Protocolakkoord gemengde GAS - inbreuken

 

Artikel 1.

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 februari 2018 houdende de goedkeuring van het protocolakkoord (zoals in bijlage van dit besluit) in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties tussen de procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge, de stad Damme en de gemeente Knokke-Heist in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

 

Art. 2.

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Art. 3.

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:

-       de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;

-       de procureur des Konings van het Parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge

-       de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;

-       de korpschef van de lokale politiezone Damme/Knokke-Heist;

PROTOCOLAKKOORD

BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN

 

 

TUSSEN:

 

De gemeente Knokke-Heist, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, namens wie handelen de heer Graaf Leopold Lippens, burgemeester, en Mevr. Miet Gobert, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 februari 2018;

 

EN

 

De stad Damme, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, namens wie handelen de heer Joachim Coens, burgemeester, en de heer Kristof Schotsmans, stadsecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2018;

 

EN

 

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Jean-Marie Cool, procureur des Konings;

 

 

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, inzonderheid op artikel 23,§1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft;

 

Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2016 van de gemeente Knokke-Heist houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het besluit van 9 februari 2018 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Knokke-Heist, houdende de goedkeuring van het Protocol GAS gemengde inbreuken;

 

Gelet op het besluit van 13 februari 2018 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Damme, houdende de goedkeuring van het Protocol GAS gemengde inbreuken;

 

Overwegende dat, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, volgende documenten aan de gemeenteraad van donderdag 22 februari 2018 van Knokke-Heist worden voorgelegd:

-       de toevoeging van de licht gemengde inbreuken aan de politieverordening tot bestrijding van diverse vormen van overlast;

-       het protocolakkoord ter bekrachtiging.

 

Overwegende dat, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, volgende documenten aan de gemeenteraad van ………………………………… 2018 in de stad Damme worden voorgelegd:

-       het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties;

-       de toevoeging van de licht gemengde inbreuken aan de nieuwe algemene politieverordening;

-       het protocolakkoord ter bekrachtiging.

 

 

 

WORDT HETGEEN VOLGT OVEREENGEKOMEN:

 

 

A. Toepassingsgebied

 

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op 30.01.2014 herziene versie van de Col 1/2006 van het College van Procureurs-Generaal wordt, gelet op de onzekerheid die er bestaat ten aanzien van de grondwettelijkheid van de bepalingen inzake de toepassing van de administratieve sancties ten aanzien van minderjarigen, besloten om, minstens tot tegenbericht, minderjarigen uit te sluiten van huidig protocolakkoord. Inbreuken van de tweede en derde soort begaan door minderjarigen zullen uitsluitend op het niveau van het parket worden behandeld.

 

Conform de hierboven vermelde richtlijnen en de Col3/2006 zullen alle misdrijven in het kader van intrafamiliaal geweld (IFG) op het niveau van het parket worden behandeld.

Overeenkomstig de COL3/06 is IFG iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd.

 

Iedere vorm van geweld:

-      fysiek geweld: slagen en verwondingen

-      seksueel geweld: aanranding, verkrachting

-      psychisch geweld: bedreigingen, belaging, laster, eerroof, beledigingen

-      economisch geweld: indien gepleegd om schade te berokkenen (vb. familieverlating, bep. gevallen van bedrieglijk onvermogen)

 

Leden van dezelfde familie:

-      verwanten in opgaande/neergaande lijn

-      verwanten in zijlijn tot de tweede graad (broers en zussen, halfbroers en -zussen)

-      (ex)echtgenoten, (ex)samenwonenden, (ex)partner of bijzit

-      verwanten in opgaande/neergaande lijn van de echtgenoot/samenwonende

 

Gezien de constitutieve bestanddelen van het misdrijf beledigingen, veel gelijkenis kunnen vertonen met deze van smaad, laster of belaging, en derhalve de kans groot is dat deze dossiers dienen te worden geherkwalificeerd, worden ook dergelijke dossiers uitgesloten van huidig protocolakkoord.

