Reglement - Subsidies aan verenigingen die zelf instaan voor het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van de accomodatie

 

Enig artikel

Het reglement voor subsidies aan verenigingen die zelf instaan voor het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van de verenigingsaccommodatie wordt als volgt door de gemeenteraad vastgesteld:

 

Reglement voor subsidies aan verenigingen die zelf instaan voor het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van de verenigingsaccommodatie

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Art. 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

1. een lokale vereniging: een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk, die haar werking hoofdzakelijk ontwikkelt binnen Knokke-Heist en die door het gemeentebestuur wordt gesubsidieerd of erkend als jeugdvereniging, sportclub of culturele vereniging.  Verenigingen met een commercieel karakter of winstgevend doel komen niet in aanmerking;

2 een verenigingaccommodatie :de onroerende infrastructuur, gelegen op het grondgebied van Knokke-Heist, die een lokale vereniging of meerdere lokale verenigingen samen langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik hebben, met uitsluiting van cafetaria’ s.

Met langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik hebben wordt bedoeld: het in gebruik hebben van de accommodatie voor de werking van de vereniging als eigenaar, ofwel met een huurcontract ofwel door een andere wettelijk aanvaarde overeenkomst.

Wordt niet beschouwd als verenigingaccommodatie: accommodatie van of ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur die de vereniging langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik krijgt door een overeenkomst met het gemeentebestuur.

3. kwaliteitsverbetering: infrastructuurwerken aan de verenigingsaccommodatie die zullen leiden tot een kwaliteitsverbetering op het vlak van een of meer van de volgende elementen: beschikbaarheid. toegankelijkheid, inrichting van de directe omgeving, hygiëne en sanitair, isolatie, energiebesparing, bruikbaarheid, veiligheid, inbraak- en vandalismepreventie, een meer efficiënt gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

4 de administratie: de afdeling die bevoegd is voor de vrije tijd binnen de Gemeente Knokke-Heist

5 het College : het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Knokke-Heist

6 lokale overheden : de gemeente, de politiezone Damme/Knokke-Heist, het OCMW, de OCMW verenigingen, de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen,de gemeentelijke vzw’s,…

7 langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik hebben van een verenigingsaccommodatie: De accommodatie wordt voor een minimum periode van twee jaar in gebruik genomen om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie; vijf jaar om in aanmerking te komen van een investeringssubsidie. Een minimumgebruik van 150 kalenderdagen per jaar wordt als permanent beschouwd. Een accommodatie wordt in hoofdzaak gebruikt wanneer de vereniging er minimum 4/5 zelf gebruik van maakt.

 

Art. 2 Soorten subsidies

Verenigingen die zelf instaan voor het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van hun accommodatie kunnen via dit reglement aanspraak maken op 2 soorten subsidies

 1. De werkingsubsidie : voor het onderhoud van de verenigingaccommodatie.
 2. De investeringssubsidie : voor de kwaliteitsverbetering van de verenigingsaccommodatie.

 

Hoofdstuk II – Werkingssubsidie

 

Art. 3  Toekenningvoorwaarden

Een werkingssubsidie kan toegekend worden aan verenigingen (die)/omdat zij zelf instaan voor het onderhoud en de instandhouding van hun verenigingsaccommodatie. De vereniging moet aantonen dat zij de infrastructuur langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik heeft.

De werkingssubsidie wordt toegekend via een puntensysteem.

 1. Punten worden toegekend op basis van de oppervlakte in m² van de verenigingsaccommodatie.

 

 1. Correctiefactoren
  Het aantal punten kan verhoogd of verlaagd worden via correctiefactoren (tussen 0 en 5) om nauwkeuriger en evenwichtiger wegingen mogelijk te maken.
  Correctiefactoren kunnen ondermeer worden toegepast in volgende gevallen:

 

 1. wanneer het gaat om buiteninfrastructuur
 2. wanneer het gaat om binneninfrastructuur
 3. in geval de vereniging naast de verenigingsaccommodatie waarvoor werkingssubsidie wordt aangevraagd ook op permanente basis gebruik maakt van accommodatie van de lokale overheden
 4. op basis van de verhouding tussen bruikbare en/of bespeelbare oppervlakte en randaccommodatie
 5. in geval de vereniging eigenaar is van de accommodatie
 6. in geval de vereniging de accommodatie huurt
 7. in geval de vereniging recht van opstal heeft
 8. afhankelijk van de specifiek aard van de verenigingsaccommodatie of een gedeelte ervan
 9. afhankelijk van de zwaarte van verplichtingen die de vereniging heeft bij het langdurig en permanent gebruik van de verenigingsaccommodatie

 

Bovenstaande lijst van correctiefactoren is niet beperkend.

 

Art. 4 Berekening subsidie

Elk toegekend punt vertegenwoordigt maximum 3 EUR, jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

 

Hoofdstuk III Investeringssubsidie

 

Art. 5

Een investeringssubsidie kan worden toegekend aan lokale verenigingen voor kwaliteitsverbeterende werken aan hun verenigingsaccommodatie.

Deze infrastructuurwerken moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering op het vlak van een of meer van de volgende elementen: beschikbaarheid. toegankelijkheid, inrichting van de directe omgeving, hygiëne en sanitair, isolatie, energiebesparing, bruikbaarheid, veiligheid, inbraak- en vandalismepreventie, een meer efficiënt gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

 

Art. 6 Toekenningvoorwaarden

§1. De verenigingaccommodatie moet gelegen zijn op het grondgebied van Knokke-Heist.  Bovendien moet worden aangetoond dat de vereniging de infrastructuur langdurig, permanent en in hoofdzaak in gebruik heeft. Bij vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de vereniging binnen een periode van vijf jaar moet de boekwaarde van de investeringssubsidie worden terugbetaald aan het Gemeentebestuur van Knokke-Heist. De boekwaarde wordt verrekend over 5 of 10 jaar afhankelijk van de duurzaamheid van de investering. De infrastructuurwerken moeten op een kwaliteitsvolle wijze gebeuren.

§2. De aanvrager moet voldoen aan de vermelde voorwaarden. In de subsidieaanvraag wordt gemotiveerd op welke wijze de werken betrekking hebben op een of meer van de in artikel 5 vermelde elementen. Bij uitbesteding van de werken moeten de offertes aan het dossier worden toegevoegd. Ook de planning of timing wordt in het dossier opgenomen. De aanvraag bevat ook een begroting met vermelding van de uitgaven enerzijds en de financieringsbronnen anderzijds. Verenigingen die voor de werken al subsidies ontvangen van een overheid, moeten in hun dossier aangeven van welke overheid nog subsidies worden verwacht en hoeveel ze zullen ontvangen.

§3.Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het door de administratie verstrekte formulier volledig ingevuld worden. De indiener besteedt in zijn aanvraag op een proactieve wijze aandacht aan de mogelijkheden om de steun van de Gemeente Knokke-Heist te vermelden bij alle communicatie-initiatieven over de infrastructuurwerken.

§4.De gemeentelijke investeringssubsidie verhoogd met de subsidies van andere overheden kan nooit meer bedragen dan 80% van het investeringsbedrag.

 

Hoofdstuk IV Krediet

 

Art. 7

1. De toegekende werkingssubsidie of investeringssubsidie valt binnen de perken van de kredieten die hiervoor worden voorzien in de financiële nota van het budget van de gemeente Knokke-Heist.

 

De voorziene kredieten moeten niet volledig worden uitgeput.

 

2. Beperking subsidie voor infrastructuurwerken

De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro per jaar per vereniging.

 

De gemeentelijke investeringssubsidie verhoogd met de subsidies van andere overheden kan nooit meer bedragen dan 80% van het investeringsbedrag.

