Kaderreglement sponsoring

 

Artikel 1. Begrippen

 

Sponsoring: het beschikbaar stellen van diensten, materiële of financiële middelen in ruil voor naamsbekendheid.

 

Sponsorovereenkomst: een overeenkomst ten bezwarende titel waarbij de gemeente naamsbekendheid verleent aan een sponsor en waarvoor de sponsor in ruil diensten, materiële of financiële middelen ter beschikking stelt.

 

Art. 2. Normen

 

De sponsorovereenkomst moet evenwichtig zijn. De gemeente aanvaardt geen aanbiedingen tot samenwerking vanwege derden, waarin derden een duidelijk aanwijsbaar eenzijdig of dominant belang hebben;

 

De gemeente mag op geen enkele wijze afhankelijk gemaakt worden van een sponsor. Er mag geen enkele verplichting ontstaan buiten de sponsorovereenkomst zelf en elke schijn van belangenvermenging dient te worden vermeden;

 

Het uitgangspunt bij sponsorwerving is een gelijke mededinging. Dit betekent dat een maximaal aantal kandidaat-sponsors moet worden bereikt. Voor kleinere overeenkomsten kan hiervan worden afgeweken. De gemeente kan de werving van sponsoring uitbesteden en beroep doen op een derde;

 

Sponsoring moet fatsoenlijk, ethisch en maatschappelijk verantwoord zijn;

 

Sponsoring moet passen bij het kwaliteitsvolle imago van de gemeente;

Sponsoring mag niet tegenstrijdig zijn met het gemeentelijke belang.

Art. 3. Looptijd

Een sponsorovereenkomst kan een maximale looptijd van 6 jaar hebben.

 

Art. 4. Uitvoering

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om binnen de krijtlijnen van dit kaderreglement sponsoring te werven.

 

 Besluit kaderreglement sponsoring

Datum goedkeuring: 31 januari 2019

Datum bekendmaking: 5 februari 2019

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be