Huishoudelijk reglement - Toekennen van een eretitel aan gewezen gemeenteraadsleden

 

Artikel 1.

 

Een aftredend raadslid dat gedurende tenminste 12 jaar in de Gemeente Knokke-Heist zitting heeft gehad in de gemeenteraad (de periode dient evenwel niet aaneensluitend te zijn) en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan de gemeenteraad vragen om de eretitel te mogen voeren van zijn mandaat.

 

Art. 2.

 

Voor de toepassing van art. 1 wordt verstaan onder onberispelijk gedrag: het ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg onterende feitelijkheden.

 

 

 

Art. 3.

 

De machtiging kan verleend worden op verzoek van het aftredende raadslid.

 

Het verzoek tot verlening van de eretitel van raadslid moet vergezeld zijn van een uittreksel uit het strafregister, dat niet mag zijn opgemaakt meer dan één maand voor de datum van indiening van het verzoek tot verlening van de eretitel. De aanvraag dient tevens de vermelding te bevatten van de periodes tijdens dewelke de aanvrager deel uitmaakte van de gemeenteraad van Knokke-Heist.

 

 

 

Art. 4.

 

Het verzoek wordt uiterlijk binnen de 2 maanden na ontvangst aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 

Art. 5.

 

Onder de vermelde voorwaarden kan aan de mandataris postuum een eretitel worden verleend. Het verzoek hiertoe kan door de rechtsopvolgers van de mandataris of door de gemeenteraad, met instemming van de rechtsopvolgers, worden ingediend.

 

 

 

Art. 6.

 

§1. De eretitel van het mandaat van gemeenteraadslid mag niet worden gevoerd:

 

  1. Gedurende de periode dat het mandaat van gemeenteraadslid of OCMW-raadslid wordt gevoerd;
  2. Door een door de provincie, gemeente of een OCMW bezoldigd persoon.

 

§2. Als na de toekenning van de eretitel het raadslid een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de gemeenteraad de eretitel intrekken.

 

 

 

Datum goedkeuring: 24 oktober 2012

Datum bekendmaking: 29 oktober 2012

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement toekennen eretitel aan gewezen gemeenteraadsleden.