Reglement - Vorming - Wijzigingen

 

Enig artikel.

In het vormingsreglement wordt

1. artikel 15 als volgt hernomen :

Ԥ1. Elke deelname aan vorming dient vooraf goedgekeurd.

 

§2. Voor de aanvraag voor goedkeuring van vorming zijn er verschillende procedures van toepassing:

- voor vorming op eigen initiatief van het personeelslid
- voor vorming op eigen initiatief van een team medewerkers
- voor vorming in het buitenland
- voor opgelegde vorming’


2. in artikel 16 ‘titel 2’ ‘titel 4’

 

3. in artikel 16 een titel 2 als volgt ingevoegd :

 

TITEL 2. PROCEDURE VOOR VORMING OP EIGEN INITIATIEF VAN EEN TEAM MEDEWERKERS

WIE vraagt de vormingsactiviteit aan?

§ 1. Na bespreking in het team start de directe leidinggevende de aanvraagprocedure voor goedkeuring van een vormingsactiviteit.

 

HOE wordt de vormingsactiviteit aangevraagd?

§ 2. De directe leidinggevende neemt contact op met de coördinator opleiding&loopbaanontwikkeling. Beiden stemmen de inhoud, de leerdoelstellingen en de praktische organisatie van de vormingsactiviteit onderling af.

 

§ 3. De coördinator opleiding&loopbaanontwikkeling start de goedkeuringsprocedure in het workflowsysteem en maakt gebruik van het digitaal formulier ‘Aanvraag vorming’.

 

§ 4. In een volgende stap (intern workflowsysteem) koppelt de directe leidinggevende de deelnemers aan de vormingsaanvraag.

 

Advies en goedkeuring van de leidinggevende

§ 5. Indien de directe leidinggevende zelf niet deelneemt aan de teamvorming keurt hij/zij de vormingsaanvraag goed.

 

§ 6 Indien de directe leidinggevende wèl deelneemt, keurt de tweede leidinggevende de vormingsaanvraag goed.

 

§ 7. Voor het brandweerpersoneel is het de officier-dienstchef die de aanvraag voor teamvorming goedkeurt.

 

§ 8. Een niet-goedkeuring van de vormingsaanvraag dient gemotiveerd.

 

§ 9. Afhankelijk van de categorie vorming koppelt de leidinggevende of de officier-dienstchef een percentage functionaliteit aan de vorming.

 

§ 10. Het opgegeven percentage functionaliteit van de vorming dient gemotiveerd.

 

Advies van de coördinator opleiding&loopbaanontwikkeling

§ 11. Alle aanvragen voor teamvorming, goedgekeurd door de leidinggevende of de officier-dienstchef, worden voor bewaking en voor advies bezorgd aan de coordinator opleiding&loopbaanontwikkeling.

Wanneer is de vormingsaanvraag definitief goedgekeurd?

§ 12. De functioneel bevoegde Schepen bekrachtigt iedere goedgekeurde aanvraag voor teamvorming.

 

§ 13. Na deze bekrachtiging is de vormingsaanvraag definitief goedgekeurd.’

 

4. in artikel 16 een titel 3 als volgt ingevoegd :

TITEL 3. PROCEDURE VOOR VORMING IN HET BUITENLAND

§1. Het College van Burgemeester en Schepen keurt aanvragen voor vorming in het buitenland goed.

§2. Bij deze goedkeuring legt het College de mate van de steunmogelijkheden vast.’

 

5. in artikel 25 §1 als volgt hernomen :

Ԥ1. Voor het administratief, bibliotheek en technisch personeel :
Voor functiegerichte vorming en ontwikkelingsgerichte, algemene vorming : binnen de vastgelegde mate van tegemoetkoming worden de vormingsuren toegekend op basis van het ingevuld formulier ‘natraject vorming’ dat bij de goedkeuring van de vorming aan het personeelslid (voor individuele vorming) of aan de directe leidinggevende (voor teamvorming) ter beschikking wordt gesteld.’

 

6. in artikel 25 ‘paragraaf 3’ ‘paragraaf 4’

 

7. in artikel 25 een paragraaf 3 als volgt ingevoegd :

§3. Voor het administratief, bibliotheek en technisch personeel :
Aan een personeelslid dat zelf vorming uitwerkt en geeft worden de vormingsuren toegekend op basis van een document waaruit een gestructureerde opzet van de vorming blijkt (zoals instructies, draaiboek, presentatie).’

8. in artikel 30 ‘paragraaf 4’ ‘paragraaf 5’

 

9. in artikel 30 een paragraaf 4 als volgt ingevoegd :

‘§4. Voor langlopende opleidingstrajecten wordt het vormingsverlof per jaar begrensd tot 125 uur.’

 

9. ‘artikel 32’ ‘artikel 33’

 

10. ‘artikel 33’ ‘artikel 34’

 

11. een artikel 32 als volgt ingevoegd :

Artikel 32 – Terugvordering vormingskosten

Als men een opleiding zonder geldige reden stopzet of ingeval van onregelmatige deelname, kan het College van burgemeester en schepenen de vormingskosten geheel of gedeeltelijk terugvorderen.’

 

Datum goedkeuring: 19 oktober 2006

Datum bekendmaking: 23 oktober 2006

 

 

 Gemeenteraadsbesluit - Reglement - Vorming - Wijziging