Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

Omschrijving:

Wanneer u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen uitdoen (kapvergunning)
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor een aantal kleinere werken hoeft een stedenbouwkundige vergunning niet of is het voldoende dat u de werken meldt bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...
Voorwaarden: 

Op de website ruimtelijkeordening.be kan u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijsteling.

Om zeker te zijn neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Een bouwvergunning kunt u op twee manieren aanvragen:

Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect mogen sinds 23 februari 2017 enkel nog digitaal worden ingediend.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Openbaar onderzoek

Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag. Het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...).

Als de gemeente u de vergunning verleent, dan krijgt u een afschrift van de beslissing. Vervolgens wordt een mededeling aangeplakt op de plaats van de werken gedurende een periode van 30 dagen.

Start van de werken

Als u niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag u beginnen met de werken. U brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken.

Na aflevering van de vergunning moet u binnen 2 jaar met de werken starten. De vergunning vervalt als:

 • u niet binnen 2 jaar met de werken begint
 • de constructie binnen 3 jaar niet winddicht is
 • de werken 2 jaar lang onderbroken worden.
Wettekst: 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Hou bij het plaasten van aanplak - en reclameborden rekening met de belasting op aanplak- en reclameborden.