Gemeentelijk reglement - Plaatsen van strandcabines op het strand

 

BESLUIT :

Artikel 1. Specificaties van een strandcabine

 

 

 

 

 • ·  De strandcabines moeten uit hout vervaardigd, in het wit geschilderd en voorzien zijn van een lessenaar dak met zinken dakbedekking of gelijkwaardig waterdichte zinkkleurige bedekking (zie foto).
 • De strandcabines moeten goed onderhouden worden en visueel een uniforme en nette indruk nalaten.
 • De strandcabines moeten stevig genoeg zijn en goed kunnen afgesloten worden.
 • De afmetingen van de strandcabines zijn 2 x 2 meter; het hoogste punt wordt vastgesteld op 2,5 meter en het laagste punt op 2,1 meter.
 • De houten terrassen voor en achter de strandcabine mogen maximum 80 cm uitsteken.
 • De hoogste kant van de cabine moet gericht zijn naar de zee.
 • Publiciteit, zonnepanelen en andere aanhorigheden of versieringen op de strandcabines zijn verboden.
 • Het nummerplaatje moet aan de buitenzijde, kant zeedijk, in de rechterbovenhoek worden bevestigd.

 

 

Art. 2. Waar mogen strandcabines geplaatst worden?

 

Heiststrand :

 • strandgedeelte vanaf de oostelijke havendam tot de Parkstraat

* dijkkant (categorie 1)

* middenrij dijkkant (categorie 4)

* middenrij (categorie 4)

* middenrij zeekant(categorie 4)
* zeekant (categorie 2)

 

 • strandgedeelte ter hoogte van het Directeur Generaal Willemspark (tussen Parkstraat en Anemonenlaan)

 * dijkkant (categorie 1)

Duinbergenstrand :

 • strandgedeelte vanaf de Anemonenlaan tot de Leeuwerikenlaan

  * dijkkant (categorie 2)

  * middenrij (categorie 1)

  * zeekant (categorie 3)

 

Albertstrand :

 • strandgedeelte vanaf de Leeuwerikenlaan tot het Rubensplein

* dijkkant (categorie 2)

* middenrij dijkkant (categorie 1)

* middenrij zeekant (categorie 1)

* zeekant (categorie 3)

 

Knokkestrand :

 • strandgedeelte vanaf het Rubensplein tot het Albertplein

* dijkkant (categorie 2)

* middenrij Dijkkant (categorie 1)

* middenrij (categorie 1)

* middenrij Zeekant (categorie 1)

* zeekant (categorie 3)

 

Zoutestrand :

 • ·         strandgedeelte vanaf het Albertplein tot de Nederlandse grens

* dijkkant (categorie 2)

* middenrij dijkkant (categorie 1)

* middenrij (categorie 1)

* middenrij zeekant (categorie 1)

* zeekant (categorie 3)

 

Art. 3. Specificaties van de vergunning

 • ·         De vergunning is jaarlijks;
 • ·         De vergunning is precair;
 • ·         Een vergunning is persoonlijk en geldt voor een toegewezen blok en strandcabinenummer;
 • ·         Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of schade in, aan of door strandcabines, welke ook de oorzaak mag zijn.

 

Art. 4. Een vergunningsaanvraag tot het plaatsen of verplaatsen van een strandcabine

 • ·           Er kan maar 1 vergunning per persoon en domicilieadres afgeleverd worden met uitzondering van een gevestigde badkarhouder die houder is van een vergunning subconcessie badkarhouder.
 • ·           De vergunning voor het plaatsen van een strandcabine houdt tevens in om een privatief gebruik te maken van een strook strand 5 meter voor en 5 meter achter de strandcabine.
 • ·           Het verkrijgen van een vergunning houdt ook in dat de cabine moet geplaatst worden in de toegewezen blok, nadat de belasting betaald werd.
 • ·           Na betaling van de belasting:
  - geldt het aanslagbiljet als de vergunning;
  - moet de cabine
 • ·           Wanneer de cabine niet of op de verkeerde plaats is geplaatst en bij weigering van verplaatsing naar juiste locatie, kan de vergunning opgeheven.

 

Procedure:

 • ·           De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst Stadsontwikkeling/Strand en Dijk, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.

 

Het “Formulier aanvraag van een standplaats” is te vinden:

 • o    Op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be, via het e-loket ‘Strandcabine – aanvraag standplaats’
 • o    In de dienst Strand en Dijk
 • o    Via e-mail: strand@knokke-heist.be
 • ·           Na de aanvraag van een standplaats komt u op de wachtlijst terecht.

 

Hoe werkt de wachtlijst?

 • ·           Bij een nieuwe aanvraag komt u op de wachtlijst terecht in volgorde van datum van aanvraag.
  • ·            Elke vrijgekomen standplaats wordt toegewezen aan de eerst gerangschikte aanvrager op de wachtlijst. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om gedurende een bepaalde periode geen standplaatsen meer toe te kennen. De aanvrager wordt telefonisch/schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht. Indien u de standplaats wenst, zal de dienst Stadsontwikkeling/Strand en Dijk voor de verdere administratieve afhandeling zorgen. U ontvangt een aanslagbiljet met de aanduiding van het bedrag en de beschikbare standplaats. Na de eerste betaling kunt u het nummerplaatje afhalen bij de dienst Strand en Dijk.
 • ·            Bij aanvraag tot verplaatsing van standplaats komt u eveneens op de wachtlijst volgens datum van aanvraag.
 • ·            Bij gedwongen verplaatsing (vb. herschikking doorgevoerd door het bestuur) wordt de volgorde bepaald door loting en bij meerdere gelote plaatsen op 1 dag, wordt ook die rangorde via loting bepaald.
 • ·            Een aanvrager kan voor meerdere blokken op de wachtlijst staan.
 • ·            Bij niet naleving van het reglement wordt de vergunning opgeheven en de aanvrager uit de wachtlijst geschrapt. Er kan altijd een nieuwe aanvraag worden ingediend om op de wachtlijst te komen staan.
 • ·            Na bekendmaking van een vacante standplaats dient de aanvrager binnen de 4 kalenderdagen te reageren, zo niet vervalt het aanbod.
  • Indien er geen reactie gegeven wordt op een voorstel of er wordt 3 maal geen gebruik gemaakt van de aangeboden standplaats, dan wordt de aanvrager van de wachtlijst geschrapt.

    

    

   Art. 5. Het plaatsen van de strandcabine.

   De vergunninghouder is volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige plaatsing, het onderhoud en de verwijdering van de cabine binnen de gestelde termijnen.

   Binnen de toegewezen blok worden de strandcabines aaneensluitend geplaatst met dien verstande dat de eerst geplaatste strandcabine verplicht tegenaan het betonnen paaltje met bloknummer en de volgende cabines aansluiten, steeds naar oostelijke richting.

   Het is verboden om een strandcabine te plaatsen:

  • zonder vergunning

  • zolang de belasting op de strandcabines niet betaald is;

  • in strijd met het reglement.

   De strandcabine moet in één keer volledig worden opgesteld, m.a.w. stabiliteitspoten en/of vloerplaten mogen niet voorafgaand geplaatst worden om een plaats op te eisen. Indien toch losse onderdelen worden geplaatst zullen deze door het Gemeentebestuur worden verwijderd, ook uit het oogpunt van veiligheid. Voor de verwijdering, de stockage en de afhaling van de onderdelen zal een retributie worden aangerekend volgens het retributiereglement op technische prestaties.

   Bij niet afhaling van de onderdelen en niet betaling van het verschuldigde bedrag binnen de 6 maanden worden de onderdelen eigendom van de gemeente wegens achterlaten op openbaar domein.

    

   Art. 6. Periode van opstellen en afbreken.

   Het opstellen van de strandcabines dient te gebeuren in de periode vanaf 15 maart vanaf 9.00u ’s morgens tot en met 14 mei tot 16.00u.

   De strandcabines dienen te worden verwijderd in de periode vanaf 15 september vanaf 9.00u tot en met 14 oktober tot 16.00u.

   In geval van overmacht zal het college van Burgemeester en Schepenen een andere datum bepalen en zal dit meegedeeld worden aan de vergunninghouders, hetzij via de website www.knokke-heist.be, de pers of het aanslagbiljet.

    

   Tijdens de periodes voor het opstellen en verwijderen van strandcabines, is het voor de personen die de cabines opstellen en verwijderen toegelaten om stapvoets, via de veiligst mogelijke weg met hun voertuig op de dijk en het strand te rijden om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

   Tijdens die periodes blijft de toegang tot het strand echter verboden op zon- en feestdagen tussen 10.00u en 18.00u.

    

   Indien 15 maart op een zon- of feestdag valt mogen er geen strandcabines, stabiliteitspoten en/of vloerplaten worden geplaatst of klaargezet op de wandeldijk. De eerste dag van plaatsing wordt uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag vanaf 9.00u.

   Indien toch strandcabines of losse onderdelen worden geplaatst zullen deze door het Gemeentebestuur worden verwijderd, ook uit het oogpunt van veiligheid. Voor de verwijdering, de stockage en de afhaling van de onderdelen zal een retributie worden aangerekend volgens het retributiereglement op technische prestaties.

    

   Extra maatregelen en aanmaning bij overtredingen

   Vergunninghouders die hun strandcabine hebben geplaatst in strijd met dit reglement en/of niet tijdig van het strand hebben verwijderd, zullen door het gemeentebestuur per mail of per brief verwittigd worden.

   Indien er binnen de 4 kalenderdagen geen gevolg wordt gegeven aan de oproep zal de strandcabine door het gemeentebestuur van het strand verwijderd worden, ook uit het oogpunt van veiligheid. Voor de verwijdering, de stockage en de afhaling van de strandcabine zal een retributie worden aangerekend volgens het retributiereglement op technische prestaties. Bij niet betaling van het verschuldigde bedrag binnen de 6 maanden na ontvangst van de brief wordt de strandcabine eigendom van de gemeente wegens achterlaten op openbaar domein en wordt de vergunning opgeheven.

    

   Art. 7. De procedure voor overdracht van een vergunning

   De vergunning is persoonlijk en kan enkel worden overgedragen aan natuurlijke personen in neerwaartse lijn (descendenten). De nieuwe vergunninghouder moet minimum 18 jaar zijn. In geval van overlijden van de vergunninghouder, is het eveneens mogelijk om de vergunning over te dragen naar de echtgenoot(e) of wettelijk samenwonende partner.

   

  Steeds is het maximum van 1 vergunning per persoon en domicilieadres van toepassing. Bij de bestaande situaties waar meerdere cabines in het verleden werden toegekend wordt de 1ste cabine aan basistarief gerekend en de overige aan verhoogd tarief.

   

  Bij overdracht ten gevolge van overlijden moet een doodsbrief/bericht worden toegevoegd. Alle voornoemde erfgenamen moeten in onderlinge overeenkomst het formulier “Aanvraag voor overdracht van standplaats strandcabine” mee ondertekenen omdat er maar één begunstigde kan zijn per vergunning. Bij gebrek aan voorleggen van akkoord naar een nieuwe begunstigde binnen de eerstvolgende toekenningsperiode, vervalt de vergunning.

   

  De standplaats waarvoor er geen overdracht mogelijk is dient terug te worden ingediend bij het gemeentebestuur en komt vrij. Daarvoor moet het nummerplaatje worden binnengebracht.

       Procedure:

  • De aanvraag tot overdracht dient te gebeuren bij de dienst “Stadsontwikkeling/Strand en Dijk” vóór 15 oktober en met het daartoe voorziene overdrachtsformulier

   Het “Formulier aanvraag van een standplaats” is terug te vinden:

   • Op de gemeentelijke website: www.knokke-heist.be, via het e-loket ‘Strandcabine – overdracht standplaats’

   • In de dienst Strand en Dijk

   • Via e-mail: strand@knokke-heist.be

                Dit formulier moet worden ondertekend door de huidige en toekomstige vergunninghouder.

  • De nieuwe vergunninghouder ontvangt het aanslagbiljet en het reglement wanneer aan de voorwaarden zijn voldaan.

    

   Art. 8 De procedure voor onderlinge ruil van een vergunning

  • De vergunning is persoonlijk en kan enkel worden geruild onder natuurlijke personen.

  • Steeds is het maximum van 1 vergunning per persoon en domicilieadres van toepassing.

   

       Procedure:

  • De aanvraag tot onderlinge ruil wordt ingediend bij de dienst “Stadsontwikkeling/Strand en Dijk” vóór 31 december met het daartoe voorziene overdrachtsformulier te verkrijgen op de dienst “Stadsontwikkeling/Strand en Dijk”. Dit formulier moet worden ondertekend door de huidige en toekomstige vergunninghouder.

  • De huidige en toekomstige vergunninghouder zorgen zelf voor de wissel van hun nummerplaatjes.

   Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zal de nieuwe vergunninghouder het aanslagbiljet ontvangen.

    

   Art. 9. Het verplaatsen van een strandcabine

   Bij aanvraag voor een verplaatsing van een strandcabine wordt de procedure van een nieuwe aanvraag gevolgd.(zie art. 4.)

   Na toewijzing van de nieuwe standplaats vervalt de bestaande vergunning en wordt een nieuw aanslagbiljet toegestuurd, hetgeen na betaling als vergunning geldt.

   Het nummerplaatje wordt binnengebracht (of opgestuurd) bij de dienst “Stadsontwikkeling/Strand en Dijk”. Na ontvangst van het oude nummerplaatje wordt het nieuwe nummerplaatje afgegeven (of opgestuurd).

    

   Art. 10. Beëindigen van de vergunning

  1. Op vraag van de vergunninghouder

  • De opzegging van de vergunning dient schriftelijk (via brief of via het opzeggingsformulier op de website www.knokke-heist.be) te gebeuren aan het College van Burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst “Stadsontwikkeling/Strand & Dijk” vóór 15 oktober.

  • Het nummerplaatje moet eveneens worden binnengebracht of opgestuurd vóór deze datum.

  • Indien het nummerplaatje niet wordt binnengebracht zal een vergoeding van 10 euro gevraagd worden.

  • Bij niet opzegging vóór 15 oktober bent u de belasting op de strandcabine voor het volgend jaar verschuldigd.

   2.Op vraag van het college van Burgemeester en Schepenen

   Het college van Burgemeester en Schepenen kan overgaan tot opheffing van de vergunning:

  • Bij niet betaling van de gemeentebelasting op de vervaldatum van de laatste waarschuwing;

  • Indien de strandcabines geplaatst zijn in strijd met dit reglement;

  • Bij strandcabines in verwaarloosde staat die het algemeen uitzicht schaden;

   De cabines moeten op de eerste aanmaning, hetzij mondeling hetzij schriftelijk of per e-mail van de afgevaardigden van het gemeentebestuur, binnen de 4 kalenderdagen verwijderd worden.

   Bij weigering aan deze aanmaning te voldoen zal overgegaan worden tot wegneming, door het gemeentebestuur, op kosten van de vergunninghouder. De vergunninghouder kan bij eventuele schade geen schadevergoeding eisen.

   De vergunning kan eveneens opgeheven worden:

   • Als de standplaats werd betaald en strandcabine niet werd geplaatst

   • Als de standplaats niet werd betaald en strandcabine niet werd geplaatst

   • Als de standplaats niet werd betaald en strandcabine wel geplaatst

   • In dit geval wordt de strandcabine verwijderd van het strand door het gemeentebestuur op kosten van de vergunninghouder.

    Indien na een 2de aanmaning nog geen nieuw nummerplaatje bevestigd is aan de cabine wordt deze door het gemeentebestuur op kosten van de vergunninghouder verwijderd en wordt de vergunning ingetrokken.

    

   Art. 11. Nummerplaatje

   U dient 10 euro te betalen voor een nieuw strandcabinenummer:

   • Bij niet binnenbrengen na opzegging of intrekking van de vergunning

   • Bij verlies

   • Bij vervanging door beschadiging

     

    Art. 12. - Exploitatiebeperkingen.

   1. De subconcessie beperkt op generlei wijze het recht van het Vlaamse Gewest om openbare werken op het strand, aan de zeedijk of langs de kust uit te voeren, om zand op te spuiten, weg te nemen of te laten wegnemen, waar het dit nuttig acht.

   2. Het bestuur houdt zich steeds het recht voor om het strand tijdelijk in gebruik te nemen voor het houden van feesten, plechtigheden, culturele, toeristische en sportmanifestaties, ingericht door of met medewerking van het bestuur of de hogere overheid.

   In voorkomend geval, in elke onmogelijkheid tot uitbating, zal geen vermindering van de belasting, noch enige schadevergoeding kunnen worden geëist.

    

   Art. 13.

   Het reglement voor het plaatsen van strandcabines – wijzigingen, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 25 januari 2018, wordt opgeheven.

    

   

 

Gemeenteraadsbesluit

Datum goedkeuring: 20 december 2018

Datum bekendmaking: 24 december 2018

Contact

Strand & Dijk Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 207 +32 50 630 159  strand@knokke-heist.be