Huishoudelijk reglement - Landbouwraad

Artikel 1. Benaming

De opgerichte raad wordt de “gemeentelijke landbouwraad Knokke-Heist” genoemd.

 

Art. 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het gemeentehuis in het Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist bij de gemeentelijke dienst Milieu & Natuur.

 

Art. 3. Doel

De landbouwraad is een adviserende, door de gemeenteraad erkende raad. De raad bezit de bevoegdheid, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief adviezen uit te brengen betreffende problemen, die verband houden met de land- en tuinbouwbelangen in Knokke-Heist.

 

Art. 4.

De landbouwraad wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

Art. 5. Leden

De leden die aangeduid zijn of afgevaardigd zijn door de organisaties, zetelen niet ter persoonlijke titel, maar in het algemeen belang van de landbouw.

 

Art. 6. Samenstelling

De landbouwraad bestaat bij voorkeur uit:

 1. Eén vertegenwoordiger uit elke organisatie, die voldoet aan de voorwaarden vermeld onder artikel 7;
 2. De schepen van landbouw, lid van ambtswege, niet stemgerechtigd;
 3. De schepen van milieu & natuur, lid van ambtswege, niet stemgerechtigd;
 4. Eén afgevaardigde uit het landbouwonderwijs;
 5. Eén afgevaardigde van de gemeentelijke schattingscommissie;
 6. Eén vertegenwoordiger van het departement landbouw en visserij van de Vlaamse overheid;
 7. Eén imker;
 8. 2 landbouwers die onafhankelijk zijn van een organisatie, bijvoorbeeld een producent van hoeveproducten, een uitbater van hoevetoerisme, een fruit –of bloementeler, een CSA-uitbater (CSA = Community Supported Agriculture) of een vertegenwoordiger van een andere nieuwe vorm van landbouwbedrijfsvoering;
 9. Een vertegenwoordiger met inzet en positieve interesse voor land- en tuinbouw, aangeduid door elke fractie die deel uitmaakt van de gemeenteraad. Deze vertegenwoordigers zijn niet stemgerechtigd;
 10. Mogelijk gecoöpteerde leden, aangeduid omwille van hun speciale bevoegdheid.

 

Art. 7. Voorwaarden tot deelneming

De organisaties moeten volgens hun doelstellingen georiënteerd zijn op het behartigen van de landbouwbelangen of een specifieke werking voor de landelijke bevolking ontplooien. De aangeduide afgevaardigden moeten in Knokke-Heist gedomicilieerd zijn.

 

Art. 8. Deskundigen

De raad kan voor bepaalde aangelegenheden en voor bepaalde duur beroep doen op deskundigen, al dan niet uit de gemeente Knokke-Heist. Zij zijn niet stemgerechtigd gezien het consultatief karakter en zijn enkel aanwezig op de vergaderingen waarin advies van hen gewenst is.

 

Art. 9. Mandaat

Het mandaat van de leden geldt voor de duur van de legislatuur van de gemeenteraad en wordt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad telkens hernieuwd. De verenigingen moeten worden aangeschreven, om hun afgevaardigden te melden. Binnen de maand na ontvangst van deze uitnodiging dienen zij hun vertegenwoordiger mee te delen.

 

Art. 10. Werkverdeling

De raad kiest een voorzitter en één ondervoorzitter. De raad wordt bijgestaan voor de administratie en verslaggeving door een medewerker van de dienst milieu & natuur. Deze persoon bekleedt de functie van secretaris, maar heeft geen stemrecht.

Bij de eerste stemronde is elke kandidaat-voorzitter aanwezig. Wanneer een kandidaat in de eerste stemronde de gewone meerderheid van al de geldig uitgebrachte stemmen behaalt, is hij/ zij de voorzitter. Indien niemand in de eerste stemronde een meerderheid behaalt, zal gekozen worden tussen de kandidaten die de meeste stemmen haalden in de eerste ronde tot een kandidaat de meerderheid haalt, die dan voorzitter wordt. Voor de taak van ondervoorzitter wordt dezelfde procedure gevolgd.

 

Art. 11. Voorzitter en ondervoorzitter

Elk van deze functies is onverenigbaar met het vervullen van een gemeentelijk politiek mandaat.

 

Art. 12. Dagelijks bestuur

Ter afhandeling van de besluiten van de vorige zitting en ter voorbereiding van het dossier van de  volgende zitting van de raad zal een “dagelijks bestuur” fungeren. Het bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de schepen van landbouw, aangeduid bij gewone meerderheid.

 

Art. 13. Bekrachtiging van de benoemingen

De installatie van de landbouwraad, zijn samenstelling, de eventuele wijzigingen en uitbreiding, de benoemingen voor de functies, vermeld in de artikels 11 en 12 worden ter kennisname aan het college van burgemeester en schepenen meegedeeld en bekrachtigd door de gemeenteraad.

 

Art. 14. Vergaderingen

Behalve in spoedeisende gevallen, wordt de raad digitaal uitgenodigd ten minste 8 dagen voor de dag van de vergadering. De uitnodiging vermeldt de plaats, de datum, het uur, alsook de agenda. Elk voorstel buiten de agenda, moet uiterlijk twee dagen voor de vergadering, schriftelijk aan de voorzitter worden meegedeeld.

 

Art. 15. Aantal vergaderingen

De landbouwraad komt minstens twee maal per jaar samen. Dat aantal geldt eveneens voor het dagelijks bestuur die de vergadering voorbereidt. Bijkomende vergaderingen worden door de voorzitter samengeroepen op verzoek van het dagelijks bestuur, of op verzoek van minstens 1/3 leden van de raad.

 

Art. 16. Stemrecht

Ieder aanwezig stemgerechtigd lid beschikt over één stem. De stemming gebeurt bij naamafroeping, tenzij het over personen gaat. In dat geval gebeurt de stemming schriftelijk en geheim. Indien het gaat over benoeming of voordracht van kandidaten, over voorstellen of projecten moet er steeds een meerderheid zijn. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter bepalend.

 

Art. 17. Verslag

Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag opgemaakt. Als eerste agendapunt van iedere vergadering wordt het verslag van voorgaande vergadering goedgekeurd. Uittreksels en achtergrondinformatie worden aan derden bekendgemaakt mits goedkeuring van de raad.

Het verslag wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 18. Plaatsvervanging

Plaatsvervanging is enkel voorzien in geval van ontslag, overlijden of intrekking van het mandaat door de betreffende organisatie.

 

Art. 19. Wijziging der statuten

Hierover kan slechts geldig beraadslaagd worden wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • Als het voorwerp daarvan uitdrukkelijk vermeld wordt in de uitnodiging voor de vergadering als één van de agendapunten,
 • Als 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig is,
 • Als 2/3 van de uitgebrachte stemmen de wijziging aanvaarden.

Is 2/3 van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan zal een tweede vergadering samengeroepen worden. Deze kan geldig beraadslagen en stemmen, wat het aantal van de aanwezigen ook is, op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het hier een tweede oproeping betreft voor de wijziging van de statuten.

 

Art. 20.

Afgevaardigden van de organisaties dienen zich bij noodgedwongen afwezigheid op een vergadering van de raad, vooraf te verontschuldigen. Drie afwezigheden zonder verontschuldiging betekent uitsluiting. Dat betekent niet schrapping van de vereniging maar van de nalatige afgevaardigde.

 

Art. 21.

Het gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2017 wordt bij deze opgeheven en vervangen door huidig besluit.

 

 

Besluit landbouwraad

 

Datum goedkeuring: 22 februari 2018

Datum bekendmaking: 27 februari 2018