Reglement - Verplichte keuring van de private waterafvoer opgelegd door het Algemene Waterverkoopreglement

Artikel 1.

De privéwaterafvoer moet conform de gangbare wettelijke en technische voorschriften zijn. Zij moet in de volgende gevallen hierop gekeurd worden:

1°  voor de eerste ingebruikname; namelijk bij de aanvraag tot een nieuwe aansluiting op de riolering;

2°  bij belangrijke wijzigingen;

3°  na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant;

4°  bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem;

 

Art. 2.

De keuring van de privéwaterafvoer in de gemeente moet gebeuren door keurders die beschikken over de vereiste technische vaardigheid om de keuring uit te voeren. De keurders mogen niet betrokken zijn in activiteiten die hun onafhankelijkheid en integriteit in relatie met de keuringsactiviteiten kunnen beïnvloeden. De keurder mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de binneninstallatie en/of privéwaterafvoer.

 

Art. 3.

De klant/titularis vraagt de keuring aan. Zij kan hiervoor een beroep doen op gecertificeerde keurders.

Deze gecertificeerde keurders dienen aangesloten te zijn bij een certifieringsorganisatie die voldoen aan de gestelde eisen opgelegd door het algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Overheid.

Certifieringsorganisaties die hiervoor in aanmerking komen zijn ondermeer Vlario en SVW (Samenwerking Vlaams Water).

 

Art. 4.

De kosten van de keuring zijn ten laste van de klant of titularis.

 

Art. 5.

De keuring van de privéwaterafvoer treedt vanaf 1 januari 2012 in werking.

 

Art. 6.

De keurder levert na controle en goedkeuring een keuringsattest af aan de klant of titularis en vult deze gegevens in op de lijst voor jaarlijkse rapportage.

Het keuringsattest bevat alle informatie zoals opgesteld door de instelling voor opleiding voor de keurders.

Een kopie van het keuringsattest wordt overgemaakt aan de dienst Openbaar Domein van de gemeente en aan het Gemeentelijk Waterbedrijf.

 

Art. 7.

De privéwaterafvoer wordt geacht niet conform de geldende reglementaire en wettelijke voorschriften te zijn indien:

1°  de aansluiting van het afvalwater in strijd is met de geldende milieuvoorwaarden;

2°  huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater;

3°  hemelwater wordt geloosd in het gedeelte van de privéwaterafvoer dat bestemd is voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, tenzij hiervan kan worden afgeweken in uitvoering van art. 4.2.1.3 of art. 6.2.2.1.2 van Vlarem II.;

4°  in geval van keuring, zoals bedoeld in artikel 12 § 1, 3e lid, 1° van het besluit van 8 april 2011 er geen hemelwaterput is geplaatst conform de bepalingen van het besluit van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

 

Dit zijn de criteria waarop de privéwaterafvoer wordt beoordeeld en op basis waarvan de keurder moet beslissen over goedkeuring of afkeuring.

 

Art. 8.

Gezien er in de milieuwetgeving en de stedenbouwkundige wetgeving nog meer vereisten zijn die opgelegd worden aan de privéwaterafvoer, is een positieve keuring geen bewijs dat er voldaan is aan alle geldende wetgeving en reglementen.

 

 

Art. 9.

Een nieuwe aansluiting of heraansluiting op de riool kan alleen opengesteld worden als de klant/titularis een positief keuringsattest kan voorleggen en na goedkeuring door de gemeente.

 

Datum goedkeuring: 26 oktober 2011

Datum bekendmaking: 31 oktober 2011

 

 

Gemeenteraadsbesluit - Verplichte keuring private waterafvoer