Subsidiereglement - Impulsbeleid van de sportverenigingen

Gemeenteraadsbesluit - Impulsbeleid sportverenigingen 

Artikel 1.
Het subsidiereglement op het impulsbeleid van de sportverenigingen wordt opnieuw vastgesteld als volgt.

 

Algemeen

Artikel 1.
Dit subsidiereglement verdeelt specifiek de impulssubsidie waarvan de beleidsprioriteit wordt bepaald door de Vlaamse Regering zoals vastgesteld in het Sport voor Allen decreet en zoals het uitgewerkt is in het lokaal sportbeleidsplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad.
Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden voor toekenning van de subsidie aan de sportverenigingen binnen de perken van de door de gemeenteraad op de financiële nota van het budget vastgestelde kredieten.
Dit reglement houdt bij het toekennen van subsidies rekening met kwaliteitscriteria en heeft expliciete aandacht voor ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.


Art. 2.
Voor de periode 2009-2013 is het thema voor dit subsidiereglement: de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

 

Art. 3.
Wie kan gesubsidieerd worden?
Sportverenigingen die erkend worden door het gemeentebestuur in uitvoering van het reglement op de erkenning van sportverenigingen en die een subsidieaanvraag indienen op de manier zoals dit reglement voorschrijft.

 

Art. 4.
Uitsluitingen: wie kan niet gesubsidieerd worden?
Erkende sportverenigingen die niet kunnen gesubsidieerd worden volgens dit subsidiereglement:
1. sportverenigingen met commerciële doeleinden.
2. sportverenigingen die gedurende het dienstjaar subsidies toegekend krijgen van het gemeentebestuur via andere kanalen dan het subsidiereglement op de basiswerking van de sportverenigingen, het subsidiereglement op de kwaliteit van de sportverenigingen of het reglement voor de toekenning van infrastructuursubsidies voor verenigingaccommodatie
3. sportverenigingen die subsidies verkrijgen van gemeentelijke vzw ’s of gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen.
4. sportverenigingen die subsidies ontvangen van andere gemeentebesturen
5. Vanaf 1 januari 2010: sportverenigingen die niet zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

 

Art. 5.
Subsidieperiode
De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar.

 

Art. 6.
Vanaf artikel 6 wordt de term “sportvereniging” gebruikt voor verenigingen die door het gemeentebestuur erkend zijn als sportvereniging en die een regelmatige aanvraag tot subsidie hebben ingediend gedurende het subsidiejaar en die daarenboven niet uitgesloten zijn van subsidiëring zoals bepaald in artikel 3 van huidig reglement.

 

Art. 7.
Soorten subsidies
Dit reglement voorziet in volgende soorten subsidies:

 

1. De ondersteuning van de sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders zowel naar aantal sportgekwalificeerde trainers als naar de aard van de kwalificatie
2. De ondersteuning van de sportverenigingen die werken met een gediplomeerde jeugdsportcoördinator, de aard van de kwalificatie van die jeugdsportcoördinator. en de intensiteit van de inzet van die jeugdsportcoördinator
3. De terugbetaling van kosten aan sportverenigingen die gemaakt zijn
o voor het volgen van cursussen en bijscholingen door de jeugdsportbegeleiders of de jeudsportcoördinator van de sportverenigingen
o voor het organiseren van cursussen van of erkend door de Vlaamse Trainersschool (VTS)

Impulsrubriek 1
Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders – Aantal en aard van kwalificatie

 

1.0 Algemeen

 

Art. 8.
Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding te stimuleren kunnen subsidies worden toegekend:
1. voor het aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders die als dusdanig actief zijn in de vereniging.
2. voor de aard van de kwalificatie van de actieve jeugdsportbegeleiders binnen de vereniging.

 

Art. 9.
Voor de toepassing van impulsrubriek 1 worden de sportverenigingen onderverdeeld in 3 sportcategorieën in functie van de beoefende sportdiscipline.
Er worden drie sportcategorieën voorzien, nl.:
1. de categorie ploegsporten: de sporten die niet op individuele basis worden beoefend.
2. de categorie gevechtssporten.
3. de categorie individuele sporten andere dan gevechtssporten.
Het bedrag bestemd voor impulsrubriek 1 sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders – aantal en aard van kwalificatie wordt in principe als volgt verdeeld onder de sportcategorieën:
ploegsporten 50 %
gevechtssporten 25 %
andere (individuele) sporten 25 %
Die onderverdeling kan, mits motivatie, aangepast worden o.m. naargelang het aantal aanwezige sportgekwalificeerde trainers binnen een categorie.

 

Art. 10.
Bepalingen
Sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider:
persoon die een bepaalde kwalificatiegraad bezit: een algemeen sportspecifiek diploma (nl bachelor/regent LO of master/licentiaat LO) of een attest of diploma van of erkend door de Vlaamse trainersschool en die werkelijk training geeft aan de jeugdleden van de sportclub gedurende de subsidieperiode.

Kwalificatiegraad: is de graad van bekwaamheid die een jeudsportbegeleider volgens artikel 12 van dit reglement heeft.
Jeugdleden: kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van 18 jaar die participeren aan sportactiviteiten van de sportvereniging

 

Art. 11.
Voorwaarde
Om aanspraak te kunnen maken op punten voor kwaliteitsvolle trainers moet een sportvereniging gedurende het subsidiejaar minstens gedurende 26 weken onder haar verantwoordelijkheid training laten geven aan de jeugdleden door sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders met een bepaalde kwalificatiegraad.

 

Art. 12.
1. Kwalificatiegraad - algemeen
De kwalificatiegraad wordt bepaald volgens de behaalde diploma’s en getuigschriften.
2. Aard kwalificatiegraad
De kwalificatiegraden worden ingedeeld in een aantal types volgens de referentietabel van de Vlaamse Trainersschool in het kader van de subsidiereglementen van lokale en regionale besturen (subsidiëring sportclubs).
De diploma’s en/of attesten die niet voorkomen op de leidraad worden ingedeeld in de types van de tabel waarbij gebruik gemaakt wordt van de assimilatietabel van opleidingsniveaus opgemaakt door de Vlaamse Trainersschool in verband met de trainersopleidingen.


Art. 13.
Toekenning punten
1. Aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
Voor iedere sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider (minstens instapniveau op tabel) die gedurende minstens 26 aantal weken actief is als trainer in de sportvereniging gedurende de subsidieperiode worden 10 punten toegekend.
2. Stimulering van de verhoging van het aantal
Periode 2009 – 2011.
Voor sportverenigingen die minstens 50 jeugdleden tellen wordt het puntenaantal per jeugdsportbegeleider verhoogd met 5 punten indien het aantal jeugdsportbegeleiders meer bedraagt dan 1 per 50 jeugdleden. Indien het aantal jeugdsportbegeleiders meer bedraagt dan 1 per 30 jeugdleden wordt het puntenaantal per jeugdsportbegeleider daarenboven verhoogd met 5 punten
Periode 2012 – 2013
Voor sportverenigingen die minstens 50 jeugdleden tellen wordt het puntenaantal per jeugdsportbegeleider verhoogd met 10 aantal punten indien het aantal jeugdsportbegeleiders meer bedraagt dan 1 per 30 jeugdleden.
3. Stimulering van de verhoging van de kwalificatiegraad
Aard van de kwalificatiegraad
Per sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider wordt bijkomend een aantal punten toegekend volgens het type waarin zij ingedeeld worden op basis van de referentietabel van de Vlaamse Trainersschool (zie artikel 12 punt 2).
Type -opleidingsniveau Punten
1 (instapniveau) 10
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 65
8 70

Het aantal punten kan worden verhoogd naarmate eenzelfde trainer meer dan 4 uren training per week geeft met een maximum van 20 punten per trainer op advies van de sportraad.

 

Art. 14.
Bewijsstukken
Sportverenigingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie voor Sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders – Aantal en aard van kwalificatie moeten de nodige bewijsstukken indienen.
Uit die bewijsstukken moeten alle elementen blijken die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen, onder meer:
1. de diploma’s of attesten van de sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
2. de ingevulde tabel met het wekelijkse trainingsschema waarop duidelijk te zien is welke jeugdsportbegeleider wanneer jeugdtraining geeft en gedurende welke periode dat schema is toegepast.
Voor elke gewijzigde situatie binnen het trainingsschema moet een nieuwe tabel worden ingediend.
3. De ledenlijst van de sportvereniging met aanduiding van de jeugdleden die actief participeren aan de sportactiviteiten van de sportvereniging

 

Art. 15.
Voorafgaande melding en controle
Melding
Verenigingen die wensen aanspraak te maken op de subsidie voor Sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders – Aantal en aard van kwalificatie moeten controle op de juistheid van de gegevens toelaten en mogelijk maken.
Die verenigingen bezorgen op vraag van de sportdienst de ingevulde tabel met het trainingsschema voor hun sportseizoen en melden iedere wijziging aan de sportdienst via een nieuwe tabel.

 

Controle
Verantwoordelijken van de sportdienst en/of de sportraad kunnen controleren of de opgegeven trainers daadwerkelijk training geven zoals aangeduid op het schema.
Bij vaststelling van onregelmatigheden wordt een verslag opgesteld.
De betrokken sportverenging krijgt de kans om de onregelmatigheid schriftelijk te verantwoorden.
Het verslag van de vaststelling van onregelmatigheid en de verantwoording door de sportvereniging wordt naar aanleiding van de subsidieberekening mee in aanmerking genomen en kan aanleiding geven tot vermindering of niet toekennen van punten.

 

Art. 16.
Puntentelling
Voor iedere sportvereniging worden de toegekende punten opgeteld volgens artikel 13
Berekening
1. het aantal behaalde punten per sportvereniging wordt getotaliseerd.
2. Het bedrag bestemd per sportcategorie (art 9) wordt verdeeld door het totaal van 1: het quotiënt vertegenwoordigt de waarde in geld van 1 punt.
3. Per sportvereniging wordt het aantal toegekende punten vermenigvuldigd met de waarde in geld (zie 2).

Impulsrubriek 2
Werken met een jeugdsportcoördinator – Aard, kwalificatie en intensiteit van de inzet

Art. 17.
Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding te stimuleren kunnen ook subsidies worden toegekend wanneer de club een jeugdsportcoördinator inzet voor de coördinatie van de jeugdsportbegeleiding binnen de sportvereniging.

 

Art. 18.
Bepaling
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.

 

Art. 19.
Voorwaarden waaraan een jeugdsportcoördinator moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidies volgens dit reglement:
de persoon
1. heeft een sporttechnisch diploma van minstens het niveau initiator
2. is jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging met minstens 2O jeugdleden
3. besteedt gemiddeld minstens 12 uur per maand aan de coördinatie van het jeugdsportbeleid binnen de vereniging
4. stelt een sportplan op i.v.m. de jeugdopleiding binnen de sportvereniging
5. is bekend als aanspreekpunt voor de jeugdsportbegeleiding van de sportvereniging en wordt als dusdanig vermeld in het organogram en de interne en externe informatie- en communicatiekanalen van de sportvereniging

 

Art. 20.
Bewijsstukken
Sportverenigingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie voor Werken met een jeugdsportcoördinator – Aard, kwalificatie en intensiteit van de inzet moeten de nodige bewijsstukken indienen.
Uit die bewijsstukken moeten alle elementen blijken die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen, onder meer:
1. het sporttechnisch diploma van de jeugdsportcoördinator en eventueel het specifieke diploma van jeugdsportcoördinator
2. ledenlijst waarop de jeugdleden die actief participeren aan de sportactiviteiten duidelijk zijn aangeduid.
3. bewijs van prestaties door de sportverenigingen (bewijs van betaling, overeenkomst, verklaring op eer,…)
4. het sportplan voor de jeugdopleiding opgesteld door de jeugdsportcoördinator
5. organogram en bewijzen van informatie- en communicatiekanalen waaruit de jeugdsportcoördinator als één van de aanspreekpunten voor de jeugdopleiding
6. neerslag van de werking van de jeugdsportcoördinator gedurende de subsidieperiode: werkingsverslag, verslagen van vergaderingen, richtlijnen voor trainers, …

 

Art. 21.
Toekenning punten
1. De sportvereniging die werkt met een jeugdsportcoördinator zoals omschreven in artikel 19 en 20:
Minimum 25 en maximum 40 punten (afhankelijk van wat blijkt uit de bewijsstukken zoals gevraagd in artikel 21 punt 4 en 6)
2. Aard van de kwalificatiegraad
Voor een hogere kwalificatiegraad van de jeugdsportcoördinator wordt bijkomend een aantal punten toegekend volgens het type waarin die ingedeeld wordt op basis van de referentietabel van de Vlaamse Trainersschool (zie artikel 12 punt 2).

Type -opleidingsniveau Punten
1 (instapniveau)
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 65
8 70

3. De jeugdsportcoördinator die geslaagd is voor een specifieke opleiding van jeugdsportcoördinator, ingericht of erkend door de Vlaamse trainersschool:
zelfde aantal punten als in 1 wordt bijgeteld
4. Volgens het aantal jeugdleden van de sportverenging worden volgende bonuspunten toegekend

 

Aantal jeugdleden Bonuspunten
Tussen 20 en 69 Zelfde aantal als in 1
Tussen 70 en 149 1,5 x het aantal als in 1
Meer dan 150 2 x het aantal als in 1

 

Art. 22.

Puntentelling

Voor iedere sportvereniging worden de toegekende punten uit artikel 22 opgeteld.
Berekening
1. Het aantal behaalde punten per sportvereniging wordt getotaliseerd.
2. Het bedrag bestemd voor Werken met een jeugdsportcoördinator – Aard, kwalificatie en intensiteit van de inzet wordt verdeeld door het totaal van 1: het quotiënt vertegenwoordigt de waarde in geld van 1 punt.
3. Per sportvereniging wordt het aantal toegekende punten vermenigvuldigd met de waarde in geld (zie 2).

Impulsrubriek 3
De terugbetaling van kosten die gemaakt zijn
• voor het volgen van cursussen en bijscholingen door de jeugdsportbegeleiders of de jeudsportcoördinator van de sportverenigingen
• voor het organiseren van cursussen van of erkend door de Vlaamse Trainersschool (VTS)

 

Art. 23.
1. Volgen van VTS-opleidingen en bijscholingen
Sportverenigingen die actieve leden in de jeugdopleiding, opleidingen of bijscholingen laten volgen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool kunnen de deelnamekosten en de verplaatsingskosten terugbetaald krijgen.

2. Volgen van bijscholingen
Sportverenigingen die actieve leden in de jeugdopleiding bijscholingen laten volgen volgens onderstaande voorwaarden:
• Jeugdsportbegeleiders die een bijscholing volgen inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak.
• Jeugdsportcoördinatoren die een bijscholing volgen inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op h et sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak.
• Jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren die een bijscholing volgen omtrent aspecten van ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening.
3. Organiseren van opleidingen erkend door VTS
Sportverenigingen die zelf een opleiding erkend door de Vlaamse Trainersschool organiseren voor hun actieve leden kunnen de kosten daarvoor
terugbetaald krijgen.

 

Art. 24.
Bewijsstukken
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de sportvereniging de nodige bewijsstukken te leveren:
1. Volgen van cursussen en bijscholingen
• Bewijs van het volgen van de opleiding, bedrag van de opleiding en bewijs van betaling
• Verplaatsingskosten: 0,20 € per km beperkt tot 1 voertuig bewijsstukken van plaats waar cursus of bijscholing plaatsvond, en aantal verplaatsingen bijvoegen)
2. Organiseren van opleidingen erkend door VTS
• Facturen en betalingsbewijzen i.v.m. de organisatiekosten van de opleidingen
• Bewijsstukken van organisatie van de cursus (deelnemers, lesgevers…)

 

Art. 25.
Enkel die cursussen worden gesubsidieerd die beëindigd werden tijdens de subsidieperiode zoals bepaald in artikel 5.
Wanneer het einde van de opleiding valt na het einde van de subsidieperiode komt die opleiding in aanmerking voor subsidie van het volgend subsidiejaar behalve in het jaar 2013: in dat jaar kunnen opleidingen die eindigen binnen de 2 maanden na het einde van de subsidieperiode (30 juni 2013) in aanmerking komen voor subsidies.

