Lastenboek voor het exploiteren van een kinderpark op het strand

Artikel 1 – Definitie

 

Kinderpark: Het is een afgesloten strandgedeelte waar speeltoestellen worden opgesteld.  Daar kunnen kinderen spelen tegen betaling en kunnen de begeleiders genieten van een drankje. Echter mag dit maar in ondergeschikte orde deel uitmaken van de uitbating.

 

Art. 2. – Aard van de subconcessie

 

 • § 1.         De subconcessie is strikt persoonlijk, onverschillig of de subconcessie aan een fysisch persoon dan wel aan een rechtspersoon wordt verleend.  Overdracht onder de levenden, ten welken titel ook, inbegrepen inbreng in een vennootschap of andere rechtspersoon, is strikt verboden.
 • § 2.         In afwijking nochtans van art. 3, §1 gaan in geval van overlijden van de subconcessionaris de rechten en plichten over op de wettelijke erfgenamen.  Ieder van

hen kan de lopende exploitatie voortzetten en om de verlenging vragen, als hierna bepaald in art. 3. §2 t.e.m. §4. Indien er echter meerdere erfgenamen zijn, dienen zij binnen de drie maanden na het overlijden aan het gemeentebestuur mede te delen wie van hen de lopende subconcessie zal verderzetten en/of de reeds door de overleden subconcessionaris gevraagde verlenging zal handhaven. De vraag tot verlenging en/of de bevestiging van de reeds aangevraagde verlenging dient ten laatste tegen 31 december 2019 per aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur te worden meegedeeld met toevoeging van de passende stukken waaruit blijkt dat daaromtrent tussen de erfgenamen een akkoord is.

Een en ander onder voorbehoud van overmacht, waarover het college van burgemeester en schepenen beslist. Het staat het college van burgemeester en schepenen vrij de voorgestelde erfopvolging al dan niet te aanvaarden, waarbij het college acht kan slaan op de wijze waarop de rechtsvoorganger de afgelopen laatste drie jaar zijn standplaats heeft geëxploiteerd.

 

 • § 3.         Terloops de subconcessie en in afwijking van art. 3, §1.1° is inbreng van de subconcessie mogelijk in een vennootschap die de vorm aanneemt of heeft aangenomen ofwel van een VZW, of een personenvennootschap waarvan de vennoten uitsluitend bestaan uit ascendenten, echtgeno(o)t(en), wettelijk samenwonende partners, hun afstammelingen of aangenomen kinderen of die van wettelijke samenwonende partners of echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen of uit personenvennootschappen met hetzelfde aandeelhouderschap, ofwel van een eenpersoonsvennootschap. De inbreng is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van het college van burgemeester en schepenen op voorlegging (a) een uittreksel uit het strafregister model 595 en (b) van het ontwerp van de akte van inbreng, die slechts mag worden aangegaan onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, dat aan het voorgelegde ontwerp de passend geachte amenderingen zal mogen aanbrengen of ze zal mogen weigeren zo aan de voormelde voorwaarden niet is voldaan. Daarbij zal het college acht mogen slaan op de wijze waarop de zittend exploitant/zaakvoerder de afgelopen laatste drie jaar zijn standplaats heeft geëxploiteerd.
  • § 4.         Steeds terloops de subconcessie en mits continuering ervan is, in afwijking van art. 3, §1.1° overdracht van aandelen van de subconcessionaris-vennootschap slechts mogelijk onder de voorwaarden en vormen als bepaald in §3, met dien verstande dat de overdracht ook mogelijk is aan personen of vennootschappen die reeds vennoot waren op het ogenblik van de toekenning van de standplaats voor het jaar 2018.

 

In afwijking op art. 3, §1. is bij bedrijfsstopzetting terloops de subconcessie en mits de bedrijfsstopzetting haar oorzaak niet vindt in het overlijden van de subconcessionaris in welk geval het bepaalde in §2 toepasselijk is, overdracht van de subconcessie mogelijk aan de ascendenten, echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn wettelijk samenwonende partner of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen 

 • § 1.         of aan een vennootschap of andere rechtspersoon waarvan enkel de voormelde personen aandeelhouder of vennoot zijn. Die overdracht is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van het college van burgemeester en schepenen op voorlegging van het ontwerp van overdrachtakte, die slechts mag worden aangegaan onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, aan wie het vrij staat het voorstel van overdracht al dan niet te aanvaarden en mits voorlegging door de kandidaat-overnemer van een uittreksel uit het strafregister model 595. Het college kan daarbij acht slaan op de wijze waarop de overdrager de afgelopen drie jaar zijn strandplaats heeft geëxploiteerd.
 • § 2.         Inbreuk op deze bepalingen zal voor het gemeentebestuur een reden zijn om de subconcessie meteen te herroepen zonder enig recht op schadevergoeding.
 • § 3.         Teneinde de uiteindelijke begunstigde te bepalen van elke subconcessionaris wordt rekening gehouden met de uiteindelijke begunstigden zoals opgegeven bij de convenantondertekening en alle daaropvolgende conform de lastenboeken in het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde wijzigingen.

Art. 3. – Duur van de subconcessie – ontruiming van de standplaats.

 • § 1.         De subconcessie-overeenkomst gaat in de dag van de ondertekening van het convenant en eindigt van rechtswege op 31 december 2019. De exploitatieperiode loopt van 15 maart 2019 te 08 uur tot en met 14 oktober 2019 te 24 uur.

De bedoeling is volgende convenant-ondertekening voor de vervaldag van huidig convenant te laten plaatsgrijpen.

Gelet op het bepaalde in art. 2, §1 eindigt de subconcessie eveneens van rechtswege bij de afsluiting van de vereffening van de rechtspersoon-subconcessionaris, een gerechtelijke maatregel houdende een definitief exploitatieverbod, de gerechtelijke onbekwaamverklaring of de faillietverklaring van subconcessionaris.

 

Gelet op het precair karakter van de domeinconcessie kan de gemeente er steeds een einde aan stellen om reden van algemeen belang en zonder recht op schadevergoeding.

 • § 2.         De uitbater die dit wenst kan nochtans de verlenging van zijn subconcessie vragen. Die aanvraag moet tot het college van burgemeester en schepenen gericht zijn. Zij gebeurt bij aangetekend schrijven dat bij het college moet aangekomen zijn op 30 september 2019 (de datum van verzending is dus niet relevant, wel de datum van aanbieding). Ze vermeldt het postadres en het elektronisch adres. Ze kan ook gebeuren door afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. Een en ander behoudens overmacht, waarover het college van burgemeester en schepenen beslist.

De uitbater kan zijn recht van verlenging overdragen aan de personen of rechtspersonen en onder dezelfde voorwaarden als bepaald in art. 2, §3, met dien verstande dat het "ontwerp van inbreng" vervangen door het "ontwerp van cessieovereenkomst". Bij de beoordeling van de vraag tot cessie van het recht op verlenging zal het college o.m. acht mogen slaan op de wijze waarop de overdrager de afgelopen laatste drie jaar zijn standplaats heeft geëxploiteerd.

De aanvrager moet diens precieze zijn identiteit, woonplaats of maatschappelijke zetel en KBO-nummer vermelden. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient de aanvraag eveneens een volledig overzicht te bevatten van de identiteit en de woonplaats van de aandeelhouder(s), of het nummer in het rechtspersonenregister, naam en zetel in geval het een aandeelhouder-vennootschap betreft. Hetzelfde geldt voor en ingeval één of meerdere vennoten zelf rechtspersonen zijn. In ieder geval dient steeds de identiteit en de woonplaats van de uiteindelijk begunstigde aandeelhouder(s) vermeld te worden, aan de hand van een afschrift van het aandelenregister, voor waar en echt verklaard op eer.

Zo de aanvraag niet voldoet aan de in het derde lid gestelde voorwaarden, zal de aanvrager bij aangetekend schrijven daarvan op de hoogte gebracht worden met mededeling dat de aanvraag alsnog kan geregulariseerd worden, mits dit gebeurt binnen de termijn van 15 kalenderdagen, die aanvangt daags na de afgifte van de door het 

bestuur aangetekend gevraagde aanvulling. Indien aan dit regularisatieverzoek niet, niet tijdig of niet correct voldaan wordt, wordt de verlengingsaanvraag definitief als onontvankelijk beschouwd.

 • § 1.         Het college van burgmeester en schepenen zal de gevraagde verlenging van de subconcessie toestaan of weigeren en dit ter kennis brengen van de betrokkene per aangetekende zending ten laatste binnen de 3 maanden na ontvangst van de aanvraag. De verlenging is verbonden aan het aanvaarden van de voorwaarden van het lastenboek voor het dienstjaar 2020, o.m. wat de concessievergoeding betreft. In geval van weigering van de verlengingsaanvraag zal de kennisgeving de reden(en) daarvan mededelen, dewelke o.m. gelegen kunnen zijn in de wijze waarop de uitbater de afgelopen drie jaren zijn

standplaats heeft geëxploiteerd in het licht van de hierbij gestelde en conventioneel aanvaarde exploitatievoorwaarden.

 • § 2.         Stilzwijgende verlenging kan nooit ingeroepen worden, zelfs al mocht de uitbater in het bezit van de standplaats gebleven zijn.
 • § 3.         Alle subconcessionarissen dienen hun standplaats tegen 14 oktober te 24 uur volledig te hebben ontruimd, onverschillig of die dag een zaterdag, een zondag of wettelijke feestdag is. Met dien verstande dat daarbij rekening moet gehouden worden met de in politie- en andere reglementen opgenomen bepalingen inzake tijdstippen waarop geen dergelijke ontruimingswerken mogen plaatshebben. Alle nutsleidingen moeten 2 meter onder het maaiveld ingegraven worden. De septische put dient omheind te zijn met strandhagen, ter beschikking gesteld door de gemeentelijke technisch uitvoerende dienst.
 • § 4.         De uitbater wiens verlengingsaanvraag onontvankelijk werd bevonden of werd geweigerd of aan wiens subconcessie van rechtswege een einde is gesteld als bepaald in art. 3, §1 , behoudens het geval van overlijden een definitief uitvoerbaar rechterlijk exploitatieverbod is opgelegd, dient binnen de twintig kalenderdagen na daarvan per aangetekend schrijven verwittigd te zijn, zijn standplaats volledig ontruimd te hebben, ook de nutsleidingen en septische put, waarvan sprake in § 5 dienen verwijderd te worden.
 • § 5.         Zo de in § 5 en § 6 bedoelde ontruiming binnen de gestelde termijn niet is gerealiseerd, zal de subconcessionaris een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 100 per dag vertraging en zonder dat daartoe vooraf een ingebrekestelling vereist is, onverminderd de eventuele toepassing van de maatregelen bepaald in art. 20.

 

Art. 4. – Toewijzing.

 • § 1.         Toewijzing bij de aanvang van het dienstjaar.

Aan de uitbater die in het dienstjaar 2018 een subconcessie heeft bekomen en/of hun algemene of bijzondere rechtsopvolgers die tijdig om verlenging hebben gevraagd als bepaald in art. 3, §1.2, zal, zo de gevraagde verlenging wordt toegestaan, na de ondertekening van het convenant voor het dienstjaar 2019, als bepaald in art. 21 hierna, dezelfde standplaats worden toegewezen als in het dienstjaar 2018.

 • § 2.         Toewijzing in geval van stopzetting op eigen initiatief tijdens de subconcessie.

1°.  Bij het vrijkomen van standplaatsen in geval van stopzetting van de bedrijfsactiviteit op eigen initiatief behoudt het gemeentebestuur zich het recht voor de vrijgekomen standplaatsen ofwel niet toe te wijzen ofwel bij lottrekking toe te wijzen.

2°.  Bij lottrekking zal het gemeentebestuur het geïnteresseerd publiek daarvan kennis geven door publicatie op de gemeentelijke website en in één West-Vlaamse krant.  In dit bericht wordt volgende info meegegeven:

 • Dag, plaats en uur van de loting;
 • Plaats waar en tijdstip waarop het lastenboek ter inzage ligt;
 • Datum waartegen de gegadigden hun belangstelling bij aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur moeten kenbaar maken.

Van deze lottrekking zal een proces verbaal worden opgemaakt.

1°.  De belangstellenden moeten hun kandidatuur uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de datum van de lottrekking met aangetekend schrijven aan het gemeentebestuur doen toekomen en mededeling doen van zijn/haar elektronisch adres (enkel de datum van afgifte wordt in acht genomen en niet de datum van verzending).

2°.  Rechtspersonen kunnen zich enkel als kandidaat aanbieden wanneer zij de vorm hebben aangenomen, ofwel van een VZW, of een personenvennootschap, met maximaal vier vennoten, ofwel van een één-persoonsvennootschap. Enkel fysische personen kunnen van deze vennootschap vennoot zijn.

3°.  Bovendien moet de kandidaat in dat schrijven uitdrukkelijk de verbintenis aangaan om alle bestanddelen van de stopgezette exploitatie, zowel materiële als immateriële, over te nemen tegen de prijs die zal worden vastgesteld door een door het college van burgemeester en schepenen op kosten van de stoppende exploitant aangestelde en erkende beëdigde bedrijfsrevisor, wiens rapport uiterlijk 30 kalenderdagen vóór de datum van de lottrekking aan het gemeentebestuur zal overgemaakt worden. De kandidatuur moet een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankwaarborg bevatten voor het door de bedrijfsrevisor vastgestelde bedrag. Binnen de 14 dagen na de toewijzing dient dit bedrag betaald te worden aan de vorige uitbater

4°.  Zo de kandidatuur uitgaat van een fysisch persoon, dient zij bovendien een zo recent mogelijk uittreksel uit het strafregister model 595 te bevatten. In geval van vennootschap dient dergelijk attest ten name van alle bestuurders en zaakvoerders toegevoegd te worden.

5°.  Zijn er gelijktijdig meerdere standplaatsen vacant, kan een aan de voormelde voorwaarden voldoend bod voor iedere standplaats ingediend worden. Heeft de kandidaat slechts belangstelling voor één standplaats, dient hij/zij dit mee te delen; in dat geval zal zijn/haar kandidatuur enkel voor die standplaats bij de lottrekking weerhouden worden.

 • § 1.         Toewijzing in geval van onontvankelijkheid van de gevraagde verlenging, van stopzetting na weigering van de verlenging, gerechtelijke exploitatieverbod of onbekwaamheidsverklaring of beëindiging door het bestuur.

In geval er standplaatsen vrijkomen wegens niet ontvankelijkheid van de gevraagde verlenging, wegens weigering van de gevraagde verlenging of wegens beëindiging van rechtswege van de subconcessie als bedoeld door art. 3, §1.1 zal gehandeld worden als bepaald in §2, 1°, 2°, 3°, 4° en 6°.

 

Art. 5. - Concessievergoeding

 

De uitbater dient de concessievergoeding te vereffenen ten laatste 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving op reknr. BE65 0910 1212 2096 van het gemeentebestuur.

Ingeval van niet betaling binnen de gestelde termijn, leveren de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder verdere aanmaning ten voordele van het gemeentebestuur verwijlintresten op, berekend naar pro rata van het aantal dagen vertraging (kalenderdagen), tegen het gewoon tarief van de voorschotten in rekening courant vastgesteld door de nationale bank en geldig op de twintigste dag van de voorafgaande maand aan deze waarin de vertraging optreedt.

De concessievergoeding bestaat uit:

a) een standgeld voor de inname van een subconcessie op het strand;

b) een schenkingsvergoeding voor de verkoop van drank op de concessie (raamverkooppunt).

 • § 1.         Standgelden.

Voor de bepaling van het standgeld wordt het strand van Knokke-Heist ingedeeld in drie sectoren, nl.:

Sector 1 :
Stranduitbatingen vanaf de Swolfsstraat tot Belgisch-Nederlandse grens

 

Sector 2 :
Stranduitbatingen vanaf de Anemonenlaan tot de Swolfsstraat en de Belgisch-Nederlandse grens.

 

Sector 3 :
Stranduitbatingen vanaf de Zeebrugse grens tot de Anemonenlaan.

Het standgeld voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt bepaald:

 

Ligging

 

Tarief per m² uitbating

Per strandcabine

Sector 1

0,75 EUR

220,00 EUR

Sector 2

0,50 EUR

190,00 EUR

Sector 3

0,25 EUR

160,00 EUR

 

met dien verstande dat geen standgeld verschuldigd is voor vijf strandcabines met elk een oppervlakte van maximaal 4 m² per subconcessie.

 

§ 2.      Schenkingsvergoeding.

Voor de verkoop van drank is overeenkomstig de in paragraaf 1 opgegeven sectorindeling per raamverkooppunt volgende schenkingsvergoeding verschuldigd:

Ligging

 

Raamverkooppunt

Sector 1

8000,00 EUR

Sector 2

6000,00 EUR

Sector 3

4000,00 EUR

 

Art. 6. - Betalen van de concessievergoeding.

 • § 1.         De uitbater dient de concessievergoeding te vereffenen ten laatste 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving op reknr. BE65 0910 1212 2096 van het gemeentebestuur.
 • § 2.         Ingeval van niet betaling binnen de gestelde termijn, leveren de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder verdere aanmaning ten voordele van het gemeentebestuur verwijlintresten op, berekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 7 augustus 2002).

 

Art. 7. – Locaties

Voor het uitbaten van een kinderpark op het strand worden volgende locaties voorzien:

 

 • locatie 1:

Albertstrand t.h.v. de Sterrenlaan

: 32 meter breed en 50 meter diep.

 • locatie 2:

Zoutestrand t.h.v. het Albertplein

: 42 meter breed en 58 meter diep.

De juiste inplanting wordt ter plaatse aangeduid.

 

UITBATING VAN DE STANDPLAATS

Art. 8. - Kinderspelen – Specifieke bepalingen

Mits voorafgaandelijke toelating, door het college van burgemeester en schepenen of zijn gelastigde kunnen kinderspelen toegelaten worden met een maximale nokhoogte van 3,50m. Bij deze aanvraag dient een gedetailleerd plan worden voorgelegd. Deze maximale afmetingen is niet van toepassing op springkastelen. Wel dient bij het wisselen / veranderen van speeltoestellen, tijdens de uitbatingsperiode, een aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag dient een foto en een technische beschrijving van het nieuwe speeltoestel te bevatten. Het college beslist dan of dit toegelaten wordt of niet.

Art. 9. – Toegelaten en verboden verkoop

 • § 1.         De verkoop van dranken is toegelaten tussen 8.30 u. en 20 u.
 • § 2.         Het laten aanleveren, zelf bereiden of opdienen van koude of warme maaltijden door de uitbater is strikt verboden.

Belegde broodjes, panini, croque monsieur, hotdogs en tapas, aangemaakt en geleverd door in de gemeente gevestigde etablissementen, mogen wel verkocht worden door de uitbater.
Borrelhapjes mogen wel gegeven worden bij de verkochte dranken.

De uitbater dient er ten titel van resultaatsverbintenis voor in te staan dat ze uitsluitend op de standplaats verbruikt worden.  De naam van de leverancier mag op de prijslijst vermeld worden en enkel aan het raamverkooppunt – niet zichtbaar vanaf de zeedijk - aangebracht worden.

 • § 3.         Een niet-verhard zandterras te weten losse stoelen en tafels in het zand, wordt toegelaten met een maximale oppervlakte van 200 m².
 • § 4.         Op het zandterras wordt geen bediening toegelaten.
 • § 5.         Er mag enkel vanuit het raamverkooppunt worden verkocht. Enkel aan het raamverkooppunt mag er een prijslijst aangebracht worden – niet zichtbaar vanaf de wandelweg van de Zeedijk.
 • § 6.         Elke andere verkoop is strikt verboden, inzonderheid doch niet limitatief, kleding, speelgoed, zonnecrème en ijscrème, zowel aan de bezoekers van de standplaats als aan de voorbijgaande kust- en strandbezoekers.
 • § 7.         Voor de verkoop van drank mag slechts één verkooppunt per standplaats worden ingericht, ook in geval van naast mekaar gelegen en samengevoegde standplaatsen.

De bergruimte niet- inbegrepen, mag het verkooppunt maximaal 20 m² bedragen.

Er dient steeds een vrije zone van 8 meter tussen het verkooppunt en de bestaande terrassen palend aan de wandelweg van de Zeedijk voorzien te zijn.

 • § 8.         De verkoop van alcoholische dranken is slechts toegelaten tijdens de uren van uitbating, maar nooit vóór 10.00 uur ’s morgens en na 20.00u.

Art. 10. – Materiaal toegelaten op de standplaats.

 • § 1.         De uitbater mag, behoudens decoratieve en sfeerbrengende planten, geen andere voorwerpen ook geen podia en DJ Booths op zijn uitbating plaatsen. Het plaatsen van voormelde voorwerpen mag niet tot gevolg hebben dat het principieel open visueel karakter van de uitbating geschaad wordt en het zeezicht aanzienlijk beperkt wordt.
 • § 2.         Strandpasserellen dienen derwijze geplaatst dat zij enkel dienen als toegang; zij mogen in geen geval aangewend worden als terras of een daarmee vergelijkbare functie.
 • § 3.         De op de uitbating aanwezige constructies en materialen mogen niet voorzien zijn van enige publiciteit, tenzij na voorlegging en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

 

 • § 1.         Het plaatsen van toiletten is verplicht. Deze toiletten moeten aangesloten worden op het openbaar rioleringsstelsel. Het plaatsen van andere toiletten zoals o.a. chemische toiletten is verboden.
 • § 2.         Mits voorafgaandelijke toelating, door het college van burgemeester en schepenen of zijn gelastigde te verlenen op voorlegging van een gedetailleerd plan (met vermelding van materialen en foto's), kunnen kinderspelen en springkastelen voor peuters en kleuters toegelaten worden met een maximale nokhoogte van 3,50m. (er is een overgangsperiode voorzien tot huidige springkastelen nog gebruikt in 2018 afgeschreven zijn)
 • § 3.         Het gebruik van vlaggen of kleuren dient zo te gebeuren dat verwarring met de reddingsdiensten uitgesloten wordt. Driehoekige vlaggen in rode, groene of gele kleuren zijn verboden.  Er zijn vlaggenmasten met bijhorende vlag toegestaan, maar enkel met de naamvermelding van de subconcessionaris, zonder bijkomende reclamevermelding.
 • § 4.         Voor het dienstjaar 2020 dient uiterlijk op 31 december 2019 een plan met de indeling van de bezetting van de concessie ter goedkeuring door het college van Burgemeester en schepenen te worden ingediend met vermelding van:
  • oppervlakte
  • plaats en bestemming van alle voorgenomen constructies in bijzonder de speeltoestellen en voorwerpen met enige visuele impact
  • aangewende materialen
  • ligging van de nutsvoorzieningen
  • plaats(en) waar en hoe de muziekinstallatie(s) en de eventuele elektronische versterkers zullen worden opgesteld

 

 

 

De reeds eerder verleende verlenging is slechts gegeven onder de voorwaarde van tijdige indiening en goedkeuring van het bedoelde plan.

 

Er mogen tijdens de uitbatingsperiode geen andere constructies (tenten, strandcabines, tentoonstellingsmaterialen, kunstwerken, catwalks,…) bijgeplaatst worden die niet werden opgenomen in het goedgekeurde plan.

 

 

 

 

 

Art. 11. - Uitbating van de locatie.

 

De concessieovereenkomsthouder moet de hem toegewezen locatie en het verkooppunt zelf uitbaten op zijn concessieovereenkomst locatie. Zij mogen zich echter laten bijstaan door aangestelden.

 

Alle activiteiten op de locatie dient gestopt te zijn om 20 u. zodat tegen 21 u. de locatie ontruimd alsook gesloten is.

 

De uitbating van de locatie dient volledig ontruimd te zijn op 15 oktober 24 uur van het lopend dienstjaar. Alle constructies dienen van het strand te worden verwijderd. De nutsleidingen dienen ingegraven op 2 meter onder het maaiveld en de septische put dient omheind te zijn met strandhagen.

 

 

 

Art. 12. - Niet-uitbating van de concessieovereenkomst

 

Wanneer, om welke reden ook, de locatie niet uitgebaat wordt, heeft het college het recht, na een aanmaning bij aangetekend schrijven, een andere concessieovereenkomsthouder aan te duiden, zonder dat de huidige concessieovereenkomsthouder zich daartegen kan verzetten of schadevergoeding kan eisen. De concessieovereenkomsthouder heeft geen recht op terugbetaling, zelfs niet van een gedeelte.

 

 

 

Art. 13. – Toekenningsprocedure

 

*             De kandidaat concessieovereenkomsthouder moeten voor 15 januari van het komende concessiejaar, bij aangetekend schrijven, een gedetailleerd plan van de inrichting van het kinderpark aan het gemeentebestuur bezorgen.

 

*             Dit plan vermeldt de nodige bergruimte, de diverse voorzieningen, al de attracties die zullen uitgebaat worden met hun inplanting in de locatie, alsook een beschrijving van de te plaatsen afsluitingen met detail van de wegneembaarheid, alles met het nodige fotomateriaal.

 

*             Dit plan moet aangevuld worden met een gedetailleerd financierings- en investeringsplan.

 

*             Enkel de kandidaat- concessiehouders , waarvan het plan door het College van Burgemeester en Schepenen werd weerhouden, mogen aan de lottrekking deelnemen.

 

*             Wanneer de concessieovereenkomsthouder nadien wijzigingen wil aanbrengen, dan is dit aan de voorafgaandelijke goedkeuring van het gemeentebestuur onderworpen.

 

*             In negatief geval behoudt het College zich het recht voor om de toewijzing in te trekken zonder dat hiertegen enig verhaal mogelijk is en moet niet gemotiveerd worden.

 

 

 

Art. 14. - Verbreken van de concessieovereenkomst

 

Ingeval de concessieovereenkomsthouder gedurende de exploitatie niet voldoet aan de bepalingen van de concessieovereenkomst, heeft het College het recht om deze te verbreken en latere kandidatuurstellingen niet te weerhouden.

 

De tekortkomingen of nalatigheden worden bij proces-verbaal vastgesteld door het bestuur dat de verbreking zal uitspreken. De verbreking wordt hem betekend per aangetekend schrijven, en heeft de inhouding van de gestorte belasting voor de concessieovereenkomst voor gevolg zonder dat het bestuur enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

 

 

Art. 15. - Belastingen

 

De concessieovereenkomsthouder draagt alle rechtstreekse en onrechtstreekse betalingen van welke aard, omslag en vorm zij ook zijn, die ten bate van de staat, het gewest, de gemeenschap, de provincie of de gemeente ingevoerd zijn of worden en in verband staan met de uitbating.

 

 

 

Art. 16. - Verzekeringen

 

Binnen vijftien kalenderdagen na de dag waarop hem kennis is gegeven van de toewijzing van zijn concessieovereenkomst, legt de concessieovereenkomsthouder aan het bestuur de bewijsstukken voor waaruit blijkt dat hij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten.

 

Telkens als dit van hem wordt gevraagd, levert hij het bewijs dat de vervallen premies betaald zijn.

 

 

 

Art.17. - Houding ten aanzien van het publiek, toezichthoudende ambtenaren en politie

 

De concessieovereenkomsthouder moet over bevoegd en voldoende talrijk personeel beschikken om de bediening op perfecte wijze en met de vereiste snelheid te kunnen verzekeren.

 

De concessieovereenkomsthouder en hun personeel dienen de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken na te leven.

 

 • § 1.         De uitbater en zijn personeel dienen verzorgde kledij te dragen.
 • § 2.         De uitbater én zijn personeel dienen tegenover het publiek, toezichthoudende ambtenaren en politie steeds de meest hoffelijke en correcte houding aan te nemen en in de geest van het lastenboek te handelen en te communiceren; het is hen o.a. ten strengste verboden publiek te ronselen of op te hitsen en aansporen tot agressiviteit. Het is ook eveneens verboden om op daken van de cabines, raamverkooppunt te dansen, dit past niet in de visie van het bestuur en schendt het imago van de gemeente.

 

De uitbater is wat dit betreft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn personeel.

 

 

 

 

 

Art. 18. – Beslissingsrecht over de concessieovereenkomst voorwaarden

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving van de concessieovereenkomst voorwaarden en de verleende concessieovereenkomst op te heffen of niet te verlengen.

 

Art. 19. – Schadevergoeding

 

De concessieovereenkomsthouder kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vermindering van de belasting/prijs door:

 

*      schade wegens onweer, overstromingen, storm of welk geval ook van overmacht.

 

*      verbod, beperking of schorsing van de exploitatie opgelegd door het bestuur of de hogere overheid omwille van het algemeen belang of om redenen vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 betreffende de strandconcessies.

 

*      een tijdelijke ingebruikname van het strand en de zeedijk voor het houden van feesten, plechtigheden, culturele, toeristische en sportevenementen georganiseerd door of met medewerking van het bestuur of de hogere overheid.

 

*     het tijdens de exploitatie in concessie geven van bijkomende en/of gelijkaardige standplaatsen door het bestuur.

 

 

 

Art. 20. - Veiligheid en toezicht

 

Alle attracties moeten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

 

*             Alle kinderattracties staan onder bestendig toezicht en verantwoordelijkheid van de concessieovereenkomsthouder of zijn aangestelde(n).

 

*             Ingeval er kinderbootjes aangewend worden in de kinderparken dan dienen deze te voldoen aan de voorwaarden van het technisch reglement van de vereniging der elektriciteitsbedrijven in België. De batterijen mogen niet op het strand geladen worden.

 

*             De bootjes moeten voldoende stabiel zijn. Het water in de badzone dient steeds zuiver te zijn.

 

 

 

Art. 21. – Nutsvoorzieningen

 

De kosten voor verbruik van elektriciteit en water zijn ten laste van de concessieovereenkomsthouder.

 

 

 

Art. 22. - Uitzicht uitbating

 

*             De paviljoenen dienen volledig in het wit geschilderd en voorzien van een zinken dak.

 

*             Het oprichten van paviljoenen en andere attracties is aan voorafgaande vergunning van het Bestuur der Waterwegen, Dienst der Kust onderworpen.

 

*             Het is verboden enige koopwaar te koop te stellen en enige publiciteit te maken op de concessie locatie of in de nabijheid ervan.

 

Art. 23. – Geluidsnormen.

 

 • § 1.         Definities.
  • Achtergrondmuziek: muziek die bedoeld is om niet direct of bewust naar te luisteren, maar die louter tot doel heeft sfeerverhogend te werken, om ongewenste geluiden of juist stilte te maskeren en een kalmerend effect te bereiken;
  • Evenement: een gebeurtenis van tijdelijke aard waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, educatie, promotie of een combinatie daarvan centraal staat, een openbaar karakter heeft en vrij toegankelijk is voor het publiek en beperkt blijft tot de standplaats(en) van de uitbater(s) die de nodige toelating ertoe heeft/hebben bekomen.

 

 • § 1.         Volgende geluidsnormen zijn van toepassing.

 

1°.  De kinderparken kunnen op hun standplaats achtergrondmuziek produceren tussen 12 u. en  20 u.

 

2°.  De geluidsinstallatie(s) mag/mogen zich uitsluitend bevinden in of aan het raamverkooppunt en moet(en) van die aard zijn dat de emissie uitsluitend gericht is naar de standplaats en niet naar de zeedijk.

 

3°.  Het geluidsniveau van al dan niet versterkte muziek mag nooit hoger zijn dan 75 dB(C) slow of 70 dB(A) slow.

 

 • § 3.         Inbreuken op de exploitatievoorwaarden kunnen worden vastgesteld door gemeentelijke ambtenaren van minstens niveau C en leden van de lokale politie.

 

Voor geluidsmetingen wordt gebruik gemaakt van een meet- en registratieapparatuur die minstens voldoet aan de nauwkeurigheidseisen gesteld voor klasse 2-meetingsinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 – 1996). Daarbij wordt de C-weging toegepast, dit ter hoogte van de kruin (blauwsteen) van de zeedijk aan de strandzijde en binnen de grenzen van de uitbating.

 

 • § 4.         De overeenkomstig §4 gedane vaststelling van overschrijding van het maximaal muziekniveau van 75 dB(C) slow of 70 dB(A) slow wordt onweerlegbaar geacht hinderlijk te zijn voor de omliggende uitbatingen van horeca- en andere handelszaken, voor de bewoners van de appartementsgebouwen en voor de gebruikers van de zeedijk en dus geen achtergrondmuziek meer te zijn. Zij wordt geacht bewijskracht te hebben tot bewijs van het tegendeel.
 • § 5.         De uitbater mag evenmin door andere geluidsbronnen hinder of overlast veroorzaken en/of laten veroorzaken voor de omgevende handelszaken, bewoners van de appartementsgebouwen en gebruikers van de zeedijk. Dit is in zijnen hoofde een resultaatsverbintenis.

 

 

 

Art. 24. – Maatregelen.

 

 • § 1.         Wanneer de uitbater gedurende de exploitatie inbreuken begaat op de onderhavige bepalingen, zal de toezichthoudende dienst hiervan een schriftelijk verslag overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.
 • § 2.         Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing, gegeven door het college van burgemeester en schepenen of de gedelegeerde schepen. De waarschuwing zal via elektronische post bezorgd worden en per aangetekend schrijven bevestigd worden aan de betrokkene of door een bevoegd ambtenaar afgegeven tegen ontvangstbewijs of bij weigering van in ontvangstname, tegen attestering door betrokken ambtenaar. Die zendingen worden gedaan op het overeenkomstig art. 3, §1,2 medegedeeld adres.
 • § 3.         In geval van een tweede en volgende overtreding kan het college van burgemeester en schepenen één of meerdere passend geachte maatregelen opleggen, zoals een tijdelijke sluiting, het tijdelijk beperken van de openingsuren, het tijdelijk sluiten van de bar, een tijdelijk muziekverbod, het aanbrengen van een geluidsbegrenzer of het plaatsen van een vaste geluidsmeter die vanop afstand kan worden gevolgd. Naar omstandigheden kan/kunnen de maatregelen opgelegd worden om uitgevoerd te worden of in te gaan op een tijdstip na de eventuele verlenging van de subconcessie.
 • § 4.         In het geval van § 3, zal de betrokkene per elektronische post, bevestigd door een aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht . Dit aangetekend schrijven kan worden vervangen door een afgifte tegen ontvangstbewijs door een gemeentelijk ambtenaar of bij weigering van in ontvangstname, tegen attestering door betrokken ambtenaar en waarin worden vermeld:
  • de datum en aard van de (bij herhaling) vastgestelde inbreuk(en);
  • waar en wanneer hij van het dossier inzage kan nemen
  • de dag en uur waarop hij zal gehoord worden, welke hoorzitting niet vastgesteld zal worden vóór 3 kalenderdagen verstreken zijn sedert de verzending van het aangetekend schrijven waarvan hoger sprake en welke hoorzitting zal gehoude

 

 • worden door het college of een gedelegeerd lid ervan, desgewenst in aanwezigheid van een raadsman, tenzij de betrokkene verkozen heeft voorafgaandelijk zijn verweer per elektronische post, bevestigd door een aangetekend schrijven, te laten gelden.
 • § 1.         Per elektronische post, bevestigd bij aangetekend schrijven zal het college van burgemeester en schepenen, of het gedelegeerd lid ervan, kennis geven van de beslissing die werd genomen. Dit aangetekend schrijven kan worden vervangen door een afgifte tegen ontvangstbewijs door een gemeentelijk ambtenaar. of bij weigering van in ontvangstname, tegen attestering door betrokken ambtenaar. De betrokken uitbater dient er; behoudends andersluidende bepaling in de maatregelbeslissing, onmiddellijk gevolg aan te geven, bij gebreke waaraan de gemeente, op kosten van de betrokken uitbater, alle nodige maatregelen zal kunnen treffen om de sanctie dwangmatig uit te voeren, desnoods door verzegeling van toestellen of gedeeltelijke of gehele sluiting van de uitbating.
 • § 2.         De niet vrijwillige en aanhoudende naleving van de getroffen maatregel wordt geacht een ernstige inbreuk te zijn op de onderhavige exploitatievoorwaarden, als bedoeld in §1, in welk geval kan gehandeld worden als bepaald in § 3, 4 en 5. Bovendien zal in dat geval het college van burgemeester en schepenen de subconcessie onmiddellijk kunnen beëindigen zonder enig recht op schadevergoeding.
 • § 3.         Het nemen van voormelde conventioneel bepaalde maatregel(en), staat niet in de weg dat eveneens door de bevoegde overheid opgetreden wordt zo de inbreuken op de hierbij bepaalde exploitatievoorwaarden een inbreuk mochten zijn op de van kracht zijnde wetten of reglementen.

 

Art. 25. – Afval en nutsvoorzieningen

 • § 1.         De uitbater moet de hem toegewezen standplaats en het verkooppunt zelf uitbaten. Hij mag zich echter laten bijstaan door aangestelden.
 • § 2.         Zowel de voorbereiding als de exploitatie kunnen ten vroegste op vrijdag 15 maart 2019 aanvangen.
 • § 3.         Tijdens de periodes voor het opstellen en verwijderen van de strandconcessie, is het voor de personen die de installaties opstellen en verwijderen toegelaten om stapvoets, via de veiligste en kortste weg met hun voertuig op de wandelweg van de Zeedijk en het strand te rijden om de nodige werkzaamheden uit te voeren. Tijdens die periodes blijft de toegang tot de wandelweg van de Zeedijk en het strand echter verboden op zon- en feestdagen tussen 10 u. en 18 u.
 • § 4.         Alle activiteiten (bar, verhuur strandstoelen,…) evenals elke mogelijke muziekproductie op de standplaats dienen gestopt te zijn om 20 u. De standplaats dient ten laatste tegen 21 u. volledig ontruimd, gesloten en inactief te zijn, ook voor het eigen personeel. De volledige ontruiming en sluiting van de exploitatie van de standplaats is een resultaatsverplichting van de uitbater.

 

Na een voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking bekomen worden.

 • § 5.         De uitbater dient ervoor te zorgen dat er voldoende vuilnisbakjes voor zowel restafval als glas en papier en karton (is trouwens zijn bedrijfsafval) op zijn standplaats voorhanden zijn. Op de vuilnisbakjes mag geen reclameopdruk voorkomen.

De uitbater staat zelf in voor de ophaling van zijn bedrijfsafval. Een kopie van het contract voor de ophaling dient 8 dagen voor de aanvang van de exploitatie overgemaakt te worden aan het bestuur/dienst Strand en Dijk.

Verzameling van het afval gebeurt door gebruik te maken van ondergrondse afvalbakken die gedurende de uitbatingsperiode op de standplaats mogen geplaatst worden. Indien die niet op de standplaats kunnen geplaatst worden omwille van de onbereikbaarheid door de ophaaldienst, mogen deze opgesteld worden op een overeengekomen plaats met het bestuur/dienst Strand en Dijk.

 

De ophalingen/ledigingen van de ondergrondse containers mogen slechts plaatsvinden tussen middernacht en 8 u.

 

 

 

 • § 1.        

 

 
   

 


Alle afval, inclusief glasafval, dient dagelijks van de uitbating verwijderd te worden.

 

Het is verboden glasafval in grotere dan particuliere of gezinshoeveelheden in of rond de publieke glascontainers te dumpen.

 

 • § 2.         Stroomkasten dienen steeds afgesloten te zijn, dus ontoegankelijk voor onbevoegden. Elektrische stroomkasten moeten elke 5 jaar gekeurd worden door een erkende firma. Het bekomen keuringsverslag moet overgemaakt worden aan het gemeentebestuur en Eandis om aangesloten te kunnen worden bij begin van het exploitatieseizoen.
 • § 3.         Voor de op-en afbouw van de uitbatingen dient volgens algemene politieverordening van 26 april 2018, een aanvraag gedaan te worden voor het plaatsen van kranen op de Zeedijk en om te laden en lossen van de bouwmaterialen.

 

 

 

Art. 26 – Aan de kandidaten-subconcessionarissen zal volgend convenant ter ondertekening voorgelegd worden:

 

CONVENANT BETREFFENDE DE SUBCONCESSIES AAN DE KINDERPARKEN VOOR HET DIENSTJAAR 2019

 

 

 

Artikel 1.

 

Ten overstaan van het gemeentebestuur Knokke-Heist, vertegenwoordigd door:

 

(………), gemachtigde schepen

 

En mevrouw Miet Gobert, Algemeen directeur

 

Wordt door ondergetekende uitbater bevestigd wat volgt.

De uitbater van het kinderpark bevestigt kennis te hebben genomen van het door de gemeenteraad goedgekeurd lastenboek, houdende de lasten en voorwaarden voor de subconcessies aan de kinderparken voor het dienstjaar 2019, er een exemplaar van 

ontvangen te hebben en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen naleven.

Art. 2.

Door de ondertekening van dit convenant bekomen alle in dit lastenboek bepaalde voorwaarden het karakter van conventionele bedingen en ontstaat er tussen de partijen een overeenkomst van het type domeinconcessie.


 

Art. 27.

Het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 betreffende de goedkeuring van het lastenboek en de voorwaarden voor de subconcessie aan de kinderparken voor het dienstjaar 2018, wordt opgeheven bij inwerkingtreding van huidig besluit.

 

 Besluit: Lastenboek kinderparken

Datum goedkeuring: 20 december 2018

Datum bekendmaking: 24 december 2018

 

 

Contact

Strand & Dijk Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 207 +32 50 630 159  strand@knokke-heist.be