Huishoudelijk reglement - Toepassing van de huisstijl

 

De gemeenteraad in openbare zitting,

 

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op art. 42, §3, dat de bevoegdheid bepaalt om gemeentelijke reglementen vast te stellen;

 

Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2004 tot aanstelling van een ontwerper voor aanvullingen op de huisstijl;

 

Overwegende dat die aanvullingen, alsook bijkomende aanvullingen en wijzigingen door een interne huisstijlcommissie, een volledig herwerkte huisstijlgids noodzakelijk maakten;

 

Overwegende dat een behoorlijk vastgelegde en door alle diensten strikt gevolgde huisstijl de externe communicatie en de uitstraling van het gemeentebestuur bevordert;

 

 

BESLUIT:

 

Enig artikel

Het Huishoudelijk Reglement voor het toepassen van de huisstijl, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt vastgesteld.

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen

 

Datum goedkeuring: 30 augustus 2007

Datum bekendmaking: 3 september 2007

 

 

Gemeenteraadsbesluit - Toepassing huisstijl

 

 

 

Contact

Communicatie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630133 050630159  communicatie@knokke-heist.be