Reglement - Personeel reddingsdienst

 

Enig artikel.

 

Het reglement op het personeel van de reddingsdienst wordt als volgt gewijzigd en hervastgesteld:

 

 

 

DEEL 1 Toepassingsgebied

 

 

 

Artikel 1.

 

1. Dit reglement is van toepassing op het personeel van de reddingsdiensten : redders en eerste redders.

 

 

 

2. Alle bepalingen van het administratief statuut op het contractueel personeel zijn van toepassing op de hoofdredder en de adjunct-hoofdredder.

 

 

 

DEEL 2: De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 

1 Toelatingsvoorwaarden

 

 

 

Artikel 2.

 

§1. De kandidaten moeten aan volgende algemene voorwaarden voldoen :

 

 

 

1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

 

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten

 

3. lichamelijk geschikt zijn

 

4. minimumleeftijd        : uiterlijk 18 jaar zijn op 30 juni van het jaar waarin men tewerkgesteld wordt
    maximumleeftijd        :- 65 jaar
                                              - de redders en eerste redders die de ouderdomsgrens bereiken tijdens een seizoenperiode, mogen tot het einde van deze periode in dienst blijven.

 

 

 

§2. De lichamelijke geschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van een medisch attest.

 

 

 

§3. Het goed zedelijk gedrag moet worden aangetoond met een getuigschrift afgeleverd aan het Gemeentebestuur. Dit getuigschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Wanneer er ongunstige vermeldingen op voorkomen mag de kandidaat een verklarende nota voorleggen.

 

 

 

§4. Deze bewijsdocumenten moeten tien dagen vóór de indiensttreding binnengebracht zijn bij de personeelsdienst.

 

 

 

2 Aanwervingsvoorwaarden

 

Artikel 3.

 

§1. De redders moeten ofwel :

 

 

 

1. houder zijn van het Westvlaams Hoger Reddersbrevet

 

2. houder zijn van het Bloso-brevet voor redder op zee

 

3. houder zijn van het Bloso-hoger reddersbrevet en met succes de overgangsmodule tot kustredder gevolgd hebben bij de provincie West-Vlaanderen

 

4. houder zijn van het attest uitgereikt door de West-Vlaamse brandweerschool waaruit blijkt dat men geslaagd is in de proeven (met uitzondering van de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van redder aan zee; (dit brevet is slechts 1 jaar geldig; na het slagen voor de proef zeezwemmen wordt aan de houder van voormeld attest het brevet uitgereikt)

 

 

 

§2. De redders moeten houder zijn van het bijscholingsattest afgeleverd door het Westvlaams Opleidingscentrum voor Redders, indien één van onder 1 opgenoemde brevetten reeds méér dan 3 jaar geleden werd uitgereikt.

 

Het bijscholingsattest heeft een geldingheidsduur van drie jaar.

 

§3. Aan de wervingsvoorwaarden onder §1 en §2 moet worden voldaan 10 dagen voor de indiensttreding.
De kandidaten die op de dag van de selectieproef nog niet in het bezit zijn van één van de onder §1 vermelde brevetten, moeten een attest voorleggen in verband met het volgen van één van die opleidingen.

 

 

 

Artikel 4.

 

De eerste redders moeten:

 

 

 

- voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden als redder

 

EN

 

- minimum 4 maanden dienstervaring hebben bij ons gemeentebestuur.

 

 

 

3 Aanwervingsprocedure

 

Artikel 5.

 

De Gemeenteraad verleent delegatie aan het College van Burgemeester en Schepenen om de vereiste contractuele betrekkingen binnen het voorziene contingent open te verklaren, de vereiste selectie-interviews te organiseren en een werfbestand aan te leggen.

 

 

 

Artikel 6.

 

§1. De functies worden bekendgemaakt in ten minste twee regionale weekbladen en via de gebruikelijke interne communicatiekanalen. De kandidaten kunnen zich gedurende ten minste veertien kalenderdagen kandidaat stellen.

 

 

 

§2. Het bericht vermeldt de functies, de toelatings-en aanwervingsvoorwaarden, het voornemen een werfbestand aan te leggen, de wijze en uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen.

 

 

 

DEEL 3: Het selectie-interview

 

1 Organisatie

 

 

 

Artikel 7.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaatstellingen en de voorgelegde bewijzen. Het beslist welke kandidaten tot het selectie-interview worden toegelaten. De reden van weigering van een kandidatuur wordt vóór het selectie-interview meegedeeld aan de betrokkenen.

 

 

 

Artikel 8.

 

De kandidaten worden tenminste tien kalenderdagen vóór het selectie-interview  schriftelijk of via e-mail, op de hoogte gebracht van de datum en de plaats waar het selectie-interview wordt afgenomen. Zij worden tegelijk ingelicht omtrent het programma van de selectie.

 

 

 

Artikel 9.

 

Het selectie-interview voor de redders omvat een gesprek om de kennis van de kandidaat op het vlak van de reddingsdiensten en EHBO te kunnen beoordelen. De selectiecommissie beoordeelt de kandidaten en stelt een rangschikking op.

 

 

 

Uit de lijst van de gunstig beoordeelde redders worden de eerste redders aangeduid in samenspraak met de hoofdredder en de adjunct-hoofdredder.

 

 

 

Artikel 10.

 

§1. Van elk selectie-interview wordt een proces-verbaal opgesteld.

 

 

 

§2. De kandidaten worden schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht van het eindresultaat.

 

 

 

2 Samenstelling van de selectiecommissie

 

Artikel 11.

 

De selectiecommissie staat in voor de selectie van nieuwe kandidaat-redders.

 

 

 

Artikel 12.

 

§1. De leden van de selectiecommissie worden nominatief door het College van Burgemeester en Schepenen aangeduid.

 

 

 

§2. De selectiecommissie bestaat uit:

 

 

 

De Voorzitter :

 

De Schepen van Personeel , of een plaatsvervangend Schepen aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen.

 

 

 

De leden :

 

a) de Schepen bevoegd voor de reddingsdiensten

 

b) de Gemeentesecretaris, of een plaatsvervangend ambtenaar van minstens niveau A

 

 

 

c) de hoofdredder

 

 

 

d) de adjunct-hoofdredder

 

e) één gemeenteraadslid aan te duiden door de gezamenlijke meerderheidsfractie

 

 

 

f) één gemeenteraadslid aan te duiden door de gezamenlijke minderheidsfractie

 

 

 

De secretaris van de selectiecommissie :

 

Het diensthoofd personeel of zijn vervanger.

 

 

 

§3. Niemand mag fungeren als lid van de selectiecommissie voor een interview waaraan een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad deelneemt.

 

 

 

Artikel 13.

 

§1. De selectiecommissie kan geldig beraadslagen wanneer minimum de helft van de leden aanwezig is

 

 

 

§2. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.

 

 

 

DEEL 4: Werfbestand

 

Artikel 14.

 

§1. Op basis van de beoordeling door de selectiecommissie en de gunstige evaluatie na de eerste tewerkstellingsperiode in hetzelfde jaar, worden de (eerste) redders in een werfbestand van redders opgenomen. Op basis van de beschikbaarheid van de kandidaten duidt het Gemeentebestuur de vereiste redders en eerste redders uit het werfbestand aan.

 

 

 

Artikel 15.

 

De duur van het werfbestand is onbeperkt.

 

 

 

De (eerste) redders worden uit het werfbestand geschrapt :

 

° indien ze zich gedurende twee opeenvolgende jaren voor geen enkele periode beschikbaar hebben gesteld,

 

° indien ze afstand doen van hun rechten in het werfbestand

 

° na een ongunstige beoordeling door het College van Burgemeester en Schepenen.

 

 

 

DEEL 5: Evaluatie

 

Artikel 16.

 

De evaluatie van de (eerste) redders wordt opgesteld door :

 

 

 

° De hoofdredder

 

° De adjunct-hoofdredder

 

° Het diensthoofd personeel

 

 

 

Artikel 17.

 

§1. De (eerste) redders worden éénmaal per jaar geëvalueerd.

 

 

 

§2. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de verslagen en mededelingen van feiten die opgemaakt zijn tijdens het voorbije seizoen.

