Retributiereglement op werkzaamheden aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Artikel 1 : algemeen

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Permanente nutsvoorzieningen zijn :

-alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…) inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
-telecommunicatie,
-radiodistributie en kabeltelevisie,
-de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,
-alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Art. 2. : retributie naar aanleiding van sleufwerken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 EUR, voor werken in voetpaden 1,63 EUR en voor werken in aardewegen 0,98 EUR.

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde bedrag(en).

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

Art. 3 : retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 EUR per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 EUR per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.

Art. 4 : inning

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

Art. 5. : algemene bepalingen

Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende vaststelling van een retributie op werkzaamheden aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk domein voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017.

Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.
Datum goedkeuring : 23/11/2016
Datum bekendmaking : 24/11/206
Bijlage : retributiereglement_op_werkzaamheden_aan_nutsvoorzieningen.pdf