Reglement - Gebruik van volkstuintjes te Duinbergen

BESLUIT:

 

Artikel 1.

De gronden gelegen langsheen de spoorweg te Duinbergen (Stationspad), kadastraal bekend: 7 afdeling, sectie C, nrs. 53/S, 53/T, 53/V, 53/W, 53/X, 53/Y en 53/Z werden ingericht als volkstuintjes.

 

Deze gronden werden opgedeeld in 18 volkstuintjes met volgende oppervlakten:

 • 8 percelen met een oppervlakte van 75 m² (nrs. 1 tot 8)
 • 1 perceel met een oppervlakte van 35 m² (nr. 9)
 • 7 percelen met een oppervlakte van 50 m² (nrs. 10 tot 16)
 • 1 perceel met een oppervlakte van 43 m² (nr. 17)
 • 1 perceel met een oppervlakte van 25 m² (nr. 18)

 

 

 

Tevens is er een gemeenschappelijk perceel waarop een tuinhuis werd opgericht.

 

Art. 2.

Voor het jaar 2014 begint de terbeschikkingstelling in maart en eindigt op 31 december 2014.

 

Vanaf 1 januari 2015 worden de tuintjes door de gemeente ter beschikking gesteld voor de termijn van één (1) kalenderjaar, die in normale omstandigheden automatisch wordt verlengd voor perioden van telkens één kalenderjaar.

 

Beide partijen kunnen de gebruiksovereenkomst beëindigen. De opzegging moet per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden meegedeeld aan de andere partij.

Het beëindigen van de gebruiksovereenkomst door de gebruiker moet door de gebruiker voor eind oktober van het jaar voorafgaand aan de beëindiging tegen ontvangstbewijs betekend worden.

 

In het geval het gemeentebestuur deze overeenkomst wenst te beëindigen dient een opzegperiode van drie (3) maanden in acht genomen.

 

Art. 3.

Om gebruiker te worden en te blijven moet jaarlijks een gebruiksvergoeding worden betaald.

 

Art. 4.

De gemeenteraad bepaalt het bedrag van de gebruiksvergoeding.

De vergoeding wordt na ontvangst van de factuur betaald door overschrijving op rekeningnummer BE95 0910 1212 2096 van het gemeentebestuur Knokke-Heist vóór 1 februari van het jaar van gebruik.

 

De basisvergoeding (2014) bedraagt

 • 37,50 euro voor tuintje nrs. 1 tot 8 (75 m²).
 • 17,50 euro voor tuintje nr. 9 (35 m²)
 • 25,00 euro voor tuintjes nrs. 10 tot 16 (50 m²)
 • 21,50 euro voor tuintje nr. 17 (43 m²)
 • 12,50 euro voor tuintje nr. 18 (25 m²)

 

Deze vergoeding wordt jaarlijks herzien vanaf 2015 overeenkomstig de volgende formule:

 

verschuldigd bedrag x nieuw indexcijfer

basisindexcijfer

 

Voor de prijsherziening is het:

 • nieuw indexcijfer = gezondheidsindexcijfer van de maand december die de aanpassing voorafgaat.
 • basisindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december 2013.

 

Art. 5.

Een vergunning is persoonlijk. De vergunning wordt afgeleverd door het gemeentebestuur.

Er kan maar 1 vergunning per domicilieadres afgeleverd worden.

 

Om in aanmerking te komen voor een volkstuintje

1)    Moet men gedomicilieerd zijn in Knokke-Heist.

2)    Mag men thuis over geen tuin beschikken. De maximale buitenruimte van het thuisadres mag maximaal 100 m² bedragen.

 

De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst “Stadsontwikkeling/Milieu en Natuur” ofwel via het aanvraagformulier op de website www.knokke-heist.be.

Na de aanvraag voor het gebruik van een volkstuintje komt men op de wachtlijst.

 

Art. 6. – Hoe werkt de wachtlijst?

 • Bij een nieuwe aanvraag komt men op de wachtlijst volgens datum van aanvraag.
 • Bij het vrijkomen van een volkstuintje - indien men bovenaan de wachtlijst staat - wordt er contact opgenomen. Indien men het volkstuintje wenst, zal de dienst “Stadsontwikkeling/Milieu en Natuur” voor de verdere administratieve afhandeling zorgen.

 

Art. 7. – De overdracht van een vergunning.

De vergunning is strikt persoonlijk en kan enkel worden overgedragen aan natuurlijke personen die op het moment van de aanvraag tot overdracht geregistreerd samenwonen : wettige echtgeno(o)te of partner waarmee men samenwoont

 

Steeds is het maximum van 1 vergunning per adres van toepassing alsook bij overdracht ten gevolge van overlijden. Het volkstuintje waarvoor er geen overdracht mogelijk is komt vrij.

 

Procedure:

 • De aanvraag tot overdracht dient te gebeuren bij de dienst “Stadsontwikkeling/Milieu” en met het daartoe voorziene overdrachtsformulier (te vinden op de website www.knokke-heist.be of te verkrijgen op de dienst “Stadsontwikkeling/Milieu en Natuur”.
 • Indien deze persoon voldoet aan de voorwaarden ontvangt hij/zij het in voege zijnde reglement.

 

Art. 8. – Gebruik door de vergunninghouder.

 

De vergunninghouder moet het in vergunning gegeven perceel gebruiken conform deze algemene voorwaarden.  Hij zal de principes van het ecologisch tuinieren toepassen.  Dat impliceert dat hij geen chemische bestrijdingsmiddelen en/of chemische meststoffen zal gebruiken.

De vergunninghouder zal bij het gebruik en onderhoud van de toegekende volkstuin de andere gebruikers niet benadelen. Hij zal zich altijd gedragen in goede verstandhouding met de andere volkstuingebruikers.

 

Elke vergunninghouder ontvangt een sleutel van zijn/haar perceel en van het gemeenschappelijk perceel en tuinhuis. Elk verlies van een sleutel zal onmiddellijk gemeld worden aan de toezichthoudende ambtenaar van de dienst milieu en natuur. Een tweede sleutel zal tegen betaling van 25,00 euro kunnen aangekocht worden.

 

Art. 9. – Gebruik.

De vergunninghouder moet zijn perceel voor minstens 80% van de oppervlakte gebruiken voor de teelt van groenten, kruiden, sierstruiken, bloemen of fruit in struikvorm naar keuze. De opbrengsten uit deze tuin zijn voor eigen gebruik en zonder economisch oogmerk.

 

De paadjes binnen het tuintje moeten onverhard of in gras zijn.

 

Het tuinafval afkomstig van het tuintje moet door de vergunninghouder tot compost verwerkt worden in de bakken op het gemeenschappelijk perceel.  Er mag geen afval ter plaatse verbrand worden. Een ton voor niet-composteerbaar afval zal op het gemeenschappelijk perceel ter beschikking staan.

 

Art. 10. – Verbodsbepalingen.

Het is verboden:

 1. Bijkomende constructies, verplaatsbaar of niet, zoals bergplaatsen, caravans, tenten, strandhuisjes, serres, … aan te brengen.
 2. De aard en het niveau van de bestaande bodem aanmerkelijk te wijzigen;
 3. Hoogstammen of laagstammen aan te planten of de sierstruiken een hoogte van 2 meter te laten overschrijden;
 4. Kruinen, takken of groen over een naburig perceel te laten hangen;
 5. In of op de bodem verharding of constructies aan te brengen;
 6. Neerhof- en andere dieren te houden, met uitzondering van bijen.  Voor bijen dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst stedenbouw.
 7. Chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
 8. Voor het onderhoud gebruik te maken van om het even welk materiaal met hulpmotor;
 9. Feestjes met externen te organiseren of te barbecueën in het tuintje;
 10. Geluid van geluidsdragers als radio’s, cd-spelers, mp-3 spelers en dergelijke ten gehore te brengen. Gebruik van oortelefoons om tijdens de aanwezigheid in de tuin naar de radio of naar muziek luisteren is wel toegelaten.

 

Art. 11. – Onderhoud van het in vergunning gegeven perceel.

De gebruikers moeten de hun toevertrouwde volkstuin als een echte liefhebber regelmatig en over heel zijn oppervlakte keurig verzorgen en steeds vrij houden van onkruid, ziekten en insecten.

 

Alles wat rommelig en verwaarloosd aandoet moet stellig vermeden worden.

 

De hagen mogen maximum een hoogte van 1,20 meter bereiken.

 

In overleg met de tuinders en de praktijkbegeleider van VELT zal een geschikt moment voor de snoei van de hagen afgesproken worden.

 

De vergunninghouder zal op aanwijzing van de bevoegde toezichthoudende diensten alle noodzakelijk uit te voeren onderhoudswerken uitvoeren aan zijn perceel.

 

Art. 12. – Onderhoud van het gemeenschappelijk perceel.

De vergunninghouder kan gebruik maken van het gemeenschappelijk tuinmateriaal dat zich in het tuinhuis bevindt.  Hij zal er zorg voor dragen zoals een goede huisvader.  Hij zal alle gebreken, schade en verdwijningen melden aan de toezichthoudende ambtenaar van de dienst Milieu en Natuur.

 

Alle vergunninghouders zullen samen en in overleg met elkaar instaan voor de netheid van het tuinhuisje en het gemeenschappelijk perceel.

 

Art. 13. – Einde van de vergunning.

Bij het einde van de vergunning moet de gebruiker het tuintje in dezelfde toestand ter beschikking stellen als waarin hij het ontvangen heeft.

 

De vergunninghouder mag geen aanspraak maken op vergoeding wegens schade die zou veroorzaakt worden door het verkopen, het weghalen van gewassen of restmaterialen van het gebruikt perceel.

 

Art. 14. – Beschadiging en waarborg.

Alle bestaande uitrustingen zullen jaarlijkse gecontroleerd worden door het Gemeentebestuur. Beschadigingen zullen aangerekend worden tegen de kostprijs voor de herstelling aan de in gebreke bevonden gebruiker. Wie deze kosten weigert te betalen kan onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een opzegging krijgen van de vergunning.

 

Het Gemeentebestuur kan onder geen voorwendsel aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en/of diefstal van het persoonlijk goed van de gebruikers van de perceeltjes, zoals zijn plantgoed, planten, zaden, meststoffen, materialen, e.d.m…

 

Art. 15. – Verzekering.

Het gemeentebestuur sluit een verzekering tegen brand af.  In deze verzekering is de vergoeding voor schade aan naburen inbegrepen, doch niet de verzekering van de eigen inboedel.

 

Art. 16. – Toezicht.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om te allen tijde toezicht uit te oefenen op het gebruik en de netheid van het ter beschikking gestelde perceel.

De gebruiker dient zich te richten naar de onderrichtingen die door de afgevaardigde(n) van de gemeente zullen gegeven worden.

 


 

GESCHILLEN - REGELING

 

Art. 17.

Het aanvaarden, weigeren of uitsluiten van gebruikers valt onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 18.

Het vroegtijdig beëindigen van de gebruiksovereenkomst door onvoorziene omstandigheden zal geen aanleiding geven tot het vorderen van enige schadevergoeding van de gemeente. De gebruiker zal bij de voortijdige beëindiging van zijn gebruik geen aanspraak kunnen maken op de gehele gebruiksvergoeding of een gedeelte ervan.

 

Art. 19.

De gebruiksovereenkomst kan door de gemeente beëindigd worden:

1)    Wegens het niet of laattijdig betalen van de jaarlijkse gebruiksvergoeding.

2)    Na een schriftelijke aanmaning wegens vaststelling van een inbreuk op een of meer artikelen van dit reglement.

 

Datum  goedkeuring: 27 februari 2014

Datum bekendmaking: 28 februari 2014

 

Download hier het gemeenteraadsbesluit voor het gebruik van de volkstuintjes te Duinbergen

Contact

Contractbeheer Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  contractbeheer@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud