Wetgeving overheidsopdrachten

Nieuwe reglementering van toepassing vanaf 30 juni 2017

Openbare procedure

Het bestuur maakt de opdracht bekend op de federale website. Elke onderneming kan een offerte indienen. De opdracht wordt gegund aan de voordeligste regelmatige inschrijver, rekening houdende met alle gunningscriteria.

Niet openbare procedure

Het bestuur maakt de opdracht bekend op de federale website. Hierin vermeldt ze de financiële, economische en technische minimumeisen waaraan de belangstellende kandidaten moeten voldoen en de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een bestek. De opdracht wordt toegekend aan de voordeligste regelmatige inschrijvers, rekening houdend met de gunningscriteria vermeld in de aankondiging of in het bestek.

De gemeente publiceert de opdrachten op federale overheidswebsite www.publicprocurement.be.

Als een opdracht een bepaald bedrag overschrijdt, moet de overheid Europees aanbesteden. Het gaat om volgende bedragen (exclusief btw)

Werken

5.225.000 euro

Leveringen

209.000 euro

Diensten

209.000 euro

 

Bij Europese aanbestedingen moet de gemeente een “wachttermijn” van 15 dagen eerbiedigen voor de sluiting van de opdracht, om inschrijvers toe te laten een beroep tot schorsing van de gunningsbeslissing in te dienen voor de bevoegde rechter (= standstill procedure)

Bij een onderhandelingsopdracht schrijft de gemeente de door haar gekozen ondernemingen aan.

Spontane kandidatuurstellingen bij het bestuur zijn één jaar geldig.