Huishoudelijk reglement - Toekennen van een eretitel aan gewezen schepenen

Artikel 1.

Een aftredend schepen dat gedurende één legislatuur of tenminste 6 jaar in de Gemeente Knokke-Heist zitting heeft gehad in het college van burgemeester en schepenen (de periode dient evenwel niet aaneensluitend te zijn) en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat worden gemachtigd.

 

Art. 2.

Voor de toepassing van art. 1 wordt verstaan onder onberispelijk gedrag: het ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg onterende feitelijkheden.

 

 

Art. 3.

De machtiging kan verleend worden op verzoek van de aftredende schepen.

Het verzoek tot verlening van de eretitel van schepen moet vergezeld zijn van een uittreksel uit het strafregister, dat niet mag zijn opgemaakt meer dan één maand voor de datum van indiening van het verzoek tot verlening van de eretitel. De aanvraag dient tevens de vermelding te bevatten van de periodes tijdens dewelke de aanvrager deel uitmaakte van het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist.

 

Art. 4.

Het verzoek wordt uiterlijk binnen de 2 maanden na ontvangst aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Art. 5.

Onder de vermelde voorwaarden kan aan de schepen postuum een eretitel worden verleend. Het verzoek hiertoe kan door de rechtsopvolgers van de schepen of door de gemeenteraad, met instemming van de rechtsopvolgers, worden ingediend.

 

Art. 6.

§1. De eretitel van het mandaat van schepen mag niet worden gevoerd:

  1. gedurende de periode dat het mandaat van schepen, gemeenteraadslid of OCMW-raadslid wordt gevoerd;
  2. door een door de provincie, gemeente of een OCMW bezoldigd persoon.

§2. Als na de toekenning van de eretitel de schepen een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de gemeenteraad de eretitel intrekken.

 

 

Datum goedkeuring: 29 november 2012

Datum bekendmaking: 30 november 2012

 

Gemeenteraadsbesluit - Huishoudelijk reglement voor het toekennen van een eretitel aan gewezen schepenen