 

Subsidies kunnen enkel worden verleend voor de uitvoering van infrastructuurwerken aan onroerende goederen in particuliere eigendom. Werken aan de infrastructuur van lokale overheden zoals vermeld in artikel 1, en de overige overheden komen niet in aanmerking voor subsidiëring in het kader van dit reglement.

 

Hoofdstuk V Procedure en uitbetaling

 

Aanvraagprocedure

 

Art. 8 De aanvragen voor subsidiëring moeten voor 1 mei worden bezorgd aan het Gemeentebestuur van Knokke-Heist.

De aanvragen voor investeringssubsidies dienen vergezeld te zijn van een begroting met de geraamde kost. 

De aanvraag wordt ingediend door de verenigingen of een samenwerkingsverband van verenigingen die de accommodatie in gebruik hebben, of door de eigenaar in samenspraak met de gebruikende verenigingen.

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de administratie.

Art. 9 De administratie deelt de subsidieaanvrager uiterlijk op 1 augustus de beslissing van het College mee in verband met de investeringssubsidie.

 

Uitbetaling

 

Art. 10 werkingssubsidie

Voor de werkingssubsidie wordt ernaar gestreefd dat de uitbetaling plaatsvindt voor 1 DECEMBER 2009 van het betrokken jaar

 

Art. 11 investeringssubsidie

De uitbetaling van de subsidie verloopt als volgt:
Het financieel verslag moet samen met alle verantwoordingstukken van de werkelijke uitgave en de eventueel vereiste documenten zoals bouwvergunning en attesten, worden ingediend tegen 1 november van het lopende jaar.  De financiële verantwoordingstukken moeten op naam van de vereniging staan.

Er wordt gestreefd naar een uitbetaling van de subsidie voor eind december van het betrokken jaar.

 

Bij niet afwerken van de werken binnen het lopende dienstjaar of bij niet uitvoering van de werken moet het Gemeentebestuur van Knokke-Heist op de hoogte worden gebracht.  Bij uitstel van de werken of het niet kunnen naleven van de indieningdatum van 1 november voor de bewijsstukken, moet de aanvraag het volgend jaar worden hernieuwd.

Hoofdstuk VI. Toepassing- en controle maatregelen

 

Art.12 De administratie kan steeds ter plaatste de verenigingsaccommodatie of de aanwending van een subsidie controleren.

Art.13 Afgezien van eventuele rechtsvervolging kunnen vastgestelde misbruiken of het niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de in dit reglement gestelde voorwaarden, aanleiding geven tot het weigeren of tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie.

 

Hoofdstuk VII. Communicatie

 

Art. 14 Bij de uitvoering van de investeringswerken wordt vermeld dat deze gesubsidieerd worden door de Gemeentebestuur van Knokke-Heist vermeld. De verenigingen zijn gehouden aan het gebruik van standaardlogo’s en de bijhorende tekst/baselines, zoals door het Bestuur van Knokke-Heist is vastgesteld, bij elke mededeling, verklaring, publicatie, presentatie, ongeacht de drager.

 

Hoofdstuk  VIII.  Slotbepaling

 

Art. 15 In afwijking van artikels 8,9, 10 en 11 wordt voor 2009 de volgende procedure gevolgd: de gemotiveerde subsidieaanvraag moet samen met de bewijsstukken worden ingediend tegen 10 december 2009.

De uitbetaling gebeurt nadat het College de subsidie heeft toegekend en de financieel beheerder zijn visum heeft verleend.

 

Art. 16 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt met de uitvoering van dit reglement belast.

 

Datum goedkeuring: 25 november 2009

Datum bekendmaking: 7 december 2009

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement voor subsidies aan verenigingen die zelf instaan voor het onderhoud en kwaliteitsverbetering

 

Contact

Algemeen Secretariaat Zeedijk-Knokke 660 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630380  vrijetijd@knokke-heist.be