Reglement - Opstelling van terrassen op de openbare weg

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen

 

Artikel 1. : Definities

 

Bevoegde personen en toezichthoudende ambtenaren

de personen die bevoegd zijn om controles uit te voeren en eventuele inbreuken vast te stellen en maatregelen te nemen zoals voorzien in de wetgeving.

Boomkrans

een bescherming van de boom en de wortels. Bovendien wordt het wortelgestel beter voorzien van water en lucht.

 

 

Eilandterras

terras dat niet grenst aan de gevel van de horecazaak maar in de onmiddellijke nabijheid van de horecazaak ligt.

Gevelterras

terras dat tegen de gevel van de horecazaak is gesitueerd

Gebouw

een overdekt bouwwerk, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten, dat toegankelijk is voor mensen. Een gebouw kan één of meerdere functies hebben (commercieel, administratief, industrieel, woongelegenheid). Het betreft een bestaand gebouw of een gebouw in opbouw of heropbouw.

Gelijkvloers

de bouwlaag van een gebouw waar de hoofdingang zich bevindt.

Hoofdingang

de deur of de ingang van een gebouw waarin, of in de onmiddellijke omgeving waarvan, de brievenbussen geplaatst zijn en die toegang geeft aan personen tot 1 of meerdere delen van het gebouw.

Horecazaak

een handelszaak met een reglementaire verbruikszaal waarbij een hoofdactiviteit bestaat uit de verkoop van voeding en drank om ter plaatse te consumeren (broodjeszaak, ijssalon, tearoom, restaurant, café, hotel, patisserie, ,…)

Obstakelvrije doorgang

Het gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangersverkeer (met inbegrip van rolstoelgebruikers) en dat obstakelvrij moet zijn in één vloeiende lijn.

Openbaar domein

plaatsen die door de overheid beheerd worden en voor het publiek toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld de openbare weg, pleinen en parken, strand, gebouwen, duinen, bossen, …

Openbare weg

een weg die openstaat voor het verkeer of door iedereen mag gebruikt worden en die geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is (rijbanen, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs, wandelweg Zeedijk, wandelpaden en bermen, de openbare pleinen, parken en plantsoenen, …).

Terrasscherm

Een paneel om het terras af te schermen, hetzij langs 3 zijden aan een eilandterras, hetzij aan de zijkanten van een gevelterras.

Zonneluifel

Voorziening aan een gebouw dat de inval van direct zonlicht voorkomt

 

Art. 2. : Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist. Dit is niet van toepassing op de wandelweg van de Zeedijk en op het strand.

 

Art. 3.

De toepassing van dit reglement staat de toepassing van andere en/of hogere reglementering die verplichtingen en rechten in het leven roepen in hoofde van de exploitant niet in de weg, zoals het gemeentelijk belastingreglement op terrassen. De betaling van de belasting ontslaat de geregistreerde exploitant niet van de verplichting om een terrasvergunning aan te vragen.

 

Art. 4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bevoegdheid om afwijkingen toe te staan. De aanvraag tot afwijking moet aantonen dat de toepassing van het artikel uit het reglement op algemene wijze in de concrete omstandigheden onmogelijk of kennelijk onredelijk is.

 

Hoofdstuk 2: Van aanvraag tot vergunning

2.1. Aanvraag vergunning

 

Art. 5.

Het dossier voor een terrasvergunning is samengesteld uit:

§1. Een aanvraagformulier terrasvergunning

 

§2. Een plattegrondtekening op schaal van de bestaande toestand van het straat- of pleindeel waar het gewenste terras wordt ingericht. Op deze bestaande toestand wordt aangegeven waar het gewenste terras wordt ingericht.
Door het aanbrengen van voldoende maatlijnen zal uit deze tekening duidelijk blijken:

a. de straatbreedte en de breedte van het voetpad en/of de parkeerhaven

b. de juiste inplanting van het gewenste terras t.o.v. de bebouwing in de omgeving en meer bepaald ten opzichte van de horecazaak waarvoor het terras wordt aangevraagd.

c. de juiste inplanting en afmetingen van alle obstakels in de omgeving van 10m rond het terras, zoals boordstenen, bomen en boomkransen, verkeerspalen en – lichten, verlichtingspalen, parkeermeters, bestaand straatmeubilair zoals banken, bloembakken, allerlei bovengrondse nutvoorzieningen, … .

d. alle putdeksels voor allerhande nutsvoorzieningen die aanwezig zijn op het voetpad in een straal van 10m rond het op te richten terras.

 

§3. Minstens 3 duidelijke kleurenfoto’s. Elk van deze foto’s zal de plek van het terras weergeven. De eerste foto wordt getrokken loodrecht op de gevel van de horecazaak, de twee andere geven het voetpad aan: één links en één rechts. De 3 foto’s kunnen aangevuld worden met foto’s van opgerichte terrassen in dezelfde straat of op hetzelfde plein.