 

Art 26.
Voor de terugbetaling van kosten voor het volgen of organiseren van opleidingen voor jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren wordt een bedrag van het totaal van de impulssubsidie voorbehouden.
• Indien dat bedrag niet volstaat wordt het proportioneel verdeeld tussen de verschillende verenigingen op basis van de aanvaarde kosten (cf. artikel 25) per vereniging.
• Wanneer er na verdeling van de subsidie voor de bewezen kosten van cursussen een bedrag overblijft wordt dat overgeheveld naar de te verdelen subsidies volgens impulsrubriek 1 en/of 2 van dit reglement.

Krediet

 

Art. 27.
Het volgens dit reglement voorziene totaalkrediet wordt voorzien op de begrotingsartikel 764/332-03 van het budget.
Dat totaalkrediet wordt vanaf 2010 per impulsrubriek opgesplitst en elke rubriek wordt afzonderlijk vermeld in het budget met het voor die rubriek bestemde gedeelte van het totaalkrediet.

De bedragen voor impulsrubrieken 1 en 2 kunnen conform artikel 27 worden verhoogd.

Restanten van niet volledig toegekende kredieten kunnen geheel of gedeeltelijk naar andere impulsrubrieken worden overgeheveld. Overheveling van kredieten tussen rubrieken moet duidelijk gemotiveerd worden in het subsidiebesluit.

Procedure, Uitbetaling en Terugvordering

Art. 28.
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen ingediend bij de sportdienst van het gemeentebestuur. De aanvraag dient te gebeuren via de formulieren die door de sportdienst ter beschikking worden gesteld op papier of langs digitale weg. Bewijsstukken die niet langs digitale weg kunnen bezorgd worden, dienen ingediend bij de sportdienst tegen ontvangstbewijs.

Een schriftelijk ontvangstbewijs voor fysiek ingediende aanvragen en bewijsstukken wordt enkel afgeleverd bij persoonlijke afgifte tijdens de openingsuren van de administratie van de sportdienst. Voor per post verzonden aanvragen of bewijsstukken of buiten de openingsuren van de administratie ingediende aanvragen wordt geen ontvangstbewijs afgeleverd.

Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst.

Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1 mei en 30 juni van het betrokken jaar.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend op uiterlijk 30 juni van het betrokken jaar.

Er wordt naar gestreefd dat de verdeling, toekenning en bekendmaking van de subsidies plaatsvindt voor 1 december van het betrokken jaar.

De uitbetaling van de subsidie dient te gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar.

 

Art. 29.
Indien de impulssubsidie geheel of gedeeltelijk door de Vlaamse Regering geregulariseerd of teruggevorderd wordt en de oorzaak daarvan is te wijten aan één of meerdere sportverenigingen die via dit reglement gesubsidieerd werden dan wordt telkens van die betrokken sportvereniging dat gedeelte van de subsidie teruggevorderd waarvoor de Vlaamse regering een regularisatie of terugvordering heeft toegepast.

Overgangsbepaling

Krediet

 

Art. 30.
Het volgens dit reglement voorziene totaalkrediet wordt voorzien in het budget – subsidies aan verenigingen – algemeen rekeningnummer 6491140 – beleidsitem 074000. Dat totaalkrediet wordt per impulsrubriek opgesplitst en elke rubriek wordt afzonderlijk vermeld in het budget met het voor die rubriek bestemde gedeelte van het totaalkrediet.

De bedragen voor impulsrubrieken 1 en 2 kunnen conform artikel 27 worden verhoogd.

Restanten van niet volledig toegekende kredieten kunnen geheel of gedeeltelijk naar andere kwaliteitsrubrieken worden overgeheveld. Overheveling van kredieten tussen rubrieken moet duidelijk gemotiveerd worden in het subsidiebesluit.

Slotbepaling

 

Art. 31.
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit reglement.


Art. 2.
Het subsidiereglement op het impulsbeleid van de sportverenigingen, vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2009, wordt opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 24 oktober 2013

Datum bekendmaking: 25 oktober 2013

 Gemeenteraadsbesluit - Impulsbeleid sportverenigingen

Download hier het Subsidiereglement op het impulsbeleid van de sportverenigingen

Contact

Sportdienst Edward Verheyestraat 14 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 480 050 630 499  Sport@knokke-heist.be