Reglement - Alternatief tewerkstellingsbeleid - Vrijwilligers

 

 

Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing op alle vrijwilligers die worden ingezet door het gemeentebestuur.

 

Art 2.

Dit reglement is van toepassing op, de door het gemeentebestuur gesubsidieerde gemeentelijke interne verzelfstandigde agentschappen (VZW’s), die voor de uitvoering van hun activiteiten, evenementen en taken vrijwilligers inzetten.  De uitvoering van deze activiteiten, evenementen en taken kan worden georganiseerd in eigen beheer en/of in samenwerking met het bestuur en/of gemeentelijke adviesraden.

 

Art 3.

Vrijwilligerswerk omvat elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van de werking van het gemeentebestuur, een gemeentelijke VZW of een gemeentelijke adviesraad in samenwerking met het gemeentebestuur en die niet door dezelfde persoon voor het gemeentebestuur wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

 

Art 4.

Vrijwilligers kunnen ingezet worden voor activiteiten, evenementen en taken die van aanvullende aard zijn aan het reguliere werk binnen het gemeentebestuur, voor taken die niet vervat zijn in het gemeentelijke organogram of om bijstand te verlenen in functie van evenementen of activiteiten van tijdelijke aard.

 

Art 5.

§1.Het gemeentebestuur informeert de vrijwilligers ten minste omtrent :

  • De doelstelling van het bestuur en het publiekrechtelijk statuut;
  • De basisverzekeringen die van toepassing zijn;
  • De eventuele aanvullende verzekeringscontracten die van toepassing zijn;
  • De eventuele onkostenvergoedingen;
  • De geheimhoudingsplicht;

§2. Het gemeentebestuur informeert de organisaties over de verzekeringsplicht.

 

Art 6.

§1 Het gemeentebestuur voorziet in een polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, in functie van de taken uitgevoerd door vrijwilligers.

§ 2 De vrijwilligers worden verzekerd voor de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van, of op weg naar - en van het vrijwilligerswerk.

§ 3 Het gemeentebestuur voorziet aanvullend een verzekering rechtsbijstand voorzien voor de vrijwilligers.

§ 4 Het gemeentebestuur kan aanvullend een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voertuigen – omnium voorzien voor de vrijwilligers. 

 

Art 7.

Het gemeentebestuur kan de verzekeringen ten laste nemen van de vrijwilligers die via hun vereniging of via hun adviesraad meewerken aan een activiteit of evenement in samenwerking met het gemeentebestuur.

 

Art 8.

§ 1 De vrijwilligers worden niet betaald voor hun prestaties.

§ 2 Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen aan de vrijwilligers een forfaitaire of reële onkostenvergoeding toe te kennen en/of aan de vrijwilligers een extra voordeel toe te kennen.

§ 3  De forfaitaire onkostenvergoeding bedraagt maximum 28,48 Euro per dag met als maximum1.139,02 Euro per jaar. De bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01 en worden geïndexeerd overeenkomstig de index der consumptieprijzen.

§ 4 De reële onkostenvergoeding die kan bewezen worden, gebeurt op basis van de toepasselijke vergoedingsreglementen zoals bepaald bij artikel 8. De vergoedingen worden betaald na vervallen termijn, binnen de grenzen van het voorziene krediet.

 

Art 9. 

De reglementen voor het personeel zijn van toepassing op de vrijwilligers, namelijk:

§ 1 De onkosten betreffende GSM-gebruik worden uitbetaald op basis van het reglement ter uitvoering van het Gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 1999 en latere wijzigingen; 
§ 2 De onkosten betreffende de reiskosten, met uitzondering van de fietsvergoeding, worden uitbetaald op basis van het reglement ter uitvoering van het Gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2005 en latere wijzigingen;

§ 3 De onkosten betreffende woon-werkverkeer worden uitbetaald op basis van het reglement ter uitvoering van het Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2006 en latere wijzigingen;

§ 4 De onkosten betreffende de verblijfskosten worden uitbetaald op basis van het reglement ter uitvoering van het Gemeenteraadsbesluit van 23 januari 1992 en latere wijzigingen;

§ 5 De onkosten betreffende functioneel gerichte opleidingen, noodzakelijk voor de uitvoering van de taken binnen het vrijwilligerswerk, worden uitbetaald op basis van het vormingsreglement ter uitvoering van het Gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2006 en latere wijzigingen;

 

Art 10.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie verleend om vrijwilligers aan te stellen binnen de grenzen van dit besluit en de toepassing van forfaitaire of reële onkostenvergoedingen vast te stellen binnen de grenzen van dit besluit.

 

Datum goedkeuring: 29 maart 2007

Datum bekendmaking: 2 april 2007

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement - Alternatief tewerkstellingsbeleid - Vrijwilligers