 

Ten vierde worden ook uitgesloten de dossiers waarbij de feiten niet vaststaan, de GAS-procedure wettelijk niet meer mogelijk is, er geen afstand is van in beslag genomen goederen, de uitvoering van de gemeentelijke administratieve sanctie niet mogelijk is gelet op de vigerende Europese regelgeving (richtlijn 2011/82/EU van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over  verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen; kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties) of verdachte geen gekende woon- of verblijfplaats heeft of als verdachte die voorrecht van rechtsmacht heeft de hieronder vernoemde verkeersinbreuken of gemengde inbreuken die een wanbedrijf inhouden heeft gepleegd

 

 

B. Wettelijk kader

 

1.  Artikel 3, 1° en 2°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 1 juli 2013), hierna de "GAS-wet" genoemd, bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor volgende inbreuken op het Strafwetboek:

-         Artikel 398

-         Artikel 448

-         Artikel 521, derde lid

-         Artikel 461

-         Artikel 463

-         Artikel 526

-         Artikel 534bis

-         Artikel 534ter

-         Artikel 537

-         Artikel 545

-         Artikel 559, 1°

-         Artikel 561, 1°

-         Artikel 563, 2°

-         Artikel 563, 3°

-         Artikel 563bis

 

Voor de bovenvermelde inbreuken kan een protocolakkoord worden afgesloten tussen de bevoegde procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege betreffende de gemengde inbreuken. Dit protocol respecteert alle wettelijke bepalingen betreffende inzonderheid de voorziene procedures voor de overtreders en mag niet afwijken van hun rechten.

 

2.  Artikel 3, 3°, van de GAS-wet bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor de inbreuken die worden bepaald door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

 

In het onderhavige geval maakt het artikel 23, § 1, vijfde lid van de GAS-wet daarentegen de opstelling van een protocolakkoord voor de verwerking van de bovenvermelde inbreuken verplicht.

 


 

C. Gemengde inbreuken

 

Artikel 1 - Uitwisseling van informatie

 

a.  Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van hun bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.
Daartoe duidt de procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, hierna "referentiemagistraat GAS" genoemd. De referentiemagistraten kunnen door de door dit akkoord verbonden steden/gemeenten gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de wet of onderhavig akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde processen-verbaal.

 

b.  De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de steden/gemeenten zijn vermeld in een bijgevoegd document. De briefwisseling en/of telefoongesprekken en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties worden aan hen gericht.

 

c.  De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde personen onverwijld te melden.

 

d.  De gemeenten bezorgen de procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam en het adres van de sanctionerend ambtenaar waarnaar de briefwisseling aangaande de administratieve sancties moet worden verstuurd.  Indien de gemeente beslist om een verordening of een besluit op te stellen of bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun schending de mogelijkheid van een administratieve sanctie te koppelen, verbinden zij zich ertoe om binnen de termijn van één maand na publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten over te maken aan de procureur des Konings, evenals een elektronische versie ervan aan de referentiemagistraat.

 

Artikel 2 - Behandeling van de gemengde inbreuken

 

I. Opties betreffende de behandeling van de gemengde inbreuken

 

De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde gemengde inbreuken geen vervolging in te stellen, en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe de naar behoren vastgestelde inbreuken af te handelen:

 

1. artikel 526 Strafwetboek[1] –vernieling of beschadiging monumenten, grafsteden, ...

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

 

2. artikel 534bis Strafwetboek[2] – graffiti

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte;

 

3. artikel 534ter Strafwetboek[3] – beschadiging onroerende goederen

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

 

4. artikel 537 Strafwetboek[4] – vernielen bomen en enten

 

5. artikel 545 Strafwetboek[5] – vernieling afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoek-bomen

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijk aangifte.

 

6. artikel 559, 1° Strafwetboek[6] – opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende goederen

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

 

7. artikel 561, 1° Strafwetboek[7] – nachtlawaai

 

8. artikel 563, 2° Strafwetboek[8] - opzettelijke beschadiging landelijke of stedelijke afsluitingen

 

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

 

II Bijzondere modaliteiten

 

1. Indien de feiten bedoeld in dit protocol samenhangen met andere feiten die niet in aanmerking komen voor de administratieve sancties of tot een gerechtelijke vrijheidsberoving hebben geleid, wordt de toepassing van de procedure van de GAS uitgesloten.

 

2. Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar vaststelt dat de verdachte zich kennelijk ook schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven (eventueel herkwalificatie), geeft hij de feiten aan bij de referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.

 

Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van deze feiten. Hij brengt de sanctionerende ambtenaar daarvan op de hoogte binnen een termijn van 2 maanden vanaf aangifte aan de referentiemagistraat, die vervolgens de procedure afsluit.  Lopende de voormelde termijn mag de sanctionerende ambtenaar geen initiatief nemen.

 

3. Als het gaat om vaststellingen met een onbekende verdachte, zal geen kopie van het proces-verbaal worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Indien de aanvankelijk onbekende verdachte later wordt geïdentificeerd, kan de procureur des Konings beslissen geen vervolging in te stellen en de zaak overmaken aan de bevoegde sanctionerende ambtenaar.

 

4. Voor alle gemengde inbreuken zoals bepaald in art. 3, 1°, 2° en 3° GAS-Wet en voor zover de daarin opgenomen feiten overeenstemmen met de bepalingen die vermeld worden in artikel 2 van onderhavig protocolakkoord, geldt dat er toelating wordt gegeven om een GAS-procedure op te starten.

De sanctionerend ambtenaar kan in dat geval vanaf ontvangst van de vaststellingen, de GAS-procedure opstarten. Hij zal dus geen mededeling van de procureur des Konings dienen af te wachten.

 

Uitzondering

De procureur des Konings behoudt zich het recht voor, omwille van specifieke omstandigheden eigen aan het dossier, een bepaald dossier naar zich toe te trekken om zelf tot strafrechtelijke vervolging over te gaan.  Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

-       de omvang van de schade

-       recidive

-       de hoedanigheid van de verdachte

-       de leeftijd van de verdachte

-       veelheid van de feiten

-       publieke beroering

-       andere bijzondere omstandigheden

-       samenhang met correctionele misdrijven die in het geheel niet voor

administratieve sancties in aanmerking komen

 

In geval er geen overeenstemming zou zijn met de bepalingen van artikel 2 in onderhavig protocolakkoord, worden de desbetreffende processen-verbaal door de sanctionerend ambtenaar terug overgemaakt aan de procureur des Konings.  Indien de procureur des Konings een onderzoek heeft ingesteld, doch naderhand blijkt dat de sanctionerende ambtenaar bevoegd is, blijven de processen-verbaal bij het parket die verder zijn onderzoek zal voeren.

 

5. De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te vragen bij de vaststellers indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het proces-verbaal of na verweer van de overtreder.

 

6. In uitvoering van artikel 12§2 GAS-Wet, verklaren partijen zich akkoord dat er in het kader van de afhandeling van de GAS-dossiers, in het bijzonder bij bemiddeling, in alle gevallen zal worden gestreefd naar volledig herstel van de geleden schade.

 

7. Overeenkomstig art. 27 van de GAS-wet, brengt de sanctionerend ambtenaar zijn beslissing m.b.t. de in artikel 3, 1° en 2° van de GAS-wet bedoelde inbreuken, per aangetekende brief ter kennis te brengen van de overtreder.

 

De kennisgeving aan de procureur des Konings gebeurt maandelijks door op uniforme wijze digitaal een lijst te bezorgen aan de bevoegde afdeling van het parket van de procureur des Konings, met vermelding van de proces-verbaalnummers, namen en voornamen van de overtreders, de geboorteplaats en -datum, de aard van de inbreuken en de genomen beslissingen. De sanctionerend ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings is goedgekeurd.

