Gemeentelijk reglement - Ondersteuningsreglement - Coaching voor handelaars en HORECA-ondernemers

Artikel 1. Situering

De gemeente Knokke-Heist, in casu het college van Burgemeester en schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in voorliggend reglement, een ondersteuning toekennen aan ondernemers die substantiële vernieuwingen wensen aan te brengen in hun winkel- of horecaconcept.

 

Met dit reglement beoogt de gemeente Knokke-Heist haar ondernemers te ondersteunen bij de eerste stappen in een vernieuwingsproces, waarna zij dit proces zelf kunnen voortzetten.

 

Indien de ondernemer zijn activiteit of beroep uitoefent onder de juridische vorm van een rechtspersoon, wordt de tegemoetkoming toegekend aan de rechtspersoon.

 

Art. 2. Doelgroep

§1. Onder de beoogde doelgroep van deze ondersteuning wordt verstaan:

Ondernemingen met een commerciële activiteit, meer bepaald het uitbaten van een kleinhandels- of horecazaak, die rechtstreeks in contact staat met het publiek, alsook vzw’s die kleinhandels-of horeca-activiteiten verrichten en evenzeer rechtstreeks in contact staan met het publiek, met uitzondering van de in artikel 2 §2 uitgesloten branches.

 

§2. Worden expliciet uitgesloten:

-       Beoefenaars van (para)medische, vrije of intellectuele beroepen;

-       Beoefenaars van financiële en/of administratieve dienstverlenende beroepen;

-       Uitbaters van nachtwinkels/automatenshops, private bureaus voor telecommunicatie/phoneshops, kansspelinrichtingen, imagoverlagende shops;

-       Kantoorfuncties zonder voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimten;

-       Louter groothandel (B2B);

-       Ondernemers met meer dan één handels- en/of horecavestiging.

Art. 3. Voorwerp van de ondersteuning

De ondersteuning wordt verleend voor vernieuwingen binnen een onderneming op het gebied van een van de volgende domeinen:

  • productgamma,
  • winkelinrichting,
  • marketing/sociale media

of hieraan verwante zaken.

 

Art. 4. Aard van de ondersteuning

Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de gemeente Knokke-Heist kan de gemeente Knokke-Heist aan de voornoemde ondernemers een externe expert ter beschikking stellen. Deze expert zal de onderneming een ondersteuning van maximaal 4 uur aanbieden. De expert en de ondernemer kunnen onderling de inzet van deze 4 uur bepalen, binnen het in artikel 3 aangegeven voorwerp van de ondersteuning. Voorafgaand aan deze ondersteuning kan een intakegesprek plaatsvinden, waarin de keuze van de juiste benodigde expertise wordt bepaald.

 

De toegewezen expert maakt deel uit van een door de gemeente Knokke-Heist hiertoe samengesteld team van experten.

De kosten van deze expert komen ten laste van de gemeente Knokke-Heist.

 

Art. 5. Procedure

5.1. De aanvraag

Om de ondersteuning te kunnen bekomen, dient de ondernemer bij de gemeente Knokke-Heist een aanvraag in via het daartoe voorzien aanvraagformulier. Dit kan bekomen worden op www.knokke-heist.be of bij de dienst lokale economie, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist.

 

De aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend op de wijze zoals is aangegeven op het aanvraagformulier. De aanvragen worden volgens datum van ontvangst chronologisch behandeld.

 

5.2. Beoordeling en goedkeuring

Het aanvraagdossier wordt naar ontvankelijkheid beoordeeld door de dienst lokale economie en daarna ter goedkeuring geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen.

 

De gemeente verbindt zich ertoe om binnen de vier weken na ontvangst van het aanvraagformulier een beslissing te nemen.

 

Art. 6. Algemene bepalingen

6.1. Het college van burgemeester en schepenen kan, in uitzonderlijke situaties, een ondernemer vragen uitleg te geven over de werkelijke inzet door de expert. Indien

 

blijkt dat er geen of geen volledige ondersteuning heeft plaatsgevonden, kan het college van burgemeester en schepenen op advies van de dienst lokale economie beslissen de kosten van de inzet van de expert terug tevorderen van de onderneming.

 

6.2. De begunstigde onderneming moet minstens een jaar actief zijn.

 

6.3. De ondersteuning kan maximaal eenmaal per drie jaar door dezelfde onderneming waarop de ondersteuning betrekking heeft, verkregen worden. Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke situaties instemmen met extra begeleiding, binnen het in artikel 3 aangegeven voorwerp van de ondersteuning.

 

6.4. Door het indienen van de aanvraag aanvaardt de ondernemer uitdrukkelijk de bepalingen en voorwaarden van voorliggend document.

 

Art. 7. Privacywetgeving

7.1 De gegevens van de indiener zullen uitsluitend ter beschikking gesteld worden aan het door de gemeente Knokke-Heist hiertoe samengesteld team van experten.

 

7.2 De experts zullen geen inhoudelijke verantwoording afleggen aan medewerkers of bestuur van de gemeente Knokke-Heist omtrent hetgeen besproken is met, en/of geadviseerd is aan, de ondernemers.

 Art. 8. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2018.

 

Besluit

Datum goedkeuring: 31 mei 2018

Datum bekendmaking: 5 juni 2018