Reglement - GSM-gebruik binnen het gemeentebestuur

 

Artikel 1:

Hoofdstuk I: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op al het gemeentelijk personeel, met inbegrip van de wettelijke graden.

 

Hoofdstuk II: Definitie

 

Art. 2.

§1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen :

  1. een collectief gemeentelijk toestel
  2. een individueel gemeentelijk toestel
  3. een eigen toestel

 

§2. Een collectief gemeentelijk toestel is een GSM-toestel eigen aan het bestuur of aan een bepaalde dienst. Dit toestel wordt naargelang de noodzaak aan verschillende personeelsleden ter beschikking gesteld.

 

§3. Een individueel gemeentelijk toestel is een GSM-toestel eigen aan het Gemeentebestuur dat permanent wordt toegewezen aan één bepaald personeelslid.

 

§4. Een eigen toestel is een GSM-toestel dat eigendom is van het personeelslid.

 

Hoofdstuk III: Gebruik en machtiging

 

Art. 3.

§1. Een collectief gemeentelijk toestel mag door verschillende personeelsleden gebruikt worden voor de werking van de dienst.

Een collectief gemeentelijk toestel mag onder geen beding voor privé-doeleinden gebruikt worden.

 

§2. Een individueel gemeentelijk toestel wordt toegewezen aan één bepaald personeelslid.

Privé-gebruik is enkel toegelaten indien een machtiging werd verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.

 

§3. Een eigen GSM-toestel kan na machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen voor dienstgesprekken gebruikt worden.

 

Art. 4

§1. De Gemeenteraad verleent delegatie aan het College van Burgemeester en Schepenen om individuele gemeentelijke toestellen toe te wijzen en machtigingen te verlenen voor privé-gebruik.

 

§2. Voor de toewijzing van een individueel gemeentelijk toestel dient tegelijk aan volgende criteria voldaan :

  1. 1.   de noodzaak steeds bereikbaar te zijn binnen de diensturen en buiten de diensturen in functie van specifieke opdrachten
    1. 2.   de noodzaak van bereikbaarheid is eigen aan de functie en van permanente aard
    2. 3.   het moet gaan om leidinggevende (in functie van personeel) en/of toezichthoudende (in functie van materieel en patrimonium) functies

 

§3. Voor het gebruik van een individueel gemeentelijk toestel voor privé-doeleinden is een machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen vereist.

 

§4. De toewijzing van een individueel gemeentelijk toestel en de machtiging tot privé-gebruik ervan zijn geldig uiterlijk tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

 

Art. 5.

§1. Voor het gebruik van een privé-toestel voor dienstgesprekken is een machtiging nodig van het College van Burgemeester en Schepenen.

 

§2. Voor het verkrijgen van die machtiging gelden dezelfde criteria als voor de toewijzing van een individueel gemeentelijk toestel.

 

§3. De machtiging is geldig tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

 

Hoofdstuk IV: Kosten

 

Art. 6. : Terugvorderen van gebruik van een individueel gemeentelijk toestel

De dienstgesprekken worden volledig door het Gemeentebestuur betaald.

Het personeelslid duidt het privé gebruik aan.

De kosten van het privé gebruik worden teruggevorderd van het personeelslid.

 

Art.7.:Terugvorderen kosten van dienstgesprekken bij gebruik eigen toestel:

De facturatie gebeurt op naam van het personeelslid.

Het personeelslid deelt de dienstgesprekken mee aan het bestuur.

Het Gemeentebestuur betaalt de kosten van de dienstgesprekken aan het personeelslid.

 

Art. 8.

Het reglement op het GSM-gebruik vastgesteld in het raadsbesluit van 27.05.1999 en latere wijzigingen wordt opgeheven vanaf 1.01.2012.

 


Art. 9.

Dit reglement heeft uitwerking vanaf 01.01.2012.

 

Datum goedkeuring: 22 december 2011

Datum bekendmaking: 27 december 2011

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement op het GSM-gebruik

 

 

 

Contact

Personeelszaken Alfred Verweeplein 1 B-8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 100 050 630 131  personeel@knokke-heist.be