Gemeentelijk reglement - Plaatsen van open terrassen op het strand

 

Enig artikel

 

Het ‘Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van open terrassen op het strand’ wordt goedgekeurd.

 

 

 

Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van open terrassen op het strand

 

Vergunning

 

Artikel. 1. Aanvragen van een vergunning

 

De uitbaters van horecazaken op het niveau van de openbare wegenis gelegen langs de zeedijk en waarvan de verbruikszaal minstens een diepte heeft van 6 m, kunnen een vergunning krijgen voor het plaatsen van een open terras op het strand voor hun eigen zaak.

 

De vergunning dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen.

 

 

 

Art. 2.

 

De vergunning, onder de vorm van een besluit van het college van burgemeester en schepenen, wordt uitgereikt voor onbepaalde duur en bepaalt de plaats die mag worden ingenomen en eventuele bijkomende modaliteiten die het college van burgemeester en schepenen nodig acht.

 

 

 

Art. 3.

 

De vergunning is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

 

De uitbating van de vergunde terrassen mag enkel gebeuren door de vergunninghouder.

 

Bij stopzetting van de uitbating vervalt de bestaande vergunning. De nieuwe uitbater dient een nieuwe vergunning aan te vragen.

 

 

 

Art. 4. Indeling van de zones

 

Zone 1: terrassen zonder onderbouw van de gemeente

 

 • tussen de Oostelijke Havendam en het Rubensplein (Zeedijk-Albertstrand 600)
 • tussen het Albertplein (Zeedijk Het Zoute 748) en de Westhinderstraat

 

 

 

Zone 2: terrassen met onderbouw van de gemeente

 

 • tussen het Rubensplein (Zeedijk-Albertstrand 600) en het Albertplein (Zeedijk Het Zoute 748)

 

 

 

Art. 5. Intrekking of herziening van de vergunning

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft altijd het recht om met een aangetekend schrijven de vergunning in te trekken, te herzien of aan te vullen.

 

Bij intrekking van de vergunning is de vergunninghouder verplicht om het terras te verwijderen.

 

Bij aanpassing van het reglement is de vergunninghouder verplicht om het vergunde terras aan te passen aan de nieuwe voorwaarden, dit binnen de vastgestelde termijn

 

 

 

Technische bepalingen voor het plaatsen van een terras

 

 

 

Art. 6. Algemeen

 

 • De terrassen sluiten aan op de blauwe hardsteen van de wandelweg van de zeedijk over een diepte van zes meter.
 • De terrassen bestaan uit een houten vloer waarop drie volledige wanden worden opgetrokken.
 • De terrassen moeten volledig worden opgetrokken in wegneembare materialen. De volledige constructie moet een net en esthetisch uitzicht hebben.
 • De wanden mogen maximaal 1,85 m hoogte hebben, waarvan maximaal 1 m in hout of duurzaam materiaal en maximaal 0,85 m in klaar glas. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van veiligheidsglas.
 • De terrassen moeten vrij blijven van allerhande publiciteit en dienen in wit of houtkleur geschilderd. Een prijzenlijst van 1 m x 0,50 m mag binnen het terras worden aangebracht.
 • Er mag geen tapinstallatie worden geplaatst.
 • De breedte van het terras is maximaal gelijk aan de breedte van het gebouw ter hoogte van de rooilijn, gemeten langs de gevelzijde van de inrichting. Indien meerdere al of niet horecazaken in eenzelfde gebouw gelegen zijn, mogen de terrassen in de breedte uitgebreid worden met de breedte van de toegangsdeur tot het gebouw, die pro rata over de zaken wordt verdeeld.

 

Bij inrichtingen gelegen op hoekpercelen met een rooilijn van minder dan tien meter mag het terras worden geplaatst voor de naastliggende rijweg, mits

 

 • één breedte maximaal 10 m bedraagt
 • de as van deze rijweg niet wordt overschreden.

 

Het terras mag niet worden uitgebreid met de breedte van het aanpalende gebouw waar geen uitbating is.

 

 • Aan de voorzijde (kant zeedijk) dient aansluitend aan de beide zijwanden een wand van minimaal één meter breed te worden aangebracht.

 

 

 

Voor zone 1

 

De ondervloer dient te worden geplaatst door de vergunninghouder, zodanig dat na verwijdering nergens een bevestigingsstuk overblijft, dat gevaar voor ongevallen zou kunnen opleveren.

 

De terrassen hebben een diepte van 6 m.

 

 

 

Voor zone 2

 

De gemeente plaatst:

 

 • een onderbouw op de zeedijkhelling
 • een ondervloer op de onderbouw
 • een vaste balustrade op de onderbouw om de veiligheid te waarborgen.

 

De kosten voor de aanleg van de ondervloer zijn ten laste van de vergunninghouder.

 

De terrassen worden geplaatst op de onderbouw en ze hebben een diepte van slechts 4,75 m, uit te breiden met 0,25 m van de blauwe hardsteen.

 

In de blauwe hardsteen mogen geen bevestigingen worden aangebracht.

 

 

 

Uitbating

 

Art. 7. Uitbatingperiode

 

De standplaatsen mogen het hele jaar worden ingenomen en uitgebaat.

 

 

 

De vergunninghouder kan er echter voor opteren om de standplaats enkel tijdens het zomerseizoen, dit is vanaf 15 maart tot en met 15 november, in te nemen. In dit geval dient de vergunninghouder dit bij aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen te melden.

 

 

 

Bij het ontbreken van een melding of bij inname buiten het zomerseizoen wordt de standplaats beschouwd als zijnde het hele jaar ingenomen.

 

 

 

Art. 8. Uitbating van het terras

 

Algemeen

 

 • De bediening dient volledig te gebeuren vanuit de tegenoverliggende horecazaak.
 • Binnen het terras mogen enkel tafels, stoelen of bloembakken geplaatst worden.
 • Er mag niet worden verkocht door een raam van een terras.

 

 

 

Voor zone 1

 

Het terras bestaat uit een neutrale zone van één meter diepte voor het plaatsen van diensttafels en beplantingen. De resterende vijf meter dient voor het effectief plaatsen van tafels en stoelen.

 

 

 

Voor zone 2

 

In zone 2 (diepte terras = 4,75 m) mag de blauwe hardsteen van de wandelweg van de zeedijk over een diepte van 0,25 m eveneens gebruikt worden voor het plaatsen van tafels en stoelen.

 

De resterende 0,45 m van de blauwe hardsteen mag gebruikt worden voor het plaatsen van diensttafels en beplantingen.

 

Het terras zelf (4,75 + 0,25 m) dient er voor het effectief plaatsen van tafels en stoelen.

 

 

 

 

 

Vergunningsprijs

 

Art. 9. Vergunningprijs

 

Voor het plaatsen van een terras op het strand is een vergoeding verschuldigd die bestaat uit:

 

 • een eenmalige vaste retributie van 62,00 EUR, te betalen bij afgifte van de vergunning
 • een jaarlijkse variabele retributie van 12,50 EUR/m² voor de inname en uitbating van de standplaats

 

 

 

Indien de vergunninghouder enkel opteert voor de inname en uitbating van de standplaats gedurende het zomerseizoen (van 15 maart t.e.m. 15 november), is een jaarlijkse variabele retributie van 7,29 EUR/m² verschuldigd.

 

 

 

Deze vergoedingen zijn gekoppeld aan de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden berekend aan de hand van de volgende formule:

 

verschuldigd bedrag x nieuw indexcijfer

 

                  basisindexcijfer

 

 

 

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de vergoeding slaat.

 

Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van december 2001.

 

 

 

De vergunningsprijs dient betaald vóór 1 mei en voor het eerste jaar uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van de gunning.

 

De bedragen worden gestort op rekeningnummer 091-0121220-96 van het gemeentebestuur van Knokke-Heist.

 

Ingeval van niet-betaling voor de gestelde datum behoudt het college van burgemeester en schepenen zich het recht voor om deze vergunningen in te trekken.

 

 

 

 

 

Ontruiming tijdens de winterperiode

 

Art. 10.

 

De vergunninghouders die ervoor geopteerd hebben om de standplaats enkel uit te baten van 15 maart tot en met 15 november moeten de standplaats ontruimen volgens onderstaande modaliteiten.

