Reglement - Gemeentelijk reglement op gastenkamers, B&B's

 

Artikel 1.

Principe

Onder dit reglement vallen ingerichte kamers in privé-woningen (die niet onderworpen zijn aan de Vlaamse reglementering op de logiesverstrekkende bedrijven) die worden verhuurd met ontbijt aan overnachtende bezoekers.

 

Art. 2.

Aanvraag

De aanvraag wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Art. 3.

Voorafgaand onderzoek

Hij, zij die gastenkamers verhuurt staat toe dat de betrokken gemeentelijke diensten belast met een onderzoekingsopdracht toegang hebben tot alle gastenkamers en de gemeenschappelijke delen, met inbegrip van de keuken indien hier het ontbijt wordt verstrekt.

Art. 4.

Verantwoordelijke personen

De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden en dient gedomicilieerd te zijn en zijn feitelijke verblijfplaats te hebben op het adres waar hij gastenkamers uitbaat. De vergunning is niet overdraagbaar.

’s Nachts dient een verantwoordelijke aanwezig te zijn, teneinde in geval van brand of ander onheil de noodzakelijke inlichtingen te kunnen verstrekken aan de hulpdiensten en elk ontstaan van paniek te voorkomen door de gasten de vluchtwegen te laten kennen.

 

Art. 5.

Voorschriften voor de kamers

 • Er mogen niet meer dan 3 gastenkamers of slaapplaatsen voor maximaal 9 personen worden ingericht, om het karakter van een ééngezinswoning te bewaren. Permanente bewoning op de gastenkamers is uitgesloten.
 • De woonfunctie moet behouden blijven als hoofdfunctie.
 • De kelders, zolders (met name bergruimtes) mogen niet tot gastenkamer dienen.
 • De verlichting en verluchting dient te gebeuren door minimum 1 opengaand venster dat naar buiten uitgeeft met een minimum oppervlakte van 1,20 m².  Velux-ramen worden aanvaard.
 • De nodige sanitaire voorzieningen (toilet + bad/douche) voor de gasten dienen ofwel in de kamer ofwel in het gebouw aanwezig te zijn.
 • De algemene inrichting, de lokalen, het meubilair en het sanitair moeten voldoen aan de vereisten van orde, onderhoud en hygiëne.
 • De huurprijs en de capaciteit van de kamers dienen in de kamer zelf aangebracht te worden.
 • In het gebouw dient een telefoontoestel aanwezig te zijn.
 • Een draagbaar blustoestel met bluscapaciteit van 1 BlusEenheid moet goed zichtbaar opgehangen worden in de gang op een gemakkelijk bereikbare plaats. Deze draagbare blustoestellen dienen jaarlijks door een onderhoudsfirma of door de leverancier te worden gecontroleerd.
 • In de evacuatiewegen (gangen of trapzalen) dienen 1 of meerdere autonome, door NVBBA erkende, rookdetectoren geplaatst te worden. De gangen en de trapzaal worden bij het uitvallen van de stroomverzorging verlicht door een veiligheidsverlichting die automatisch in werking treedt.
 • De elektrische installatie van de woning dient te worden gekeurd door een erkende keuringsdienst. De logiesverstrekker dient in het bezit te zijn van een geldig keuringsattest.

 

Art. 6.

Inschrijving van de reizigers

Iedere logieshouder is verplicht zich te voegen naar de schikkingen voorzien in de wet van 17/12/1963 en het KB van 20/05/1965 voor wat betreft het inschrijven op de dubbele controlekaart. Hij is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte inlichtingen en doet zich te dien einde door de reiziger de identiteitsbewijzen voorleggen, waarvan deze houder moet zijn. De gebruikte dubbele controlekaart moet overeenstemmen met het model, voorgeschreven door het KB van 20/05/1965. Deze dienen in de hotelbrievenbussen gestoken te worden ten laatste daags na aankomst van de gasten.

 

Art.7.

Maandelijkse statistiek

Iedere logiesverstrekker is verplicht zich te schikken naar de bepalingen van het KB van 09/04/1991 mbt het opmaken van de maandelijkse statistiek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

 

Art 8.

Achtergelaten voorwerpen

De logiesverstrekkers dienen na de vondst van eventueel achtergelaten voorwerpen in het gastenverblijf contact op te nemen met de gasten. Deze voorwerpen dienen 2 weken ter beschikking gehouden van de gast.

 

Art. 9.

Procedure, toezicht en controle.

De aanvrager richt zijn aanvraag tot vergunning aan het College van Burgmeester en Schepenen.

Stedenbouw controleert de bestemming van de woning.

Toerisme controleert de brandveiligheid (in samenspraak met de brandweer), de afmeting van de ramen en de inrichting.

De Politie doet de controle op de reizigers en moet te allen tijde toegang hebben tot het gebouw waar gastenkamers zich bevinden.

 

Art.10.

Maatregelen

Indien blijkt dat er sprake is van tekorten of inbreuken met betrekking tot naleving van onderhavig reglement, wordt debetrokken B&B tijdelijk of definitief geschrapt uit de officiële logieslijst van Knokke-Heist.

 

Art.11.

Logieslijst Knokke-Heist

De bedrijven die aan de voorwaarden voldoen worden gratis opgenomen in de logieslijst van Knokke-Heist onder de rubriek Bed & Breakfast.  Zij kunnen een publiciteit nemen ter grootte van minimum 1/3 bladzijde onder dezelfde voorwaarden als de overige erkende logiesbedrijven.  Toerisme bemiddelt voor de erkende logiesbedrijven opgenomen in de lijst tegen 8% commissie.

 

Art. 12.

Dit besluit treedt in werking op 01 oktober 2004.

 

Datum goedkeuring: 30 september 2004

Datum bekendmaking: 30 november 2004

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement op gastenkamers, B&B's

 

 

Contact

Toerisme Zeedijk 660 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 380 050 630 390  toerisme@knokke-heist.be

Onze infokantoren:
Zeedijk-Knokke 660 (Knokke)
Knokkestraat 22 (Heist)