Reglement - Jeugdwerkinitiatieven

Artikel 1.

Het nieuwe subsidiereglement Jeugdwerkinitiatieven wordt goedgekeurd.

  Art. 2.

Het subsidiereglement Jeugdwerkinitiatieven dat werd goedgekeurd volgens het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 wordt opgeheven

 

1      Inleiding

 

Het subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven is in werking sinds het werkjaar 2016-2017. Het reglement vervangt 2 reglementen:

 

- het bijkomend reglement houdende subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven,

 

- het reglement subsidiëring van Jeugdraad en Jeugdverenigingen.

 

 

 

Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten op de begroting van de gemeente en rekening houdend met de geboden mogelijkheden om welbepaalde gemeentelijke voorzieningen zoals gebouwen, terreinen en diensten te gebruiken, worden aan de door de Jeugdraad erkende plaatselijke jeugdwerkingen subsidie verleend volgens de normen en de voorwaarden hierna vastgelegd.

 

1      Voorwaarden

 

Een erkende plaatselijke jeugdwerking komt in aanmerking voor de hier vermeldde subsidie als aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

 

 

 

-     Lid van de AV van de Jeugdraad.

 

-     Een volledig jaar werking kunnen bewijzen.

 

-     Regelmatige werking uitbouwen.

 

-     Zetel gevestigd in Knokke-Heist.

 

-     Verenigingen die een andere gemeentelijke structurele toelage ontvangen komen niet in aanmerking voor de betoelaging binnen het kader van dit reglement.
(met uitzondering van de Jeugdraad en Jeugdclub ‘t Verzet)

 

-     Projecten of activiteiten die in samenwerking met het gemeentebestuur of een van de gemeentelijke diensten georganiseerd worden en waarbij vergaande financiële afspraken gemaakt worden voor kostendeling komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

 

-     Bij vaststelling van onregelmatigheden worden de subsidies voor de desbetreffende partij ingetrokken.

 

-     De subsidie voor basis- en werkingskosten en kampen zijn enkel van toepassing op erkende jeugdbewegingen die aan alle voorwaarden van de jeugdraad en aan alle voor vermeldde voorwaarden voldoen. Deze subsidie is niet van toepassing op onder andere politieke jongerenverenigingen en studentenverenigingen.

 

-     De lokalen worden ten allen tijde net gehouden.

 

-     Het Gemeentebestuur en de dienst Jeugdcultuur kunnen ten alle tijde inzage vragen in documenten en toegelaten worden tijdens activiteiten om zich te vergewissen van de kwaliteit en duurzaamheid van de werking.

 

-     De aanvragen en bijhorende bewijsstukken moeten ten laatste op 31 juli van het dienstjaar waarin de subsidie wordt toegekend, worden ingediend.

Met erkende plaatselijke jeugdwerkingen worden de verenigingen bedoeld die aangesloten zijn bij de Jeugdraad en krachtens het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke Jeugdraad als dusdanig werden erkend.

Jeugdclub ’t Verzet en Jeugdraad kunnen via dit reglement geen kampsubsidie of basis- en werkingssubsidie ontvangen daar zij voor dit item een nominatieve subsidie ontvangen. Ze maken wel aanspraak op de subsidies voor jeugdcultuur, vorming, projecten, huur- en energiekost en onderhouds- en herstellingswerken van de jeugdlokalen. 

1      Algemene verdeling

Na een vooraftrek van huur- en energiekosten, onderhouds- en herstellingswerken. En na aftrek van de subsidie voor studentenverenigingen en kampvervoer wordt het overige subsidiebedrag als volgt verdeeld:

 

  1. Basis en Werkingssubsidies: 48%
  2. Kampen: 8%
  3. Jeugdcultuur: 28%
  4. Vorming: 6%
  5. Projecten: 10%
  6. Restpot

 

Elk budget wordt verhoudingsgewijs verdeeld afhankelijk van het behaalde aantal punten, of berekende coëfficiënten.

2      Vooraftrek van huur- en energiekosten, onderhouds- en herstellingswerken, kampvervoer en subsidies voor studentenvereniging.

Onder vooraftrek wordt verstaan:

 

-     Huur- en energiekosten.

-     Onderhouds- en herstellingswerken.

-     Subsidies voor studentenverenigingen nl. 250 euro per erkende studentenvereniging.

-     Kampvervoer

2.1    Huur- en energiekosten

Alle jeugdverenigingen hebben, voor hun normale werking, recht op het gebruik van lokaleninfrastructuur binnen de gemeente. De jeugdverenigingen worden gesubsidieerd ten belope van het op de begroting voorziene krediet, voor het totale bedrag aan huur of pacht die zij jaarlijks betalen voor lokalen binnen de gemeente. Dit geldt eveneens voor de jaarlijkse energiekosten.

Voorwaarden

-     Deze lokalen worden gebruikt voor de normale jeugdwerking als jeugdvereniging.

-     Voor jeugdverenigingen die verhuren, wordt 50% uitbetaald op basis van de ingediende en bewezen huur- en energiekosten.

-     Als basis gelden de huur of pacht die op datum van de goedkeuring van dit besluit van kracht zijn. Overeenkomsten die na de datum van goedkeuring van dit besluit worden afgesloten en wijzigingen aan bestaande overeenkomsten moeten eerst voorgelegd worden aan de dienst Jeugdcultuur die de haalbaarheid en redelijkheid aftoetst. Die nieuwe of gewijzigde overeenkomsten worden ten laatste op 31 juli van het werkjaar voorgelegd aan de dienst Jeugdcultuur.

 

Volgend documenten worden ter verificatie voorgelegd: betalings-/stortingsbewijs.

2.2    Onderhouds- en herstellingswerken van de jeugdlokalen

Komen in aanmerking voor deze subsidie: keuringen, verzekeringen en onderhouds- en herstellingswerken van de jeugdlokalen (geen nieuwbouw of andere verbouwingswerken). Op basis van de ingediende bewijzen per jeugdvereniging wordt binnen het krediet de subsidie over alle jeugdverenigingen verdeeld, weliswaar beperkt tot de gemaakte kosten.

 

De tussenkomst in de gemaakte kosten voor onderhouds- en herstellingswerken per vereniging is nooit hoger dan 2 500 euro per jaar.

 

Uitgevoerde werken die door een andere instantie zijn gesubsidieerd komen niet meer in aanmerking om gesubsidieerd te worden via dit reglement.

 

Volgende documenten worden ter verificatie voorgelegd: de originele facturen met betalingsbewijs.

2.3    Studentenvereniging

Studentenverenigingen aangesloten en erkend door de jeugdraad ontvangen € 250, mits zij voldoen aan onderstaande voorwaarden en gepaste documenten kunnen voorleggen ter verificatie:

- 80 % van de leden is woonachtig in Knokke-Heist.

- Jaarlijks min. 8 activiteiten organiseren waarvan minimaal 1 activiteit met een duidelijke aantoonbare actie rond drug-, alcoholpreventie of veiligheid.

1.1    Kampvervoer

Voor de erkende Knokke-Heistse jeugdbewegingen wordt het vervoer van hun kampmateriaal georganiseerd door de Jeugddienst. De Jeugddienst organiseert het kampvervoer, ze schrijven de jeugdbewegingen aan voor praktische informatie (data, locatie,…), schrijven 3 leveranciers aan, wijzen het kampvervoer toe en betalen de volledige factuur. Het materiaalvervoer gebeurt per vrachtwagen en is bijgevolg gelimiteerd tot kampen in België en net over de grens. Verdere buitenlandse kampen komen hier niet in aanmerking.

Indien het totale factuurbedrag groter is dan € 27.000 (geïndexeerd) wordt het tekort verhoudingsgewijs aangerekend aan de desbetreffende jeugdverenigingen.

2       Basis- en werkingssubsidie

De basis- en werkingssubsidie omvat 48 procent van de totale te verdelen subsidie.

Van het totale budget voor basis- en werkingssubsidies gaat 2/3 naar leden en leiding en 1/3 naar werking.

2.1    leden en leiding

De subsidie voor leden en leiding, 2/3 van de basis en werkingssubsidie wordt als volgt onderverdeeld.

-  1 punt per lid, of

-  1.5 punten per lid met mentale of fysieke beperking,

-  1 punt voor niet-gebrevetteerde leiders, of

-  2 punten per leiding met animatorattest, of

-  3 punten per hoofdanimator.

Volgende documenten worden ter verificatie voorgelegd: een officiële ledenlijst met geboortedatum, ondertekend door de koepel, attesten animator en/of hoofdanimator.

2.2    Werking

Onder werkingsdag wordt elk weekend gerekend waarop een activiteit plaatsvindt van minimum 3 opeenvolgende uren voor, en in aanwezigheid van leden. Al geeft de ene tak op zaterdag en de andere tak op zondag activiteit, wordt dit als één werkingsdag gerekend. Kampen gelden hier niet omdat er een aparte subsidie is voorzien. De werkingssubsidie, 1/3 van de basis- en werkingssubsidie wordt als volgt onderverdeeld:

-     2 punten per werkingsdag.

-     1 punt per aanwezige jeugdbeweging per AV van de Jeugdraad.

-     2 punten per jeugdbeweging per medewerking aan een activiteit van de Jeugdraad en/of dienst Jeugdcultuur. Deze punten zijn enkel van toepassing indien er een minimale bezetting is van 3 medewerkers of 1/5 van het totaal aantal leiders per jeugdbeweging.
Dienst Jeugdcultuur communiceert ruim op voorhand hoe de puntenregeling in elkaar zit als er bij een evenement extra hulp wordt verwacht en een uitzondering wordt gemaakt op deze regel.

-     1 punt per jeugdbeweging per medewerking aan een werkgroep van de Jeugdraad of dienst Jeugdcultuur.

-     1 punt per 5 aanwezige leden in uniform op:

  • Allerheiligen: de bloemenhulde op het Verzetsplein (1/11)
  • Herdenkingshappening Mo(nu)ment voor Vrede en Verdraagzaamheid op het Burgemeester Frans Desmidtplein of Heldenplein (op 11/11)

Volgende documenten worden ter verificatie voorgelegd: alle ledenbladen, die aan de leden bezorgd worden.

3      Kampen

Onder kamp wordt verstaan: een zelf georganiseerd verblijf op een zelf ingerichte plaats of in een jeugdverblijf met vooraf voorbereide activiteiten, buiten de eigen lokalen. Activiteiten gericht op het animeren van kinderen en jongeren. Voorkampen zonder leden en leidingweekends komen niet in aanmerking.

 

De subsidie voor kampen omvat 8 procent van de totale te verdelen subsidie en wordt als volgt verdeeld:

 

-     1 punt per lid of leider onder 26 jaar per nacht, of

-     4 punten per lid met een mentale of fysieke beperking per nacht.

 

Voorwaarden

-     Deze onderverdeling is van toepassing op kampen georganiseerd door en voor rekening van de eigen werking.

-     Minimaal 2 overnachtingen

 

Volgende documenten worden ter verificatie voorgelegd: officiële namenlijst van de deelnemers en bewijs van huur locatie.

4      Jeugdcultuur

Met de term jeugdcultuur wordt bedoeld:

Initiatieven die cultuur naar jongeren brengen, met name: Opvoering van instrumentale en vocale muziek, kleinkunst en cabaret, toneel, filmvoorstelling, dans, kunstinitiatieven en nieuwe culturele trends binnen de jongerencultuur.

 

De subsidie voor jeugdcultuur omvat 28 procent van de totale te verdelen subsidie en wordt als volgt verdeeld:

 

-     Terugbetaling van maximum 50% van de directe kosten die gelinkt zijn aan de cultuuractiviteiten met een maximum van 2000 euro per project.

-     Indien het totale budget opgebruikt werd, wordt gekeken of er nog krediet is bij vormingen en projecten. Indien het totale budget voor vormingen, jeugdcultuur en projecten opgebruikt is, worden de gemaakte kosten terugbetaald aan de hand van een coëfficiënt van de totale subsidie voor jeugdcultuur.

Voorwaarden

-     De initiatieven tellen minimaal 15 deelnemers met een mix van leden en niet-leden.

-     De initiatieven staan open voor iedereen, niet enkel voor leden.

-     De activiteit moet vooraf ruim kenbaar gemaakt worden en gemeld worden aan de dienst Jeugdcultuur.

 

Volgende documenten worden ter verificatie voorgelegd: alle originele onkostenbonnen van de gemaakte kosten.

1      Vorming

De subsidie voor vorming omvat 6  procent van de totale te verdelen subsidie en wordt als volgt verdeeld:

 

-     Terugbetaling van maximum €20,00 per gevolgde cursusdag. De subsidie kan nooit meer bedragen dan het inschrijvingsgeld voor deze cursus.

-     Indien het totale budget opgebruikt werd, wordt gekeken of er nog krediet is bij jeugdcultuur en projecten. Indien het totale budget voor vormingen, jeugdcultuur en projecten opgebruikt is worden de gemaakte kosten terugbetaald aan de hand van een coëfficiënt van de totale subsidie voor vorming.

 

Voorwaarden

De cursus moet georganiseerd worden door een organisatie erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – afdeling jeugd of door de nationale of provinciale secretariaten van het erkend landelijk jeugdwerk (zoals Chiro, Jeugd Rode Kruis, Scouts en Gidsen Vlaanderen, …)

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 

-     Enkel individuele aanvragen, geen aanvragen door verenigingen, tenzij het werd gefactureerd aan en betaald door de vereniging.

-     De aanvrager mag geen subsidie ontvangen bij een andere gemeentelijke werking.

-     De aanvrager moet in de gemeente Knokke-Heist wonen en gedomicilieerd zijn.

 

Aanvraag

 

Wie wenst in aanmerking te komen voor vormingssubsidies dient een aanvraag in aan de hand van een aanvraagformulier van de dienst Jeugdcultuur.

 

Volgend documenten worden ter verificatie voorgelegd:

 

-     Attest, brevet of getuigschrift van de gevolgde cursus

-     Betalingsbewijs van de gevolgde cursus

2      Projecten

Met projecten wordt bedoeld acties die ondernomen worden om de maatschappelijke meerwaarde van evenementen te verbeteren. Volgende acties komen binnen huidig reglement in aanmerking, maar kunnen jaarlijks in samenspraak met de dienst Jeugdcultuur en Jeugdraad gewijzigd worden:

 

-    Acties in kader van ecologie en milieu.

-    Acties in het kader van preventie van alcohol- en drugmisbruik, preventie van verslaving en verkeersveiligheid.

-    Acties in het kader van fysieke veiligheid (bv. security).

-    Samenwerkingen tussen jeugdverenigingen.

 

De subsidie voor projecten omvat 10 procent van de totale te verdelen subsidie en wordt als volgt verdeeld:

 

-     Terugbetaling van maximum 100% van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro per project.

-     Indien het totale budget opgebruikt werd, wordt gekeken of er nog krediet is bij jeugdcultuur en vorming. Indien het totale budget voor vormingen, jeugdcultuur en projecten opgebruikt is worden de gemaakte kosten terugbetaald aan de hand van een coëfficiënt van de totale subsidie voor jeugdcultuur.

 

1      Restpot

Overschotten uit de subsidies voor jeugdcultuur, vorming en projecten worden opgenomen in de restpot. Deze subsidie wordt als volgt verdeeld:

 

-     Na verwerking van alle subsidies en bijpassen van tekorten worden eventuele overschotten uit de restpot verdeeld over alle plaatselijke jeugdverenigingen die een aanvraag deden binnen dit reglement en aangesloten zijn bij de Jeugdraad.

2      Controle

De jeugdverenigingen verbinden zich ertoe de haar toegekende middelen te beheren als een goede huisvader en uitsluitend aan te wenden voor het verwezenlijken van haar doelstellingen.

Het bestuur heeft steeds het recht om (ter plaatse) na te gaan of:

-       de verleende toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend

-       uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst

-       de afgesproken doelstellingen worden nagestreefd

De jeugdverenigingen stemmen in met de eventuele externe controle.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen is van toepassing.

3      Advies Jeugdraad

Alle beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen genomen in uitvoering van huidig reglement worden bezorgd aan de Jeugdraad die advies uitbrengt binnen de termijnen en op de wijze zoals bepaald in de voorwaarden en modaliteiten van de werking van de gemeentelijke raden voor cultuurbeleid.

4      Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

-     Werkingsjaar: termijn van één jaar lopende van 1 juli tot en met 30 juni.

 

-     Jeugd: kinderen en jongeren tot en met 26 jaar.

 

-     Jeugdwerkinitiatief: groepsgericht sociaal cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door particuliere initiatieven, of door gemeentelijke openbare besturen.

 

-     Lokale jeugdbeweging: een privaatrechtelijke of feitelijke organisatie die blijkens haar doelstellingen en handelingen aan jeugdwerk doet waarbij minimum 80 % van de leden uit Knokke-Heist komt en op basis van een verzekeringslijst.

 

-     Leden: kinderen en jongeren (5 t.e.m. 26 jaar) aangesloten bij een plaatselijk jeugdinitiatief dat kan aantonen dat ze verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen en B.A..

 

-     Leiding: groep onbetaalde vrijwilligers verantwoordelijk voor het animeren, begeleiden en organiseren van het jeugdwerkinitiatief, tot en met 26 jaaren verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen en B.A..

 

-     Studentenvereniging: organisatie die zijn activiteiten richt naar de studenten tot en met 26 jaar waarvan 80 % van de leden woonachtig zijn in Knokke-Heist. En die jaarlijks min. 8 activiteiten organiseren.

-     Deelnemers van een activiteit: de aanwezigen en/of toeschouwers ( 5 t.e.m. 26 jaar) op een activiteit.

Volgende documenten worden ter verificatie voorgelegd: alle originele onkostenbonnen van de gemaakte kosten.

 

 Regelement jeugdwerkinitiatieven

 

Datum goedkeuring: 27 juni 2018

Datum bekendmaking: 2 juli 2018

 

 

Contact

Jeugd Edward Verheyestraat 16 B-8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 800  jeugd@knokke-heist.be http://jeugd.knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud