Reglement - Gebruik van een legitimatiekaart

 

Artikel 1.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist welke personeelsleden gebruik dienen te maken van een legitimatiekaart.

 

Art. 2.

De geldigheidsduur van de legitimatiekaart wordt vastgelegd op één jaar.  De betrokken diensthoofden maken jaarlijks in de maand oktober de vernieuwde en/of gewijzigde gegevens over aan de Preventiedienst, die instaat voor de aanmaak van de legitimatiekaart.

 

Art. 3.

De personeelsleden, zoals bedoeld in artikel 1, moeten hun legitimatiekaart altijd bij zich hebben.  Zij tonen hun legitimatiekaart en hun identiteitskaart spontaan tijdens de uitoefening van hun functie.

Art. 4.

Bij indiensttreding bezorgt het bevoegde diensthoofd, indien een legitimatiekaart vereist is, de persoonlijke gegevens van het personeelslid aan de Preventiedienst.

Bij beëindiging van contract of ontslag dient het betrokken personeelslid de legitimatiekaart onmiddellijk af te geven aan de Preventiedienst.

 

Art. 5.

Het personeelslid moet de Preventiedienst op de hoogte brengen van verlies of diefstal van de legitimatiekaart.  Dit moet gestaafd worden door een attest van de politie.

 

Art. 6.

De preventiedienst houdt een register bij van de uitgereikte legitimatiekaarten.  Verlies, diefstal, inlevering en andere incidenten met betrekking tot de legitimatiekaarten worden hierin opgetekend.

 

Art. 7.

Misbruik van de legitimatiekaart wordt onmiddellijk gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen.  Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt dan de sanctie.

 

Art. 8.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan te allen tijde overgaan tot intrekking van de legitimatiekaart.

 

Art. 9.

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.

 

Datum goedkeuring: 29 januari 2004

Datum bekendmaking: 2 februari 2004

 

Gemeenteraadsbesluit - Gebruik van een legitimatiekaart

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be