5.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2007 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2013.

Art. 6.

Afschrift van dit besluit wordt binnen twintig dagen overgemaakt aan de provinciegouverneur.

Datum goedkeuring : 29/11/2012
Datum bekendmaking : 30/11/2012

Bijlage  : kosten_invordering_niet-fiscale_ontvangsten.pdf