Lastenboek voor de organisatie van avondmarkten

 

Enig artikel.

Het lastenboek voor de organisatie van avondmarkten wordt goedgekeurd.

 

CONCESSIE VOOR DE ORGANISATIE VAN AVONDMARKTEN

 

Artikel 1.

De organisatie van avondmarkten wordt in concessie gegeven voor een periode van drie jaar met ingang van 2015.

Ze is door het bestuur éénmaal verlengbaar voor eenzelfde duur en aan dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke concessie op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de concessionaris gericht aan het college van burgemeester en schepenen tegen uiterlijk 31 augustus van het jaar waarin de concessie eindigt.

 

Art. 2. - Voorwerp.

De concessie heeft betrekking op de organisatie van minstens 4 en hoogstens 6 avondmarkten in de gemeente Knokke-Heist, deelgemeente Heist-Duinbergen tijdens de maanden juni, juli en augustus.

 

Minstens 4 avondmarkten moeten doorgaan in deelgemeente Heist en ten hoogste 2 avondmarkten mogen doorgaan in deelgemeente Duinbergen.

 

Het aantal, de data en de plaatsen worden jaarlijks bepaald in gemeen overleg met het college van burgemeester en schepenen.

 

Openingsuren : van 18u00 tot 22u00.

 

Art. 3 – Minimum instelprijs.

De minimum instelprijs wordt vastgesteld op 15.000,00 euro per jaar.

 

Art. 4 – Opmaak van de offerte.

De offerte wordt op straffe van nietigheid in overeenstemming met het bij dit lastenboek gevoegd model opgemaakt. Zij wordt door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend.

 

De offerte vermeld:

 • Voor een natuurlijk persoon: naam, voornamen, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats van de inschrijver
 • Voor een rechtspersoon of rechtspersoon in oprichting: handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel.

 

Selectiecriteria:

 • Het bewijs dat de inschrijver ingeschreven is in de kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake
 • Een recent RSZ-attest
 • Een lijst met referenties.

 

Gunningscriteria:

 • Het bedrag van het bod voor de jaarlijkse concessieprijs.

Art. 5 – Indienen van de offertes.

De openbare verpachting bij opbod zal plaatsvinden op een door het college van burgemeester en schepenen te bepalen datum en uur.

 

De offertes worden onder gesloten omslag

 • Aangetekend verzonden aan het Gemeentebestuur Knokke-Heist, dienst Contractbeheer, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist
 • Afgegeven tegen ontvangstbewijs op de dienst Contractbeheer, stadhuis Knokke, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist, en dit enkel tijdens de openingsuren.
  De uiterste datum van afgifte op de dienst Contractbeheer is de werkdag voorafgaand aan de openingszitting
 • Ter zitting afgegeven aan de voorzitter, evenwel vóór de opening der aanbiedingen.

 

Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart.

 

Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden.

 

De binnenomslag vermeld minstens “OFFERTE UITBATING AVONDMARKTEN”.

De buitenomslag vermeld minstens “OFFERTE UITBATING AVONDMARKTEN”.

 

Art. 6 – Opening van de offertes + opbod.

De aanbiedingen worden geopend in openbare zitting.

 

Onmiddellijk na de opening der aanbiedingen wordt overgegaan tot openbaar opbod.

 

Aan deze opbiedingen mogen de aanwezige inschrijvers/kandidaat-concessionarissen deelnemen die een regelmatige offerte hebben ingediend.

 

De personen die deelnemen aan de bieding en optreden namens een vereniging, een vennootschap of een ander persoon, moeten onmiddellijk een document voorleggen waaruit blijkt dat zij rechtsgeldig kunnen handelen.

 

Als regelmatige offerte wordt beschouwd de offerte gedaan op het voorgeschreven model voorzien van de gevraagde documenten en waarvan de voorgestelde concessieprijs minstens de gestelde minimum instelprijs bedraagt.

 

Het vertrekcijfer van de bieding zal het hoogst regelmatige bod zijn.

 

De bieding zal geschieden met een minimum verhoging van 250,00 euro.

 

De concessie wordt toegewezen aan de inschrijver die het hoogste bod doet.

 

De inschrijver die het hoogste bod doet, is gehouden zijn bod tijdens dezelfde zitting schriftelijk te bevestigen.

 

Art. 7 – Gunning van de concessie.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de concessie aan de inschrijver die het hoogste bod deed tijdens het openbaar opbod.

 

Indien er bij het openbaar opbod geen regelmatige inschrijvingen werden ontvangen kan het college van burgemeester en schepenen onderhands handelen mits de minimum instelprijs wordt bekomen.

 

Art. 8 – Waarborg.

Binnen de maand na de toewijzing van de concessie dient de concessiehouder een borgtocht te stellen tot waarborg van het nakomen van de aan de concessiehouder opgelegde verplichtingen.

 

De borgtocht wordt vastgesteld op 5.000,00 euro.

 

Aan de verplichting tot borgstelling kan voldaan worden door:

1.  een hoofdelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankwaarborg

2.  ofwel een consignatie onder vorm van geld bij een financiële instelling, mits deze zich ertoe verbindt deze gelden niet vrij te geven zonder schriftelijk akkoord van het gemeentebestuur en op het eerste verzoek van het gemeentebestuur die gelden geheel of gedeeltelijk in de gemeentekas te storten.

 

Art. 9 – Concessieprijs.

De concessieprijs is de prijs waartegen de concessie wordt toegewezen tijdens het openbaar opbod.

 

De volledige concessieprijs dient gestort op rekening nr. BE95 0910 1212 2096 van het gemeentebestuur van Knokke-Heist en als volgt betaald:

    40 % vóór 01 februari van ieder jaar (voor 2015 binnen de acht dagen na de toewijzing).

    60 % vóór 01 mei van ieder jaar.

 

Ingeval van niet-betaling voor gestelde datum heeft het college het recht om, na een aanmaning bij aangetekend schrijven, de concessie in te trekken.

 

Art. 10 - Niet-uitbating van de concessie.

Wanneer, om welke reden ook, de concessie niet uitgebaat wordt, heeft het college het recht, na aanmaning bij aangetekend schrijven, een andere concessiehouder aan te duiden, zonder dat de huidige concessiehouder zich daartegen kan verzetten of schadevergoeding kan eisen. De concessiehouder heeft geen recht op terugbetaling van de concessieprijs, zelfs niet van een gedeelte.

 

Art. 11 - Overdracht van de concessie

Het is de concessiehouder verboden zijn concessie aan derden over te dragen of af te staan zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Het college zal vrij mogen beschikken over de concessie die zonder zijn toestemming aan derde personen afgestaan werd zonder dat de huidige concessiehouder zich daartegen kan verzetten of schadevergoeding eisen.

 

Art. 12 – Richting en plaatsing der kramen en wagens.

De richting en de plaatsing der kramen en wagens wordt bepaald door de concessiehouder, zulks na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen.

 

Op elke avondmarkt zullen maximaal vier kramen of wagens mogen toegelaten worden welke ter plaatse klaargemaakte etenswaren verkopen zoals – niet limitatief opgesomd - frituur-, hamburger- en hot dog-kramen.

 

Kramen of wagens welke ijs en aanverwante producten verkopen zijn eveneens verboden gezien deze handelszaken onder een afzonderlijke concessie geregeld zijn.

 

Bovendien zal de concessionaris er steeds op toezien dat geen enkele vast op de zeedijk gevestigde handelszaak een kraam of wagen voor zijn zaak of in de onmiddellijk buurt geplaatst krijgt welke gelijke of gelijkaardige producten verkoopt.

 

De concessionaris zal de avondmarkt uitbaten op een wijze welke beantwoordt aan de algemene kwaliteitsuitstraling van de gemeente Knokke-Heist.

 

Art. 13 – Afval.

De concessiehouder en de marktkramers dienen zich, wat betreft hun afval, te houden aan het gemeentelijk marktreglement en de politieverordening betreffende het ophalen en inzamelen van huishoudelijke en ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen.

 

De opkuis van de marktpleinen, alsook van de omliggende straten, onmiddellijk na het sluitingsuur van elke markt, valt integraal ten laste van de concessiehouder.

 

Ingeval van niet-naleving van deze verplichting zal de gemeente deze werkzaamheden zelf uitvoeren op kosten van de concessiehouder. Indien nodig kunnen deze verhaald worden op de marktkramers.

 

Art. 14.

De concessiehouder moet de bepalingen van het gemeentelijk marktreglement betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten naleven en mag geen marktkramers toelaten die deze verordening zelf niet nakomen.

 

Art. 15 - Verzekeringen.

Binnen vijftien kalenderdagen na de dag waarop hem kennis is gegeven van de toewijzing van zijn concessie, legt de concessiehouder aan het bestuur de bewijsstukken voor waaruit blijkt dat hij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten.

 

Telkens als dit van hem wordt gevraagd, levert hij het bewijs dat de vervallen premies betaald zijn.

 

Art. 16.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

 

Bij geschillen en/of moeilijkheden zal het college van burgemeester en schepenen de concessionaris uitnodigen om tot een wederzijds akkoord te komen.

 

Geschillen en/of moeilijkheden, van welke aard ook, waarbij geen akkoord mogelijk is, zullen zonder beroep door het college van burgemeester en schepenen beslist worden, met uitzondering van deze die door de wet aan andere instanties overgelaten worden.

 

Art. 17.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving van de concessievoorwaarden de verleende concessie te schorsen of in te trekken.

 

De tekortkomingen of nalatigheden worden bij proces-verbaal vastgesteld door het bestuur dat de verbreking zal uitspreken.

De verbreking wordt hem betekend per aangetekend schrijven, en heeft de inhouding van de gestorte inschrijvingsprijs voor gevolg zonder dat het bestuur enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Art. 18.

De exploitatievoorwaarden zijn bindend maar niet beperkend. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden opleggen.

 

Art. 19.

Volgende besluiten zijn van toepassing:

 • de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en de latere wijzigingen.
 • het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten en de latere wijzigingen.

 

 • het gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten en op de kermisactiviteiten zoals goedgekeurd bij raadsbesluit van 31 januari 2008 en latere wijzigingen.

 

 

Datum goedkeuring: 26 maart 2015

Datum bekendmaking: 31 maart 2015

 

 

 Download hier het gemeenteraadbesluit met het lastenboek tot de organisatie van avondmarkten