Reglement - Watergewenning

 

Artikel 1.

Voor de leerlingen van de eerste, tweede en derde graad lager onderwijs van alle onderwijsnetten gevestigd op het grondgebied van Knokke-Heist die in schoolverband gebruik maken van een zwembad, wordt met ingang van 1 juli 2011 een tussenkomst van maximum 1,50 euro in de toegangsprijs per gewenningsbeurt gegeven en dit voor maximum twintig zwembeurten per schooljaar.

 

Art. 2.

Het toekennen van in artikel 1 vermelde tussenkomst is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

  1. De uitbater van het zwembad moet houder zijn van de nodige vergunning tot exploitatie, afgeleverd door bevoegde instanties.
  2. De uitbater van het zwembad laat het college van burgemeester en schepenen of zijn aangestelde toe controle uit te oefenen op het aantal watergewenners gedurende de gewenningsbeurten.

 

Art. 3.

Het uitbetalen van in artikel 1 vermelde tussenkomst is afhankelijk van het voorleggen door de schoolinrichting van een kopie van de factuur, vermeld per klas en per gewenningsbeurt, het aantal baders, de volledige prijseenheid en de totale prijs.

 

Art. 4.

De vermelde tussenkomst in artikel 1 wordt uitbetaald binnen de perken van de op de gemeentebegroting goedgekeurde kredieten.

 

Art. 5.

Het gemeenteraadsbesluit van 8 december 1994 tot vaststelling van het reglement inzake watergewenning wordt met ingang van 1 juli 2011 opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 31 maart 2011

Datum bekendmaking: 3 april 2011

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement watergewenning