 

 

 

Voor zone 1

 

De standplaats dient volledig verwijderd te worden.

 

 

 

Voor zone 2

 

In zone 2 mogen de vergunninghouders de zijpanelen laten staan, mits

 

 

 

 • het terras niet wordt uitgebaat
 • het terras volledig wordt ontruimd (geen stapelplaats)
 • het terras eventueel vooraan wordt afgesloten (bij voorkeur zelfde materialen als de windschermen).

 

 

 

 

 

Plaatsen van een open terras voor de naastliggende horecazaak

 

Art. 11.

 

De uitbaters van horecazaken op het niveau van de openbare wegenis gelegen langs de Zeedijk en waarvan de verbruikszaal minstens een diepte heeft van 6 m, kunnen ook een vergunning krijgen voor het plaatsen van een open terras op het strand voor de naastliggende horecazaak.

 

 

 

 • Ze hebben een vergunning voor het plaatsen van een open terras op het strand voor hun eigen zaak.
 • De verbruikszaal van de naastliggende horecazaak heeft een diepte van minstens 6 m.
 • De uitbater van de naastliggende horecazaak geeft (jaarlijks) zijn schriftelijk akkoord.

 

Ingeval geen uitbating geeft de eigenaar van het pand zijn schriftelijk akkoord.

 

 • De vergunning wordt slechts verleend voor de duur van één jaar.
  • Jaarlijks dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
  • Jaarlijks is een vaste (62,00 EUR) én een variabele retributie (12,50 EUR/m²), zoals vermeld in artikel 9, verschuldigd.
  • In zone 2 wordt enkel een vergunning verleend indien er reeds een constructie (onderbouw, ondervloer, …) aanwezig is.

 

 

 

Algemene bepalingen

 

Art. 12.

 

De verleende vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van eventuele machtigingen die op grond van wettelijke en reglementaire bepalingen door andere instanties worden vereist.

 

Onverminderd de verleende vergunning dient de vergunninghouder de nodige toelatingen te verkrijgen van alle andere openbare besturen en instellingen die bij deze zaak betrokken zijn. De vergunninghouder dient zich volledig te voegen naar de voorwaarden en bepalingen door al deze andere betrokken besturen en instellingen opgelegd.

 

 

 

Art. 13.

 

Het is verboden om voorwerpen op de wandelweg of het strand te plaatsen zonder vereiste vergunning of buiten de omschrijving van de vergunning.

 

Voorwerpen die de veiligheid van de voetgangers hinderen, zullen van de wandelweg of het strand verwijderd moeten worden op het eerste verzoek van het college van burgemeester en schepenen of zijn afgevaardigde.

 

Bij weigering aan dit verzoek te voldoen zal op bevel van het college van burgemeester en schepenen overgegaan kunnen worden tot de ambtshalve wegneming op kosten en risico van de overtreders of van de burgerlijk aansprakelijke personen.

 

 

 

Art. 14.

 

De vergunninghouder moet altijd werkzaamheden voor openbaar nut toelaten.

 

 

 

Art. 15. Verantwoordelijkheid

 

De vergunninghouder is geheel en alleen verantwoordelijk, zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden, voor alle mogelijke schade en/of ongevallen die voort zouden kunnen vloeien uit deze vergunning.

 

In zone 1 is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit en de veiligheid van de volledige constructie.

 

In zone 2 is de vergunninghouder geheel en alleen verantwoordelijk voor de door hem geplaatste constructies.

 

 

 

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor schade, toegebracht aan de door de vergunninghouder geplaatste constructies, tengevolge van storm, golfslag, zandoverlast, ….

 

 

 

Art. 16.

 

De vergunninghouder kan in geen enkel geval aanspraak maken op enig recht tot schadeloosstelling van de gemeente.

 

 

 

Art. 17.

 

Bij niet naleving van dit reglement kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot de intrekking of schorsing van de vergunning.

 

 

 

Art. 18.

 

De vergunninghouders zijn eveneens onderworpen aan de gemeentebelasting op de terrassen.

 

 

Datum goedkeuring: 19 februari 2009

Datum bekendmaking: 26 februari  2009 

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement voor het plaatsen van open terrassen op het strand