Huishoudelijk reglement - Milieuraad 2013-2018

Hoofdstuk 1.    Benaming, zetel en doelstelling

 

Artikel 1.

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna de milieuraad genoemd, wordt opgericht voor de periode 2013-2018 in de gemeente Knokke-Heist.

 

Art. 2.

De zetel van de milieuraad is gevestigd op het gemeentehuis van Knokke-Heist:

—  A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist;

—  050630197

—  milieu@knokke-heist.be

 

Art. 3.

De milieuraad is een adviserend orgaan dat, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het College van Burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, het gemeentebestuur adviseert over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

 

Art. 4.

Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

—  alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente kunnen voorkomen en die tot de gemeentelijke bevoegdheden behoren;

—  alle aspecten met betrekking tot het behoud, ontwikkeling en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren;

—  het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspecten;

—  de samenwerking bevorderen en coördineren tussen alle personen, instellingen en diensten die ijveren voor een gezond leefmilieu.

 

Hoofdstuk 2.    Bevoegdheden

 

Art. 5.

 • § 1.     De gemeente kan de milieuraad om advies vragen met betrekking tot volgende aangelegenheden:

—  de implementatie van het actieprogramma bij het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP), alsook over alle gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.

—  de voorgestelde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de adviesraad;

—  het jaarlijks op te maken milieubeleidsplan en de begroting.

 • § 2.     De milieuraad moet het milieubelang verdedigen.
 • § 3.     Bijkomende taken worden bepaald door de gemeenteraad (cfr. Art. 42 en 43 van het Gemeentedecreet: d.w.z. over alles wat van gemeentelijk belang is).
 • § 4.     Wanneer een advies van de milieuraad niet gevolgd wordt door het Bestuur, kan de raad het Bestuur naar de redenen of de motivering van het niet volgen van dit advies vragen.

 

Hoofdstuk 3.    Samenstelling

 

Art. 6.

 • § 1.     De milieuraad doet voor haar stemgerechtigde leden beroep op 25 vertegenwoordigers en 25 plaatsvervangende vertegenwoordigers van volgende belangengroepen zoals bekrachtigd door de Gemeenteraad:

—  voor de Jeugdraad wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de Seniorenadviesraad   wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de Cultuurraad wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de Sportraad wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de Sociale raad wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor het Gemeenschapsonderwijs wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor het Vrij Onderwijs wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor het Gemeentelijk Onderwijs wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de vzw Toerisme Knokke-Heist wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de Raad voor lokale economie wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor Unizo Knokke-Heist wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor het A.C.W. wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de A.B.V.V. wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor het A.C.L.V.B. wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor het Algemeen Boerensyndicaat wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de Boerenbond wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de Oostkustpolder wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor Velt Oostkust wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor het Zwin Natuurcentrum wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor Natuurpunt Knokke-Heist wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor Mergus vogelwerkgroep wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor Natuurgidsen.eu wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor Vogelbescherming Vlaanderen wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor de Wildbeheereenheid Oostkust wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger;

—  voor het Agentschap Natuur en Bos wordt 1 afgevaardigde aangeduid en 1 plaatsvervanger.

 • § 2.     De milieuraad doet voor haar niet-stemgerechtigde leden beroep op 5 vertegenwoordigers en 5 plaatsvervangende vertegenwoordigers van volgende belangengroepen zoals bekrachtigd door de Gemeenteraad:

—  Schepen van Milieu;

—  Milieuambtenaar;

—  Verslaggever van de dienst Milieu & Natuur

—  Gemeentebelangen

—  N-VA

 • § 3.     Er wordt naar gestreefd dat alle maatschappelijke geledingen evenwichtig in de adviesraad vertegenwoordigd zijn naar het voorbeeld van de gewestelijke Mina-raad.

 

Hoofdstuk 4.    Voorzitterschap

 

Art. 7.

 • § 1.     Aanstelling van de voorzitter
 1. De voorzitter wordt aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.
 2. De voorzitter wordt gekozen door het college van burgemeester en schepenen uit de kandidaat-voorzitters.
 3. Kandidaat-voorzitters kunnen zowel stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden van de milieuraad zijn en dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van de milieuraad.
 4. Elk stemgerechtigd en niet-stemgerechtigd lid van de milieuraad en diens belangengroep wordt schriftelijk uitgenodigd door het secretariaat van de milieuraad om zijn of haar kandidatuur voor het voorzitterschap in te dienen.
 5. Deze uitnodiging wordt verstuurd uiterlijk binnen de maand na de eerste bijeenkomst van de milieuraad of uiterlijk binnen de 2 maanden na het voortijdig beëindigen van het voorzitterschap.
 • § 2.     De voorzitter heeft als taak:

—  De zittingen te leiden. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het aanwezige lid van de milieuraad met de hoogste leeftijd aangeduid als waarnemend voorzitter.

—  De vergaderingen samen te roepen volgens de modaliteiten bepaald in artikelen 20 en 21.

—  Toe te zien op de naleving van het huishoudelijk reglement.

—  Binnen de 21 dagen na de bijeenkomst, een verslag van de zitting te bezorgen aan elk lid van de milieuraad.

—  De agenda op te maken.

 • § 3.     Indien het mandaat vacant wordt ten gevolge de bepalingen vermeld in artikel 15, dient de nieuwe voorzitter verkozen te worden volgens voorgaande procedure vermeld in artikel 7. §1.

 

Art. 8.

Volgende personen zetelen namens het gemeentebestuur zonder stemrecht in de milieuraad:

—  de Schepen van Leefmilieu,

—  de milieuambtenaar of een door het College van Burgemeester en Schepenen aangeduide plaatsvervanger,

—  de secretaris, zijnde een medewerker van de milieudienst,

—  de vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad: 1 per politieke fractie,

—  de leden van de gemeentelijke diensten, afhankelijk van de te bespreken materies.

 

Art. 9.

 • § 1.     De milieuraad wordt telkens binnen de zes maanden na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad volledig opnieuw samengesteld. Het lidmaatschap loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad.
 • § 2.     De uittredende leden blijven in dienst tot de installatie van hun opvolgers. De uittredende leden kunnen voor een nieuw mandaat worden aangesteld.
 • § 3.     Het bestaande huishoudelijk reglement kan enkel en alleen aangepast worden bij de installatie, zijnde de eerste en tweede bijeenkomst, van een nieuwe milieuraad. Het voorstel dient daartoe vermeld te worden op de agenda en kan in afwijking van artikel 22. §2. niet ter zitting aan de agenda worden toegevoegd.

 

Art. 10.

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt de onder artikel 6 bepaalde verenigingen uit, hun kandidaten voor te dragen. De samenstelling van de milieuraad en de aanstelling van de kandidaten worden bekrachtigd door de gemeenteraad.

 

Art. 11.

Indien de vertegenwoordigers van de belangengroepen niet aanwezig kunnen zijn op de milieuraad, kan een vaste plaatsvervanger, goedgekeurd door de Gemeenteraad, de desbetreffende belangengroep vertegenwoordigen.

 

Art. 12.

De kandidaten moeten voorgedragen worden door hun vereniging, organisatie of instelling met rechtspersoonlijkheid.

 

Art. 13.

Indien de milieuraad, bij gebrek aan voorgedragen kandidaten door de verenigingen bedoeld in artikel 6, niet volledig kan samengesteld worden mag de milieuraad toch rechtsgeldig vergaderen.

 

Art. 14.

Om stemgerechtigd lid te kunnen zijn van de milieuraad moet men ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Knokke-Heist.

 

Art. 15.

Het lidmaatschap wordt vroegtijdig beëindigd door:

—  ontslag,

—  het niet meer voldoen aan de voorwaarde onder artikel 14,

—  uitsluiting ten gevolge een beslissing van de milieuraad genomen bij 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Art. 16.

 • § 1.     Indien een mandaat vacant wordt ten gevolge

—  overlijden,

—  ontslag,

—  het niet meer voldoen aan de voorwaarde vermeld onder artikel 14,

—  uitsluiting ten gevolge een beslissing van de milieuraad genomen bij 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen,

wordt de vereniging, organisatie of instelling die hij/zij vertegenwoordigde, gevraagd om binnen de maand een nieuw lid voor te dragen. De nieuwe voordracht wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de Gemeenteraad.

 • § 2.     Indien een mandaat vacant blijft ten gevolge het onthouden van het indienen van een kandidatuur, kan het mandaat te allen tijde ingevuld worden, mits de betrokken vereniging, organisatie of instelling een nieuw lid voordraagt en mits bekrachtiging door de Gemeenteraad.

 


 

Art. 17.

Leden of hun plaatsvervanger die verhinderd zijn een vergadering bij te wonen, moeten de secretaris hiervan voor aanvang van de vergadering verwittigen. Deze personen worden als verontschuldigd in het verslag opgenomen. Het zonder verwittiging afwezig zijn gedurende 3 opeenvolgende vergaderingen maakt automatisch een einde aan het lidmaatschap. Van het einde van het lidmaatschap wordt dan door de secretaris melding gemaakt op de eerstvolgende vergadering. Bij 3 afwezigheden (al dan niet met verontschuldiging) na elkaar wordt hiervan melding gedaan bij de belangengroep van de betrokken afwezige.

 

Hoofdstuk 5.    Werking

 

Art. 18.

De milieuraad komt minstens vier maal per jaar samen in functie van noodwendigheden.

 

Art. 19.

De vergaderingen van de milieuraad zijn niet openbaar, tenzij dit gaat om een zogenaamde “open milieuraad”. Deze is dan toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente of iedere belanghebbende.

 

Art. 20.

De milieuraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter en de secretaris. De oproeping geschiedt schriftelijk en ten minste 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering en vermeldt de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering.

 

Art. 21.

Wanneer 1/3 van de stemgerechtigde leden het vraagt, is de voorzitter verplicht de milieuraad binnen de twee weken bijeen te roepen, op de dag en het uur die in de vraag zijn aangewezen. De onderwerpen waarvoor de bijeenroeping wordt gevraagd, moeten door de vragende leden in duidelijke termen worden aangeduid.

 

Art. 22.

 • § 1.     De leden kunnen, minstens 14 werkdagen voor de vergadering, de voorzitter schriftelijk verzoeken bepaalde onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen. Het voorstel moet voorzien zijn van een verklarende nota of van elk document dat de milieuraad kan voorlichten. Het secretariaat zal het toegevoegde punt op de agenda plaatsen en alle bijgevoegde stukken meesturen met de agenda naar alle leden van de milieuraad.
 • § 2.     Indien nodig kan de voorzitter op vraag van een lid, op de vergadering nog nieuwe punten aan de agenda toevoegen. Deze worden opgenomen onder de rubriek rondvraag en indien afwezigheid van de nodige kennis of expertise doorverwezen naar de agenda van de volgende vergadering.

 

Art. 23.

 • § 1.     Om geldig te kunnen beraadslagen, moet de meerderheid van de stemgerechtigde leden van de milieuraad aanwezig zijn.
 • § 2.     Na een tweede bijeenroeping binnen de 14 dagen kan, ongeacht het aantal stemgerechtigde aanwezige leden, geldig worden beraadslaagd, bij gewone meerderheid van stemmen, over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
 • § 3.     De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig artikel 19 van onderhavig reglement en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt; bovendien moeten de bepalingen van dit artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.

 

Art. 24.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, de weigering om aan de stemming deel te nemen en de aanwezigheid van ongeldige stembriefjes. De geheime stemming is verplicht telkens het om personen gaat. Bij staking van stemming wordt het feit van de staking van stemmen in het advies vermeld.

 

Hoofdstuk 6.    Secretariaat

 

Art. 25.

De milieuambtenaar, de secretaris of de door het College van Burgemeester en Schepenen aangeduide plaatsvervanger stelt het verslag van de vergadering op en staat in voor de briefwisseling en bewaring van het archief van de milieuraad.

 

Art. 26.

De door de milieuraad uitgebrachte adviezen worden door de secretaris van de milieuraad overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Hoofdstuk 7.    Wijzigingen huishoudelijk reglement

 

Art. 27.

Onderhavig huishoudelijk reglement, en zijn latere wijzigingen worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad en is slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door de gemeenteraad.

 

Art. 28.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2013 betreffende het Huishoudelijk reglement van de milieuraad 2013-2018 wordt opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 31 mei 2013

Datum bekendmaking: 3 juni 2013

 

Bijlage:

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be