 

§4. Minstens 1 foto van het meubilair, parasols, terrasoverdekking, … .

 

§5. Beschrijving van:

a. de materialen van de voor- en zijwanden, de dakbedekking, de vloer        

b. de kleur van de voor- en zijwanden, de vloer en dakafwerking

c. het bevestigingssysteem

 

2.2. Kenmerken van de vergunning

 

Art. 6.

De vergunning wordt bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen verleend voor de duur van 5 jaar.

 

Art. 7.

§1. De vergunning wordt verleend aan de exploitant van een horecazaak en is strikt persoonlijk en plaatsgebonden. De vergunning is niet overdraagbaar aan derden. Elke nieuwe exploitant moet een nieuwe aanvraag indienen.

§2. Elke wijziging t.o.v. de afgeleverde vergunning vereist een nieuwe aanvraag.

 

Art. 8.

De vergunning is precair. Dat betekent dat ze onmiddellijk kan worden ingetrokken indien de omstandigheden dit noodzaken.

 

Art. 9.

De vergunning vervalt van rechtswege:

a. bij bestemmingswijziging;

b. bij stopzetting van de activiteit van de vergunninghouder;

c. bij elke wijziging ten opzichte van de afgeleverde vergunning.

 

2.3. Administratieve procedure

 

Art. 10.

§1. De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier. Het “Aanvraagformulier terrasvergunning” is te vinden:

-       op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be, via het e-loket: ‘aanvraagformulier terrasvergunning’

-       aan het onthaal van stadhuis Knokke-Heist

-       via e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be

 

§2. Het ingevulde document dient terugbezorgd:

-       per brief aan het adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

-       via e-mail: knokke-heist@knokke-heist.be

-       door afgifte aan het onthaal van het stadhuis Knokke-Heist

 

§3. De ontvangst van de toelatingsaanvraag wordt bevestigd aan de aanvrager. Wanneer een vergunningsaanvraag onvolledig is, wordt het dossier teruggestuurd naar de aanvrager en wordt de aanvraagprocedure stopgezet. De aanvrager kan te allen tijde een nieuw dossier indienen om te voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 5.

§4. Bij de aanvraag tot verlenging van de vergunning kan een schrijven of e-mailbericht gericht aan het college van burgemeester en schepenen volstaan. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het om een eerder vergund en dus hetzelfde terras gaat. De hernieuwingsaanvraag dient 30 dagen voorafgaand aan de gewenste ingebruikname toekomen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 11.

De vergunning wordt afgeleverd na grondig onderzoek.

Hoofdstuk 3: Vergunningsvoorwaarden

3.1. Algemene bepalingen

Art. 12.

Het is verboden voor exploitanten van horecazaken om gevel- of eilandterrassen te plaatsen zonder vergunning.

 

Art. 13.

De gevelterrassen en eilandterrassen moeten beperkt blijven tot de gevelbreedte van de horecazaak. Een uitzondering is mogelijk voor eilandterrassen op pleinen waar specifieke bepalingen gelden.

 

Art. 14.

Het is verboden om andere dan demonteerbare materialen te gebruiken. De constructie moet steeds op een eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd.

 

Art. 15.

§1. Het is verboden dat de constructie op één of andere manier blijvend wordt vastgehecht aan de ondergrond (door o.a. cement, lijm, klinknagels, enz.)

§2. Het is verboden om de verharding van het trottoir of de rijbaan te wijzigen of uit te breken.

 

Art. 16.

Het is verboden om door een raam van het terras te verkopen.

 

Art. 17.

Alle terrassen moeten met een verhoogde vloer worden uitgevoerd. De verhoogde vloer is hetzij pas met de verbruikszaal, hetzij pas met het trottoir indien het om een eilandterras op de parkeerstrook gaat, hetzij 10cm boven de pleinbetegeling.

 

Art. 18.

Er moeten maatregelen worden genomen voor de afvloeiing van regenwater.

 

Art. 19.

De bestaande terrassen die niet aan de bepalingen zoals vermeld in dit reglement voldoen, moeten bij de uitvoering van aanpassings-, verbouwings- en nieuwbouwwerkzaamheden onmiddellijk worden aangepast.

 

Art. 20.

Iedere toegang naar bovengelegen woongelegenheden of kantoorruimtes moet over de volle lengte vrij blijven en dit met een breedte van het toegangsportaal en minimum 1,5m.

 

Art. 21.

Alle hydranten, straatkolken, verlichtingsmasten en toegangen tot openbare nutsvoorzieningen moeten altijd vrij en bereikbaar zijn. De hydrant moet altijd vrij zijn met een vrije ruimte met een straal van 1 meter, om zo het aankoppelen van brandweerslangen altijd mogelijk te maken.

 

Art. 22.

Het trottoir moet altijd een obstakelvrijedoorgang hebben van minimum 1,5 meter. Voor de winkelstraten (Lippenslaan, Kursaalstraat, Kustlaan, Dumortierlaan, Graaf d’Ursellaan, …) worden specifieke eisen opgelegd afhankelijk van de locatie.

 

Art. 23.

De minimumdiepte van het terras is 1m.

 

Art. 24.

Alle voorzieningen om het terras te betreden, zoals trappen en rolstoelhellingen, moeten binnen de vergunde constructie worden voorzien.

 

Art. 25.

De terrasopstelling mag nooit de vrije doorgang voor de hulpdiensten verhinderen.

 

3.2. Gevelterrassen

3.2.1. Gevelterras met dakpanelen

Art. 26.

§1. Zijpanelen van een gevelterras zijn minimum 2/3 in splintervrij doorzichtig glas of in een gelijkwaardig doorzichtig materiaal vervaardigd.

Onderaan het zijpaneel bevindt zich een ondoorzichtig gedeelte met een hoogte van maximaal 80cm.

 

§2. Dakpanelen zijn verplicht in een doorzichtig materiaal of in doek en zijn al dan niet openschuifbaar. Dakpanelen mogen niet verder komen dan de terraszone.

 

§3. Het voorpaneel moet esthetisch aansluiten bij de zijpanelen en bij voorkeur in splintervrij doorzichtig materiaal. Indien onderaan een ondoorzichtig gedeelte wordt gebruikt, moet dit dezelfde hoogte hebben als het ondoorzichtig gedeelte van de zijpanelen.

 

§4. De deur in het voorpaneel mag niet naar buiten open draaien.

 

 

Figuur 1: Gevelterras - voorbeeld: zie bijlage 

 

 

3.2.2. Gevelterras met terrasschermen

Art. 27.

§1. Terrasschermen moeten links en rechts van het terras worden geplaatst.

 

§2. Terrasschermen zijn maximaal 1,6m hoog en bestaan voor de helft uit splintervrij doorzichtig glas of een gelijkwaardig doorzichtig materiaal.

Onderaan het terrasscherm bevindt zich een ondoorzichtig gedeelte met een hoogte van maximaal 80cm.

 

§3. Er kan een zonneluifel worden toegevoegd.

1° Een zonneluifel moet in doek gemaakt zijn.

2° Het laagste punt van de zonneluifel bevindt zich minimum 2,2m boven de terrasvloer.
3° De maximale uitval van de luifel mag nooit meer bedragen dan de toegestane terraszone.

 

 

Figuur 2: Gevelterras voorbeeld: zie bijlage

 

3.3. Eilandterrassen

3.3.1. Eilandterras op een plein

Art. 28.

§1. De inplanting gebeurt in het verlengde van de gevel van de horecazaak. De diepte van het terras wordt bepaald door de specifieke voorwaarden die per plein worden opgelegd.

 

§2. Terrasschermen zijn maximaal 1,6m hoog en bestaan voor de helft uit splintervrij doorzichtig glas of een gelijkwaardig doorzichtig materiaal.

Onderaan het terrasscherm bevindt zich een ondoorzichtig gedeelte met een hoogte van maximaal 80cm.

 

§3. Het is verboden om het onderste gedeelte op te trekken in een ander materiaal dan hout.

 

§4. In specifieke gevallen en op pleinen waarop een insteek vanuit de horeca wenselijk is, kan het college opteren om bij de eilandterrassen ondersteunende infrastructuur toe te laten, voor zover kwaliteitsvol geïntegreerd op het desbetreffende plein.

3.3.2. Eilandterras op een parkeerhaven

Art. 29.

§1. De inplanting gebeurt op de parkeerhaven. De diepte van het terras is afhankelijk van de parkeerwijze:

 

§2. Per inplanting kunnen er extra voorwaarden worden opgelegd.

 

§3. Terrasschermen zijn maximaal 1,6m hoog en bestaan voor de helft uit splintervrij doorzichtig glas of een gelijkwaardig doorzichtig materiaal.

Onderaan het terrasscherm bevindt zich een ondoorzichtig gedeelte met een hoogte van maximaal 80cm.

§4. De terrasschermen moeten een afgesloten geheel vormen langs de rijweg en de zijden van de parkeerstrook. De zijde langs het voetpad moet volledig open zijn en goed bereikbaar.

 

 

Figuur 3: eilandterras op parkeerhaven - voorbeeld 1: zie bijlage

 

 

 

Figuur 4: eilandterras op parkeerhaven - voorbeeld 2

3.4. Specifieke bepalingen

Art. 30.

De vergunning kan specifieke voorwaarden bevatten naar gelang de locatie van de horecazaak.

 

Art. 31.: Vormgeving

Bij de inrichting van een terras is het noodzakelijk te streven naar esthetische eenheid. Voor de

leefbaarheid van het openbaar domein en de visuele rust moeten de vormgeving, de

gebruikte materialen en de kleuren van de terrasinrichting steeds een eenheid

vormen en passen in de omgeving en bij het pand.

Vandaar legt het college van burgemeester en schepenen bijkomende voorwaarden vast per straat en/of per plein.

 

Art. 32.: Terrasmeubilair

§1. Losstaande stoelen, banken en/of tafels die eenvoudig en onmiddellijk wegneembaar en op te bergen zijn.

§2. Het is verboden om reclame aan te brengen op het meubilair. Enkel een klein logo van de uitbating is toegelaten.

§3. Het meubilair mag niet op het openbaar domein gestapeld worden.

 

Art. 33.: Parasols

§1. Parasols mogen verankerd worden in de grond indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

- de situatie (vb. extreem veel wind) ter plaatse dit vraagt;

- er een positief advies is van de dienst openbaar domein;

- de diameter van de parasol kleiner of gelijk is aan 3,5 m;

- het materiaalgebruik van het openbaar domein dit toelaat.

 

§2. Parasols zullen in open stand nooit verder reiken dan de toegestane terraszone. De obstakelvrije hoogte van 2,20 m moet steeds gevrijwaard worden.

 

§3. De constructieve delen van de parasol moeten zich aan de onderzijde van het zeil bevinden.

 

§4. Het zeil van de parasols moet uitgevoerd worden in een geweven, brandvertragende stof en in één kleur.

 

§5. Parasols zijn steeds reclamevrij. Uitzondering wordt gemaakt voor zaakgebonden reclame of een logo op de neerhangende parasolboord die maximum 20 cm hoog mag zijn.

 

Art. 34.: Andere toelaatbare voorwerpen:

§1. Menuborden zijn toegestaan indien ze bevestigd zijn aan het voor- en/of zijpaneel binnen de vergunde afmetingen.

 

Art. 35.: Verwarmingstoestellen

§1. Verwarmingstoestellen moeten op minstens 1 meter van brandbare stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking voorkomen wordt.

§2. De verwarmingstoestellen moeten stabiel binnen de terraszone opgesteld worden.

§3. Geldige keuringsattesten waaruit blijkt dat de verwarmingstoestellen goedgekeurd zijn door een onafhankelijk keuringsmechanisme moeten te allen tijde voorgelegd kunnen worden.

§4. Het is verboden om kabels en andere nutsvoorzieningen op of over de openbare weg te laten lopen.

 

Art. 36.: Niet toegestaan

Zijn onder andere niet toegestaan als terrasinrichting:

§1 Het gebruik van alle vormen van audio- en visuele installaties op terrassen is verboden. Deze installaties kunnen aangevraagd worden in functie van tijdelijke evenementen door middel van een

evenementenaanvraag.

 

§2 Tapinstallaties, braadspitten, barbecuestellen,... kortom alle installaties voor het bereiden van eten of schenken van dranken zijn niet toegelaten. Deze installaties kunnen aangevraagd worden in functie

van tijdelijke evenementen door middel van een evenementenaanvraag.

 

§3. Sandwichborden zijn verboden.

 

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

Art. 37.

De door de gemeente verleende toelating met inbegrip van het plan moeten in de zaak bewaard worden en op elk eerste verzoek van een bevoegde ambtenaar of van de politie voorgelegd kunnen worden.

 

Art. 38.

Bij stopzetting van de uitbating zal de vergunninghouder het terras verwijderen en het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat herstellen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na betekening van de stopzetting aan het gemeentebestuur.

 

Art. 39.

Onverminderd de door het Strafwetboek of bijzondere wetten of decreten voorziene strengere straffen, zullen de overtredingen van dit reglement bestraft worden:

- met een administratieve schorsing of intrekking van de afgegeven toelating, of

- met de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de horecazaak.

 

Art. 40.

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014.

 


 

Art. 41.: Overgangsmaatregel

Bij wijze van overgangsmaatregel kan gedurende maximaal 2 jaar na de inwerkingtreding van dit reglement een vergunning voor het bestaande terras verleend worden, op voorwaarde dat:

-       het bestaande terras niet substantieel afwijkt van de voorschriften van dit reglement

-       het bestaande terras niet het voorwerp uitmaakt van een bouwovertreding.

 

Datum goedkeuring: 18 december 2013

Datum bekendmaking: 19 december 2013

 

Bijlage: