Reglement - Dienstreglement bibliotheek

Artikel 1.
Het aangepast dienstreglement, met inwerkingtreding vanaf 1 juli 2018, wordt, zoals in bijlage van dit besluit, goedgekeurd.

 

Art. 2.

Het gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2015 betreffende het wijzigen van het dienstreglement van de openbare bibliotheek wordt opgeheven.

 

Dienstreglement bibliotheek

 

 

Artikel 1 : Definitie

 

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Knokke-Heist is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

 

Artikel 2  Openingsuren:

 

De dagen en uren van opening van de Hoofdbibliotheek:
"Cultuurcentrum Scharpoord", Maxim Willemspad 1, Knokke-Heist, tel. bibliotheek: 050/630.400 - tel. mediatheek 050/630.410 - tel. leeszaal 050/630.407

*   maandag                   van 10.00 tot 19.00 uur
*   dinsdag                     van 10.00 tot 19.00 uur
*   woensdag                 van 10.00 tot 19.00 uur
*   donderdag                van 10.00 tot 19.00 uur
*   vrijdag                       van 10.00 tot 19.00 uur
*   zaterdag                    van 10.00 tot 17.00 uur

Enkel wie 10 minuten voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig is kan aanspraak maken op bediening.

 

De dagen en uren van opening van het filiaal Heist, Kerkstraat 32, 8301 Knokke-Heist

tel. : 050/51 98 71

*   dinsdag                     van 09.00 tot 12.00 uur
*   woensdag                 van 16.00 tot 19.00 uur
*   vrijdag                       van 16.00 tot 19.00 uur
*   zaterdag                    van 09.00 tot 12.00 uur

De dagen en uren van opening van de uitleenpost Westkapelle, Dorpsstraat 60, 8300 Knokke-Heist: tel. : 050/60 91 56

* dinsdag                    van 14.00 tot 19.00 uur

 

 

Artikel 3 :  Inschrijving

Vanaf 18 jaar betaalt men 5 euro inschrijvingsgeld per jaar (12 maanden). Senioren (55+) en houders van een studentenpas of Uitpas (Knokke-Heist) betalen 2,50 euro lidgeld per jaar.

Men wordt enkel ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.

Jongeren jonger dan 12 jaar kunnen enkel gebruik maken van de jeugdafdeling, van de leeszaal en de jeugdmediatheek.

Vanaf 12 jaar kan men gebruik maken van alle afdelingen: jeugdafdeling, volwassenenafdeling, mediatheek en de leeszaal.

 

Artikel 4 : Uitleentermijn

 

De uitleentermijnen van alle materialen (met uitzondering van dvd’s en games) bedraagt 28 dagen. Deze termijn kan maximaal tweemaal met 28 dagen worden verlengd voor zover de geleende materialen niet door een ander gebruiker werden aangevraagd of gereserveerd.

De uitleentermijn van e-readers met e-boeken kan niet verlengd worden.

 

Dvd’s en games (met uitzondering van taal- en trainingscursussen) kunnen maximum zeven dagen worden geleend. Deze termijn kan maximaal twee keer met zeven dagen worden verlengd voor zover de geleende materialen niet door een ander gebruiker werden aangevraagd of gereserveerd.

 

Het aantal werken dat tegelijkertijd door één lener kan uitgeleend worden is beperkt tot 10 boeken, 10 stripverhalen, 10 cd’s, 10 daisy- of luisterboeken, 10 dvd’s, 5 games, 5 tijdschriften, 1 e-reader met maximaal 5 e-boeken, met een absoluut maximum van 25 materialen.

 

Artikel 5: Leen- en maningsgeld

 

Het lenen van bibliotheekmaterialen uit de eigen collectie is kosteloos. Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt betaalt vanaf de negenentwintigste dag (voor dvd’s en games vanaf de achtste dag) 0,20 euro per werk/e-reader per dag.

 

Het maningsgeld verjaart niet.

 

De kosten voor het verzenden van de maningsbrief via de post vallen ten laste van de lener.

Leners die ouder zijn dan 12 jaar kunnen ervoor kiezen om de eerste en tweede maningsbrief via mail te ontvangen. Indien de brief via e-mail verzonden wordt zijn er geen portkosten.

Voor de verzending van de derde aanmaningsbrief wordt een administratieve kost van 5 euro (inclusief portkosten) aangerekend.

 

Het raadplegen van de materialen in de bibliotheek zelf is gratis.

 

Artikel 6: Verantwoordelijkheid van de lener/bezoeker

 

E-mail- en adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

De bibliotheek  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

 

De lener houdt zich aan de grondwaarden van de democratische samenleving en zijn bestaande wetgeving waaronder de wetgeving op auteursrechten en de wetgeving op het maken van fotokopieën. De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele misbruiken.

 

De uitleningen zijn persoonlijk en de lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden.

 

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

 

In de leeszaal van de hoofdbibliotheek en de filialen mag de lezer de studieatmosfeer niet storen. De referentiewerken, de dagbladen en tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd .

 

Het oneigenlijke gebruik van internet (bv. gebruik voor illegale, commerciële of propaganda- doeleinden) in de bibliotheek is verboden. De aangeboden apparatuur en software mag niet worden ontregeld of gewijzigd.

 

Artikel 7: Dienstverlening

 

De lener kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

 

Werken of materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen de kostprijs van 1 euro. Gereserveerde werken blijven maximaal 8 dagen ter beschikking vanaf de verzendingsdatum van de verwittiging.

 

Werken en tijdschriftartikels die niet in de collectie zijn opgenomen, kunnen aangevraagd worden via het interbibliothecair leenverkeer tegen de kostprijs van 1 euro. Eventuele bijkomende kosten vallen ten laste van de aanvrager.

 

In de leeszaal kan men gebruik maken van de fotokopieermachine. Wanneer men gebruik maakt van een magnetische kaart betaalt men 0,08 euro per fotokopie. Anderen betalen 0,10 euro per fotokopie.

 

De bezoeker kan uitprints maken van digitaal opgeslagen informatie (bv. de publiekscatalogus en informatie verkregen via Internet). Per pagina kost een uitprint 0,10 euro.

 

De bibliotheekbezoeker kan in de leeszaal gebruik maken van de aangeboden pc-toepassingen (bv. internet, tekstverwerking….).

 

Artikel 8: Privacy

 

De gemeente en het OCMW van Knokke-Heist respecteren uw privacy. U kunt het privacybeleid nalezen op www.knokke-heist.be/privacy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming voor contractuele en wettelijke verplichtingen voorvloeiend uit het uitleencontract.

U kunt kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. U mag deze gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken via privacy@knokke-heist.be of 050/630 315. U hebt het recht over de verwerking van uw persoonsgegevens klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be)

 

Artikel 9:

 

Door zich in te schrijven in de Openbare Bibliotheek verklaart de lener zich akkoord met dit reglement dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd.

 

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris of het bestuur geregeld.

Leners die het dienstreglement overtreden, kunnen op voorstel van de bibliothecaris door het beheersorgaan worden uitgesloten.

 

Dienstreglement bibliotheek

 

Datum goedkeuring: 27 juni 2018

Datum bekendmaking: 2 juli 2018

 

 

Contact

Bibliotheek Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 400 050 630 406  bibliotheek@knokke-heist.be http://bibliotheek.knokke-heist.be