 

8. Overeenkomstig art. 29 van de GAS-wet, deelt de sanctionerend ambtenaar m.b.t. de in artikel 3, 3° van de GAS-wet bedoelde inbreuken, binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete.

 

De kennisgeving aan de procureur des Konings overeenkomstig art.22§6 van de GAS-wet gebeurt maandelijks door op uniforme wijze digitaal een lijst te bezorgen aan de bevoegde afdeling van het parket van de procureur des Konings, met vermelding van de proces-verbaalnummers of nummering vaststelling , namen en voornamen van de overtreders, de geboorteplaats en -datum, de aard van de inbreuken en de genomen beslissingen. De sanctionerend ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings is goedgekeurd.

 

9  Om te voldoen aan artikel 22 §3 GAS-Wet (overmaken aan de procureur des Konings van een kopie van de vaststellingen  van niet gemengde GAS-inbreuken lastens minderjarigen) zal maandelijks op uniforme digitale wijze aan de bevoegde afdeling van het parket van de procureur des Konings een lijst worden overgemaakt houdende de niet gemengde GAS-inbreuken begaan door minderjarigen, met vermelding van de proces-verbaalnummers, de naam en voornamen, de geboorteplaats en -datum en de aard van de inbreuken.

De sanctionerend ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings is goedgekeurd.

 

10.  De bijlagen maken integraal deel uit van het onderhavig protocolakkoord om er samen mee te worden uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend.

 

11.  Elke wijziging aan huidig protocolakkoord kan worden voltrokken bij wijze van addendum, behoorlijk te dagtekenen en te ondertekenen door alle partijen vermeld in de aanhef van huidig protocolakkoord.

 

 

D. Inwerkingtreding

 

Onderhavig protocolakkoord treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarbij de gemeenteraad van Damme het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sanctie heeft goedgekeurd.

 

Bijlage 1

Contactgegevens

Parket West-Vlaanderen Afdeling Brugge,

referentiemagistraat GAS, Guy Billiouw

8000 BRUGGE, Kazernevest 3,

Telefoonnummer: 050 4735625

e-mail: guy.billiouw@just.fgov.be

 

Gemeente Knokke-Heist,

sanctionerend ambtenaren gemeente Knokke-Heist: Annie Dhondt - Deborah Geselle

adres: de Vrièrestraat 26, 8300 Knokke-Heist

algemeen telefoonnummer: 050 630 474 – 050 630 471

e-mail: annie.dhondt@knokke-heist.be

e-mail: deborah.geselle@knokke-heist.be

 

Stad Damme

Aanspreekpunt: Kristof Schotsmans

Adres: Vissersstraat 2A – 8340 Damme

Algemeen telefoonnummer: 050 28 87 39

e-mail: kristof.schotsmans@damme.be

 

Dossierbeheerder voor de politiezone Damme/Knokke-Heist: CP Patrick Roels

Adres: Van Steenestraat 10, 8300 Knokke-Heist

Algemeen telefoonnummer: 050 619 550

e-mail: PZ.DKH.LIK@police.belgium.eu


Bijlage 2

 

Art. 526 Strafwetboek

Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:

Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;

Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;

Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.

 

Art. 534bis Strafwetboek

Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen.

 

Art. 534ter Strafwetboek

Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.

 

Art. 537 Strafwetboek

Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft:

Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro;

Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen.

 

Art. 545 Strafwetboek

Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.

 

Art. 559,1° Strafwetboek

Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft:

1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen;

 

Art. 561,1° Strafwetboek

Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: 1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord;

 

Art. 563, 2° Strafwetboek

Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft:
2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen;

 

 Besluit: Protocolakkoord

 

Datum goedkeuring: 22 februari 2018

Datum bekendmaking: 27 februari 2018

Contact

Basisonderwijs Het Anker Pannenstraat 132 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

 hetanker@knokke-heist.be http://hetanker.knokke-heist.be

Telefoon directie: 050 626 700
Telefoon secretariaat: 050 630 870