Huishoudelijk reglement - Huurreglement Jeugd- & Kunstencentrum De Marge

Artikel 1.

Het Huishoudelijk Reglement in euro wordt hervastgesteld.

 

Art. 2.

Het Huishoudelijk Reglement van 25 mei 2000 wordt opgegeven.

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Ons bekend om gevoegd te worden

Bij het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2004 (punt 17).

 

 

HUURREGLEMENT

Jeugd- en Kunstencentrum DE MARGE

d.d. 25/05/2000

 

GEBRUIK VAN LOKALEN DOOR DERDEN

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. 1.   Het gebruik van lokalen door derden wordt enkel toegestaan aan organisaties die een specifieke werking ontplooien op het vlak van jongeren en/of (amateur)kunsten en kunstzinnige vorming.

Þ   De aanvragende organisaties moeten in het bijzonder aantonen dat het werken met jongeren en/of werken rond de (amateur)kunsten behoort tot hun normale werking en

Þ   dat het specifieke gebruik van de lokalen van De Marge gebeurt in het kader van en / of ten voordele van deze jongerenwerking  en/of de kunstzinnige opvoeding.

 

1. 2.  Gebruik van de lokalen wordt enkel toegestaan op gemotiveerde aanvraag gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het gemeentebestuur reageert schriftelijk op deze aanvragen. Na toezegging en betaling factuur kunnen de aangevraagde zaken ter beschikking gesteld worden.

De verantwoordelijkheid voor de goede behandeling van de aanvragen ligt bij het Cultureel Centrum (dagelijks beheer De Marge).

 

1.   3.  In geen geval mogen de activiteiten binnen de normale werking van de Marge (Jeugdcultuur, de Kunstschool, deKunstAcademie, Vakantieplus, Wonderwijs, Speelpleinwerking en andere) hinder of schade ondervinden van activiteiten van derden. De activiteiten van deze initiatieven en het gebruik van de Speelstraat door KSJ Knokke zijn geen onderwerp van dit reglement.

 

1. 4.  De huurprijzen worden bepaald per dagdeel:

Þ   voormiddag : van 8.30 u. tot uiterlijk 12.30 u.

Þ   namiddag : van 13.00 u. tot uiterlijk 18.00 u.

Þ   avond : van 19.00 u. tot uiterlijk 24.00 u (of sluiting activiteit)

 

1.   5.  Huurprijzen

Þ   voor de lokalen:                     8,5 per dagperiode

Þ   voor de Speelstraat:              50 per dagperiode (zonder drankverbruik)

100 per dagperiode (met drankverbruik)

 

Elk gebruik van lokalen wordt ten laatste 6 weken voor de datum van de activiteit aangevraagd en bevat volgende informatie:

- omschrijving van de doelgroep

- correcte omschrijving van de activiteit

- naam en adres van de verantwoordelijke organisatie

- naam en adres van de verantwoordelijke door de organisatie aangeduid

- datum, begin- en einduur en aard van de activiteit

- benodigde lokalen en apparatuur/meubilair

- naam en handtekening

- rekeningnummer, benaming en adres voor financiële verrichtingen.

 

Alvorens gebruik van lokalen aan te vragen is het nodig eerst contact te nemen met  het Cultureel Centrum / Jeugdcultuur om na te gaan of het gevraagde beschikbaar kan gesteld worden.

 

1. 6.  Gebruik apparatuur

Technisch materiaal van het Cultureel Centrum kan gebruikt worden mits duidelijke en tijdige aanvraag en binnen de perken van de beschikbaarheid van dit materiaal tegen de voorwaarden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement van het Cultureel Centrum, categorie 2:

APPARATUUR

 

 

 

dia apparaat / overhead

 

8,50

 

bijkomende micro

 

3,5

 

mobiele klankinstallatie (1)

 

50

 

CD speler

 

7,5

 

video-recorder plus monitor

 

12,5

 

montage/video-set prijs per uur (3)

 

12,5

 

video-camera prijs per uur (3)

 

12,5

 

(1) = versterker + 2boxen + 2 micro's

 

1. 7.  Het College van burgemeester en schepenen  kan steeds op gemotiveerd verzoek beslissingen treffen omtrent huurprijzen die afwijken van onderhavig reglement. Betwistingen zullen steeds voorgelegd worden aan het College van burgemeester en schepenen dat zal beslissen.

 


2. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HUURDER

2. 1.  Het huurcontract geeft recht op :

- gebruik van de beschreven lokalen

- de verlichting en verwarming van de gebruikte lokalen.

 

2.  2.  De huurder zal de in huur genomen lokalen enkel gebruiken voor de activiteiten waarvoor de toelating gevraagd en bekomen is.

Het is de huurder in geen enkel geval toegelaten de in huur genomen lokalen ter beschikking te stellen van andere organisaties.

De huurder zal binnen de 5 dagen na ontvangst van toelating en factuur het verschuldigde bedrag betalen op rekening van het Gemeentebestuur Knokke - Heist.

 

2. 3.   De huurder verplicht er zich toe te voldoen aan alle voorschriften inzake gemeentelijke en provinciale taksen op vertoningen en vermakelijkheden, inzake auteursrechten (Sabam), inzake politie- en brandveiligheidsreglementeringen, inzake taalwetgeving en inzake alle andere reglementeringen die betrekking hebben op de geplande activiteiten. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de fiscale verplichtingen op het gebied van inhouding van bedrijfsvoorheffing op vergoedingen betaald aan buitenlandse en binnenlandse artiesten en het indienen van de ingeschreven loonlijsten 325.30 en/of 325.50.

De huurder zal bijzondere aandacht schenken aan het niet storen van andere gebruikers van de Marge en aan het niet storen van de omwonenden.

 

2. 4.  De huurder zal tijdig contact opnemen met het secretariaat van het Cultureel Centrum / Jeugdcultuur om alle praktische schikkingen en bijzonderheden i.v.m. het gebruik te regelen.

In tegengesteld geval houdt het Gemeentebestuur Knokke-Heist zich het recht voor zelf in te staan voor de verwijdering ervan op kosten van de huurder.

 

2.   5.  Bijzondere regels

Þ   Ramen, deuren, muren en panelen mogen niet worden benageld, beplakt, beschreven of van enig hechtmiddel worden voorzien.

Þ   De toegang tot andere dan de gehuurde lokalen en dienstlokalen is verboden.

Þ    Affiches, aankondigingen van de geplande activiteit :

- zullen een juiste benaming en bepaling van plaats en datum, uur, titel activiteit en toegangsprijzen bevatten.

- zullen voldoen aan de taalwetgeving zoals deze geldt voor de openbare besturen;

- kunnen in de Marge enkel worden verspreid door, of op aanwijzingen van, het Cultureel Centrum / Jeugdcultuur.

Þ   Bij afzeggen van in huur genomen en betaalde lokalen zal dit in geen enkel  aanleiding geven tot terugbetaling van de gestorte huurprijs. De huurder heeft geen recht op schadevergoeding.

Þ   Onmiddellijk na de activiteiten zullen alle voorwerpen die niet behoren tot het patrimonium van het Cultureel Centrum worden verwijderd.

Þ   de gebruikers van de lokalen zullen zelf instaan voor het opkuisen van de lokalen en de gebruikte lokalen achterlaten in de staat waarin zij deze gekregen hebben.

Þ   Buitengewone schoonmaak en/of herstel van beschadigingen zullen afzonderlijk worden aangerekend.

In het algemeen zullen de gebruikers van de lokalen zich steeds moeten schikken naar de gebruiksregels zoals hen worden voorgelegd door het Cultureel Centrum / Jeugdcultuur.

 

Gemeenteraadsbesluit - Huurreglement Jeugd-en Kunstcentrum De Marge 

 

Datum goedkeuring: 19 februari 2004

Datum bekendmaking: 23 februari 2004

Contact

Jeugd Edward Verheyestraat 16 B-8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 800  jeugd@knokke-heist.be http://jeugd.knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud