Retributiereglement op binnenkoeren van gemeentelijk openbaar domein

Artikel 1. : doel
Met ingang vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op elk privaat gebruik van de hierna vermelde binnenkoeren, behorend tot het gemeentelijke openbaar domein, als parkeerplaats.

Art. 2. : retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de vereiste vergunning wordt verleend.

Art. 3. : tarief
§1. De retributie is vastgesteld op 1 000 EUR  per standplaats en per jaar (= van 1 januari t/m 31 december), verhoogd met de BTW.

§2. Bij een eerste ingebruikname van een nieuwe vergunninghouder wordt tot het eind van het lopende jaar het bedrag van de retributie vastgesteld op 100 EUR per standplaats en per maand met een maximum van 1 000 EUR, verhoogd met de BTW.

Art. 4. : binnenkoeren

De retributie betreft het privaat gebruik van de aangebrachte standplaatsen op :

a) Binnenkoer 1 - gelegen Jozef Nellenslaan tussen de huisnummers 131 en 135

                         - parkeerplaatsen genummerd van 2 tot en met 8

b) Binnenkoer 2 - gelegen Jozef Nellenslaan tussen de huisnummers 175 en 177

                         - parkeerplaatsen genummerd van 13 tot en met 21

c) Binnenkoer 3 - gelegen Jozef Nellenslaan tussen de huisnummers 193 en 195

                         - parkeerplaatsen genummerd van 26 tot en met 33 en het nummer 131

d) Binnenkoer 4 - gelegen Sylvain Dupuisstraat tussen de huisnummers 23 en 27

                         - parkeerplaatsen genummerd van 34 tot en met 105

e) Binnenkoer 5 - gelegen Julius Hostestraat tussen de huisnummers 3 en 5

                         - parkeerplaatsen genummerd van 2 tot en met 24

Art. 5. : betaling
Het verschuldigd bedrag van de retributie dient betaald door storting of overschrijving op de financiële rekening van het gemeentebestuur.

Art. 6. : invordering
§1.  Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.

§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

Art. 7. : algemene bepalingen
§1. De vergunninghouder of diens aangestelde heeft enkel het recht de hem toegewezen parkeerplaatsen te gebruiken voor het plaatsen van zijn voertuig voor de duur van de vergunning en voor zover hij aan de voorwaarden, zoals vermeld in de vergunning voldoet.

§2. Bij het in- en uitrijden van de vergunde parkeerplaatsen, zijn de vergunninghouders of diens aangestelden, verplicht de aangeduide rijrichting te volgen, alsook rekening te houden met het feit dat als de eigenaars, wier eigendom aan de onder artikel 1 bedoelde binnenkoeren paalt, doorgang hebben, al over de kwestieuze binnenkoeren en toegangsweg tot aan de thans bestaande openbare wegenis.

§3. Per parkeerplaats dient de vergunninghouder op zijn kosten een door het college goedgekeurd model van parkeerbeugel(s) of (en) pa(a)l(en) aan te brengen. Deze parkeerbeugel(s) of (en) pa(a)l(en) moeten de toegang tot de parkeerplaats voor de niet-vergunninghouders verhinderen bij afwezigheid van de wagen van de vergunninghouder.

§4. Het intrekken van de vergunning bij politiemaatregel wegens een fout van de vergunninghouder of het afzien van het genot van de gegeven vergunning brengt voor de vergunninghouder geen enkel recht mee op terugbetaling van de reeds gestorte sommen.

§5. De retributie is verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken op enig onherroepelijk recht van concessie noch van een dienstbaarheid op het openbaar domein, doch heeft in tegendeel de plicht bij het eerste verzoek van de overheid het gebruik op te heffen of te beperken zonder daarom aanspraak te maken op enige vergoeding.

§6. De betaling van de retributie brengt voor de gemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee.

§7. Het privaat gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de vergunninghouder en onder zijn verantwoordelijkheid.

§8. Het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2007 houdende vaststelling voor de dienstjaren 2008 tot en met 2013 van een retributie op binnenkoeren van gemeentelijk openbaar domein wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

§9. Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Datum goedkeuring : 18/12/2013
Datum bekendmaking : 19/12/2013

Bijlage : retributiereglement_op_binnenkoeren_-_vaststelling.pdf