 

 

 

Artikel 18.

 

De eerste redders en de redders kunnen voorafgaand aan de evaluatie worden opgeroepen bij de beoordelaars.

 

 

 

Artikel 19.

 

De evaluatie is gunstig of ongunstig.

 

 

 

Artikel 20.

 

De (eerste) redders die een gunstige beoordeling hebben gekregen, blijven opgenomen in het werfbestand en komen in aanmerking om tijdens het volgend seizoen tewerkgesteld te worden.

 

 

 

Artikel 21.

 

§1. Indien de (eerste) redders een ongunstige beoordeling hebben gekregen, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om betrokkenen ofwel uit het werfbestand te schrappen ofwel om hen uit te nodigen voor het eerstvolgende selectie-interview.

 

 

 

§2. Aan betrokkenen wordt de kans geboden om zich schriftelijk en/of mondeling te verdedigen.

 

 

 

DEEL 6: De arbeidsovereenkomst

 

1 Vorm en aard

 

 

 

Artikel 22.

 

De tewerkstelling van de (eerste) redders wordt geregeld overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 en de latere wijzigingen betreffende de arbeidsovereenkomsten, en overeenkomstig de wet van 21 maart 1995 en de latere wijzigingen betreffende de studentenarbeid en de arbeid van jeugdige werknemers.

 

 

 

Artikel 23.

 

Voor elk seizoen van tewerkstelling wordt een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst gesloten.

 

 

 

Artikel 24.

 

De overeenkomst waaronder een (eerste) redder wordt tewerkgesteld, is ofwel

 

 

 

° een gewone bediendenovereenkomst

 

° een studentenovereenkomst

 

° een studentenovereenkomst met vrijstelling van RSZ

 

 


2 Proefbeding

 

Artikel 25.

 

De arbeidsovereenkomst kan een beding van proeftijd bevatten, die in de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd conform de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 en de latere wijzigingen betreffende de arbeidsovereenkomst.

 

 

 

DEEL 7: De bezoldiging

 

Artikel 26.

 

Het personeel van de reddingsdienst wordt vergoed per uurloon op basis van de volgende salarisschalen :

 

 

 

- Beginsalaris van de salarisschaal D1 voor de redder

 

- Rekenkundig gemiddelde van de salarisschaal D1 voor de eerste redder

 

 

 

Artikel 27.

 

§1. De bezoldiging wordt vermeerderd met een standplaats- of haardgeldtoelage en is gekoppeld aan de spilindex 138,01.

 

 

 

§2. De toelage voor zondagprestaties bedraagt per uur prestatie 1/1976ste van het jaarlijkse salaris.

 

 

 

§3. De betaling gebeurt maandelijks en na vervallen termijn.

 

 

 

DEEL 8: Overgangsbepalingen

 

Artikel 28.

 

Wie vóór de datum van de raadsbeslissing tot vaststelling van dit statuut, door een éénzijdige aanstelling was tewerkgesteld als (eerste) redder of hoofdredder bij het bestuur voor een termijn van zes jaar, wordt in het werfbestand opgenomen en behoudt zijn aanspraken voor ten minste de duur van de termijn van aanstelling.

 

 

 

Wie vóór de datum van de raadsbeslissing tot vaststelling van dit statuut, heeft deelgenomen aan de selectie­proeven d.d. 06.04.96, 19.04.97 en 26.04.97 en op die basis in 1997 reeds heeft gewerkt als (eerste) redder of hoofdredder bij ons gemeentebestuur wordt in het werfbestand opgenomen.

 

 

 

BIJLAGE 1

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

 

Functie : Eerste redder

 

 

 

Niveau

:D1 (rekenkundig gemiddelde)

 

 

Categorie

Bediende

 

 

Statuut

Contractueel zomerpersoneel

 

 

 

Doel van de functie

 

Organiseren en leiden van de taken van een ploeg van een vijftal redders teneinde de veiligheid van de baders in een bepaalde zone tijdens een bepaalde periode te helpen verzekeren en zo nodig deskundige eerste hulp te kunnen bieden aan personen die daar in moeilijkheden verkeren.

 

 


Aard en inhoud van de functie

 

- Leidt de taken van een ploeg van een vijftal redders in de aangeduide badzone.

 

- Controleert aan- en afwezigheden van ploegleden en informeert tweemaal daags de hoofdredder dienaangaande.

 

- Zorgt ervoor dat de hoofdredder dagelijks geïnformeerd wordt over de nodige herstellingen en/of bevoorradingen (vb. benzine, wisselstuk van boot, ...).

 

- Leidt zijn ploeg bij hulpinterventies.

 

- Waakt erover dat de ploegleden het materieel goed gebruiken.

 

- Brengt dagelijks schriftelijk verslag uit bij de hoofdredder omtrent aantal en aard van de interventies.

 

- Houdt minstens éénmaal per week een trainingssessie voor zijn/haar ploegleden.

 

 

 

De belangrijkste resultaatsgebieden

 

1. Organiseert en leidt de taken van zijn ploegleden teneinde hen te helpen de veiligheid van de baders in de aangeduide zone te verzekeren en zo nodig deskundig eerste hulp te verlenen aan personen die in moeilijkheden verkeren.

 

2. Tijdig en accuraat aan de hoofdredder de nood aan herstelling en/of aan bevoorrading signaleren teneinde de ploeg continu te voorzien van de nodige materiële middelen om de toegewezen taken te realiseren.

 

3. Minstens éénmaal per week een trainingssessie voor de ploegleden leiden teneinde hun waakzaamheid en vaardigheid op voldoende niveau te helpen houden.

 

4. Tijdig, volledig en juist rapporteren van interventies aan de hoofdredder teneinde deze te helpen de passende voorzieningen te treffen en/of voorstellen te formuleren aan de dienstchef.

 

 

 

Functie : redder

 

Niveau

:D1 (beginwedde)

 

 

Categorie

Bediende

 

 

Statuut

Contractueel zomerpersoneel

 

 

 

Doel van de functie

 

Tijdens de werkuren continu waakzaam blijven en de voorgeschreven instructies i.v.m. badzones en veiligheid van baders doen toepassen om aldus de veiligheid van de baders te helpen verzekeren en zo nodig tijdig de passende eerste hulp te kunnen bieden aan personen die er in moeilijkheden verkeren.

 

 

 

Aard en inhoud van de functie

 

- Dagelijks het toegewezen materieel “onmiddellijk functioneel” stellen (vlag, borden, boot) en de uren van hoog/laag water op het bord noteren.

 

- Erover waken dat de baders + bootjes + opblaasbare ballen tussen de boeien blijven (o.a. om het gevaar van de golfbrekers te vermijden), en niet te ver in zee afdrijven.

 

- Bij opkomend water personen die zich op golfbrekers bevinden, waarschuwen die tijdig te verlaten.

 

- Erover waken dat surfers, motor- of zeilboten niet in de badzone komen (tenzij in geval van nood).

 

- Continu toezicht houden met de boot tussen de golfbrekers of te voet bij de aangeduide waterlijn.

 

- Vermoeide baders of personen die in nood verkeren eerste hulp bieden (o.a. ambulance oproepen, reanimeren, geruststellen, afkoelen) of naar de dichtst bijgelegen strandhulppost helpen.

 

- Waken over verloren gelopen kinderen en, indien mogelijk, ze naar een eerstehulppost helpen en/of navragende personen informeren.

 

 

 

De belangrijkste resultaatsgebieden

 

1. Dagelijks tijdig de toegewezen middelen functioneel houden teneinde de ploeg in staat te stellen de toegewezen opdrachten onmiddellijk efficiënt en doeltreffend uit te voeren.

 

2. Continu preventief waken en zo nodig gepast curatief optreden teneinde de baders te helpen gevaarsituaties te voorkomen en in geval van nood hen de passende eerste hulp te bieden.”

Datum goedkeuring: 30 juni 2004

Datum bekendmaking: 5 juli 2004

 

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement personeel reddingsdienst

 

 

 

 

Contact

Reddingsdienst Brandweerstraat
10
8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+3250630845  reddingsdienst@knokke-heist.be