Mobiliteitsplan

Dit beleidsplan is het resultaat van het planningsproces voor het mobiliteitsplan van de gemeente Knokke-Heist.

In een eerste fase werd een oriëntatienota opgesteld die de studie in zijn globaliteit oriënteert. Deze oriëntatienota werd voor de eerste maal voorgelegd aan het  auditcomité op 8/02/1999 maar nog niet definitief conform verklaard.  Een herwerkte versie werd opnieuw voorgelegd op 11/03/2002, samen met de synthesenota en werd conform verklaard.

In fase 2 werd de problematiek verder uitgediept – ondermeer door een bijkomend verkeersonderzoek – en werd een trendscenario en een duurzaam scenario met varianten uitgewerkt. Deze scenario’s worden beschreven in de synthesenota.  Deze werd informatief overgemaakt aan het auditcomité op 11/03/2002.  De opmerkingen werden mee verwerkt in voorliggend beleidsplan.

Aan de hand van een objectieve toetsing van deze scenario’s ten aanzien van een reeks toetsingscriteria is de keuze voor het uit te werken beleidsscenario gebeurd. Dit keuzeproces wordt in het eerste deel van dit beleidsplan in het kort beschreven. In het tweede deel wordt het beleidsplan verder uitgewerkt in een zestal werkdomeinen. Tenslotte is ook een evaluatiemethode beschreven.

Dit beleidsplan werd uitgewerkt in overleg met alle betrokken actoren.

Daartoe werd overleg gepleegd op diverse niveaus:

 • data Gemeentelijke werkgroepen
  18/10/2001
 • data begeleidingscommissies
  20/04/2001, 28/05/2001, 12/07/2001, 10/12/2001, 25/03/2002, 29/04/2002, 20/06/2002, 09/09/2002, 17/10/2002
 • data College van Burgemeester en Schepenen
  05/07/2002
 • data Raadscommissie
  17/09/2002 

Contact

Contractbeheer Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  contractbeheer@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud