Organiek reglement - Beheersorgaan Bibliotheek Knokke-Heist

 ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN (2013)

 

Artikel 1                                                

Het beheer van de gemeentelijke plaatselijke openbare bibliotheek wordt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen wordt gewaarborgd, toevertrouwd aan het beheersorgaan dat is samengesteld uit de vereniging van afgevaardigden van de gemeenteraad met de vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen van de gemeente Knokke-Heist.

Artikel 2

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is een plaatselijke openbare bibliotheek, zoals bepaald in het decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk, nl. de gemeentelijke openbare bibliotheek die voor eenieder openstaat en waarvan de collecties boeken, audio-visuele materialen en uitbreidingsactiviteiten in een geest van objectiviteit aangepast zijn aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele door haar te bedienen bevolking.

Artikel 3

Het beheersorgaan wordt samengesteld door 22 leden, waarvan 11 afgevaardigden van de politieke strekkingen van de gemeenteraad, waarbij het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in acht wordt genomen, en 11 vertegenwoordigers van de gebruikers en van de strekkingen.

Artikel 4

§1

Het beheersorgaan kiest bij geheime stemming onder zijn leden één voorzitter en de ondervoorzitters.

§2

Het beheersorgaan kan in zijn schoot een Dagelijks Bestuur oprichten welke is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitters en drie andere leden van het beheersorgaan. Deze leden worden bij geheime stemming en in één enkele stemronde aangewezen waarbij elk aanwezig lid van het beheersorgaan over één stem beschikt ;  bij staking van stemmen is de oudste kandidaat in jaren verkozen. Het Dagelijks Bestuur heeft als taak de vergaderingen van het beheersorgaan voor te bereiden en aan de door deze laatste genomen besluiten verdere uitvoering te verlenen.

§3

Telkens als het gepast voorkomt kan het beheersorgaan één of meerdere werkgroepen oprichten waarvan het de samenstelling bepaalt, hierbij rekening houdend met de aard van de door de betrokken werkgroep te behandelen materies en de bijzondere bevoegdheden van de leden van het beheersorgaan.

§4

Voor zover het lid van het College van Burgemeester en Schepenen dat de cultuur onder zijn bevoegdheid heeft geen lid is van het beheersorgaan, kan hij de vergadering van dit orgaan met raadgevende stem bijwonen. Het bedoeld lid van het College wordt tevens tot alle vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van de gebeurlijke werkgroepen uitgenodigd.

Artikel 5

De directeur Vrijetijd en de bibliothecaris  worden als niet-stemgerechtigd lid toegevoegd aan het beheersorgaan.   De bibliothecaris  wordt belast met het secretariaat van het Beheersorgaan en van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 6

Het beheersorgaan wordt steeds in zijn geheel vernieuwd, uiterlijk drie maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Zolang het nieuwe beheersorgaan niet is samengesteld, blijft het uittredende beheersorgaan in functie.

Artikel 7

De hoedanigheid van lid wordt verloren :

- door ontslagname van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan te worden meegedeeld.

- door het niet meer woonachtig zijn in de gemeente Knokke-Heist

- door overlijden of rechtsonbekwaamheid

- door het in dienst treden als personeelslid van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek

- door het verstrijken van de mandaatstermijn

- door ontslagname uit de strekking die hem/haar afvaardigde. In dit geval dient de betrokken strekking een ontslagprocedure aan te vragen bij de inrichtende macht

- op voorstel van het beheersorgaan voor diegene die tenminste driemaal achtereenvolgend afwezig was op de vergadering.

Onverenigbaarheden met het lidmaatschap zijn :

- boekhandelaar zijn

- reeds twee familieleden in de eerste graad als stemgerechtigd lid in het beheersorgaan hebben

- personeelslid zijn van dienst binnen de afdeling ‘Vrijetijd’ van de gemeente Knokke-Heist

- personeelslid zijn van de toezichthoudende overheid, binnen de dienst die zich bezighoud met het

  openbaar bibliotheekwerk

Artikel 8

Indien aan een lidmaatschap vroegtijdig een einde komt, door redenen vermeld onder art. 7, wordt binnen een termijn van één maand in de opvolging voorzien door de gemeenteraad.

Artikel 9

Het beheersorgaan stelt voor het goede verloop van de inwendige aangelegenheden een huishoudelijk reglement op, dat aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt onderworpen.

Artikel 10

Aan het beheersorgaan wordt het beheer van de plaatselijke openbare bibliotheek toevertrouwd. Het beheersorgaan brengt advies uit aan de gemeenteraad, resp. het College van Burgemeester en Schepenen inzake alles wat maar enigszins iets met de bibliotheek en/of lectuurvoorziening heeft te maken. De gemeenteraad resp. het College van Burgemeester en Schepenen, verplicht zich er toe de hierboven bedoelde adviezen tijdig en schriftelijke te bevragen en verplicht zich er toe een gemotiveerd antwoord te geven indien bepaalde adviezen of beslissingen van het beheersorgaan niet bekrachtigd of gevolgd worden.

Artikel 11

Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.

Artikel 12

Bij de examens die ingericht worden voor eender welke betrekking of promotie in de bibliotheek zullen drie leden van het beheersorgaan als waarnemers de examens kunnen bijwonen.

 

Datum goedkeuring: 24 oktober 2013

Datum bekendmaking: 25 oktober 2013

 

 

 

Bijlage:

 

Contact

Bibliotheek Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 400 050 630 406  bibliotheek@knokke-heist.be http://bibliotheek.knokke-heist.be