Private bewaking

Artikel 1.

Het strand

§1. De gemeenteraad neemt kennis van de opdracht strandbewaking, die valt binnen de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017 onder volgende artikels:

 • artikel 3, 1°: statische bewaking van roerende of onroerende goederen en
 • artikel 3, 2°: mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm.

 

§2. De opdracht strandbewaking wordt verruimd met ‘persoonscontrole’ binnen de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017 geregeld onder volgende artikels:

 • artikel 3, 13° : het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, dat niet voorzien is in 6° (winkelinspectie), 7° (evenementenbewaking) of 8° (bewaking uitgaansmilieu (portiers)).
  • artikel 115: bewakingsagenten kunnen alleen volgende bewakingsactiviteiten uitoefenen op de openbare weg (waaronder het strand):

5° de bewakingsactiviteit, zoals bedoeld in artikel 3, 13°, binnen een door de gemeenteraad vastgestelde perimeter die een zone dekt dewelke niet in hoofdzaak residentieel is en dewelke zich niet over het hele grondgebied mag uitstrekken, en voor zover deze perimeter slechts tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden wordt vastgesteld.

 

§3. Voor de persoonscontrole bedoeld in §2, stelt de gemeenteraad de perimeters vast, in de volgende periodes:

1° Tijdens de paasvakantie, de verlengde weekends in het voorjaar en buiten de piekperiode in de zomer is in principe een inzet voorzien van 3 bewakingsagenten, met nachtdienst van 22.30 uur tot 06.00 uur.

 

In die periodes wordt het strand in 3 zones verdeeld:

 • zone 1: vanaf de gemeentegrens Brugge (oostelijke strekdam) tot aan het Rubensplein;
 • zone 2: tussen het Casino en het Lichttorenplein en
 • zone 3: vanaf het Rubensplein tot aan Surfers Paradise

 

2)° Tijdens de piekperiode in de zomer (nl. eind juli tot medio augustus, in het kader van het project overlast) is in principe eveneens een inzet voorzien van 3 bewakingsagenten, met nachtdienst van 22.30 uur tot 06.00 uur, maar kan bij aanwezigheid van een 4de bewakingsagent in het kader van strandbewaking worden opgeschaald naar 4 zones:

 • zone 1: vanaf de gemeentegrens Brugge (oostelijke strekdam) tot aan het Casino;
 • zone 2: vanaf het Casino tot aan het Lichttorenplein;
 • zone 3: vanaf het Rubensplein tot aan Albertplein en
 • zone 4: vanaf het Albertplein tot aan Surfers Paradise.

 

Art. 2.

Bewaking openbaar domein

§1. De opdracht ‘openbaar domein’ valt binnen de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid d.d. 2 oktober 2017 onder volgend artikels:

 • artikel 3, 13°: het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, dat niet voorzien is in 6° (winkelinspectie), 7° (evenementenbewaking) of 8° (bewaking uitgaansmilieu (portiers)) en
 • artikel 115: bewakingsagenten kunnen alleen volgende bewakingsactiviteiten uitoefenen op de openbare weg :

5° de bewakingsactiviteit, zoals bedoeld in artikel 3, 13°, binnen een door de gemeenteraad vastgestelde perimeter die een zone dekt dewelke niet in hoofdzaak residentieel is en dewelke zich niet over het hele grondgebied mag uitstrekken, en voor zover deze perimeter slechts tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden wordt vastgesteld.

 

§2. Voor deze opdracht wordt in 2018 een extra inzet voorzien van 2 bewakingsagenten, met nachtdienst van 22.30 uur tot 06.00 uur, tijdens de volgende afgebakende periodes:

 • tijdens de paasvakantie, verlengde weekends en buiten de piekperiode

= focus op het (verlengde) weekend (vrijdagnacht en zaterdagnacht)

 • in de paasvakantie: 7 nachten
 • in de verlengde weekends: 7 nachten
 • tijdens de zomervakantie buiten de piekperiode

= focus op het weekend (vrijdagnacht en zaterdagnacht)

 • juli: 10 nachten
 • augustus: 4 nachten
 • tijdens de zomervakantie binnen de piekperiode

= dagelijks (elke nacht)

 • 30 juli – 19 augustus: 20 nachten

 

§3. Voor de inzet van de extra bewakingsagenten op het openbaar domein stelt de gemeenteraad de volgende twee perimeters vast, waarbinnen de voornaamste hotspots gelegen zijn:

 • perimeter 1: de zone afgebakend vanaf het Casino tot aan het Albertplein, inclusief
  • de Zeedijk (ten noorden) en
  • de pleinen Canadasquare, Rubensplein, Van Bunnenplein, Lichttorenplein en Albertplein
  • extra voor het Van Bunnenplein: noordelijk gedeelte Leopoldlaan en Kongostraat

 

De zone wordt aan de zuidzijde begrensd door de bestaande wegenis, zijnde Jozef Nellenslaan (Casino), Rubensplein (Rubensplein), Van Bunnenlaan (Van Bunnenplein) en Kustlaan (Lichttorenplein en Albertplein).

Deze perimeter scharniert met en sluit perfect aan op de bestaande private bewakingszone 2 en 3 tijdens de piekperiode op het strand.

Binnen deze perimeter zijn het ook locaties die onder camerabewaking (zullen) staan.

 

 • perimeter 2: de zone afgebakend rond de uitgaansbuurt van het Alfred Verweeplein, inclusief
  • Boudewijnlaan tussen Paul Parmentierlaan en Albertlaan (ten zuiden);
  • Paul Parmentierlaan tussen Boudewijnlaan en Nestor de Tièrestraat (ten westen);
  • Albertlaan tussen Boudewijnlaan en Victor Lamoralstraat (ten oosten) en
  • Victor Lamoralstraat tussen Albertlaan en Lippenslaan en Nestor de Tièrestraat tussen Lippenslaan en Paul Parmentierlaan (ten noorden).

In deze zone liggen de hotspots van het Alfred Verweeplein als uitgaansbuurt (cafés en nachtwinkel) en het Duinenpark/de Cassierstraat die overlastgevoelig zijn.

Binnen deze perimeter staan ook 3 bewakingscamera’s opgesteld.

Art. 3

De inzet van private bewakingsondernemingen op het openbaar domein in Knokke-Heist gebeurt onder de regie van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

 

Private bewakingsondernemingen kunnen dus enkel binnen de grenzen van de wet én binnen een duidelijk afsprakenkader met de lokale politie hun opdrachten uitvoeren op het openbaar domein. Dit betekent dat de uitgevoerde taken onder het functionele gezag van de lokale politie (en dus onder de politieke eindverantwoordelijkheid van de burgemeester) moeten worden uitgevoerd.

 

Art. 4.

De private bewakingsonderneming staat in voor de plaatsing van waarschuwingsborden op het openbaar domein (waaronder het strand) die de perimeter van de zone(s) aanduiden waarbinnen zij gerechtigd is haar opdracht uit te oefenen.

 

Het gemeentebestuur Knokke-Heist en de politiezone Damme/Knokke-Heist staan via diverse kanalen in voor de kennisgeving van deze bewakings- en toezichtopdrachten aan de bevolking in het algemeen, en aan specifieke doelgroepen in het bijzonder.

Art. 5.

De overheidsopdracht in uitvoering waarvan de private bewakingsonderneming handelt, wordt gefinancierd met een aanvullende toelage aan de politiezone Damme/Knokke-Heist zoals bedoeld in artikel 40 juncto artikel 36, 3° van de wet van 7 december 1998 op de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

De verruimde inzet van bewakingsondernemingen zoals bedoeld in dit besluit, gebeurt in 2018 vooral in een testfase om de mogelijkheden van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid uit te testen. Die inzet sluit aan bij de uitvoering van de lopende overeenkomst van de politiezone Damme/Knokke-Heist met een bewakingsonderneming voor de bewaking van het strand.

 

De testfase wordt eind 2018 geëvalueerd met het oog op een nieuwe, uitgebreide en meerjarige overheidsopdracht voor de inzet van bewakingsondernemingen op het strand en het openbaar domein.

Art. 6.

De politiezone Damme/Knokke-Heist wordt aangeduid om, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, in naam en voor rekening van het gemeentebestuur Knokke-Heist op te treden met betrekking tot de overheidsopdracht(en) die strekken tot het realiseren van de inzet van bewakingsondernemingen zoals bedoeld in dit besluit.

Art. 7.

Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:

-          FOD Binnenlandse Zaken

-          De Procureur des Konings te Brugge

-          De korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

 

 Besluit

 

Datum goedkeuring: 29 maart 2018

Datum bekendmaking: 3 april 2018

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be