Gemeentelijk reglement - Huisnummering

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:

 

gebouw: een overdekt bouwwerk, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten, dat toegankelijk is voor mensen. Een gebouw kan één of meerdere functies hebben (commercieel, administratief, industrieel, woongelegenheid). Het betreft een bestaand gebouw of een gebouw in opbouw of heropbouw;

 

bijgebouw: een aanhorigheid van een (hoofd)gebouw zoals loodsen, schuren, stallen, werkplaatsen, garages, garagecomplexen of hangars e.a.;

 

appartement: elk aaneengesloten deel van een meergezinswoning dat afzonderlijk kan dienen als woongelegenheid, voor zover het niet beschikt over een afzonderlijke toegang tot de openbare weg;

 

appartementsnummer: het busnummer dat toegekend wordt aan een appartement;

 

gelijkvloers: de bouwlaag van een gebouw waar de hoofdingang zich bevindt;

 

voorgevel: de gevel waarin de hoofdingang van het gebouw zich bevindt;

 

hoofdingang: de deur of de ingang van een gebouw waarin, of in de onmiddellijke omgeving waarvan, de brievenbussen geplaatst zijn en die toegang geeft aan personen tot 1 of meerdere delen van het gebouw;

 

openbare weg: in de wetgeving wordt er geen definitie gegeven van het begrip ’openbare weg’. Vanaf het ogenblik dat een weg openstaat voor het verkeer, wanneer geen enkele aanduiding vermeldt dat het een private weg is en wanneer de weg gebruikt mag worden door eenieder, betreft het een openbare weg;

 

bouwlaag: een verdieping in een gebouw met één of meerdere woongelegenheden. Verdiepingen met dakappartementen worden ook als bouwlagen beschouwd.

 

 

 

Hoofdstuk I.    Het nummeren van gebouwen en appartementen

Art. 2. Het toekennen van een huisnummer aan huizen, gebouwen en onbebouwde percelen

§1 Het gemeentebestuur kent aan elke woning of gebouw een huisnummer toe en beslist over de wijzigingen overeenkomstig het Gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen. Bijgebouwen krijgen geen nummer.

 

§2 Het is verboden om eigenmachtig een huisnummer toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen.

 

§3 Het is verplicht om het toegekende huisnummer zichtbaar aan te brengen aan de buitenkant van het gebouw.

 1. 1.            Een huisnummer dient aangebracht naast de hoofdingang van een gebouw, op een hoogte van minimaal 0.70 m en maximaal 2 m.
 2. Bij wijziging van het huisnummer is het verplicht het nieuwe huisnummer aan te brengen en het oude te verwijderen.
 3. Wanneer het huisnummer niet leesbaar is vanaf de openbare weg, dan is het verplicht om het huisnummer zichtbaar aan te brengen ter hoogte van de openbare weg, op een hoogte van minimaal 0,70 m en maximaal 2 m.
 4. De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke neemt hiertoe zelf het initiatief.
 5. Bij verzuim kan het gemeentebestuur zelf het huisnummer aanbrengen en kunnen de kosten aangerekend worden.
 6. Bij het betrekken van een gebouw dient het huisnummer aangebracht.

 


Art. 3 Het toekennen en het aanbrengen van een appartementsnummer

§1 Het gemeentebestuur kent aan elk appartement een appartementsnummer toe en beslist over de wijzigingen overeenkomstig het Gemeentereglement betreffende het toekennen van nummers aan huizen, gebouwen en appartementen.

 

§2 Het is verboden om eigenmachtig een appartementsnummer toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen.

 

§3 Het is verplicht om het toegekende appartementsnummer zichtbaar aan te brengen naast elke individuele toegangsdeur op de bouwlaag en naast elke bel en op elke brievenbus in de hoofdingang van het gebouw.

 1. Bij wijziging van het appartementsnummer is het verplicht het nieuwe appartementsnummer aan te brengen en het oude te verwijderen.
 2. De numerieke volgorde van de bellen en de brievenbussen dient gerespecteerd.
 3. De eigenaar of de gebouwverantwoordelijke neemt hiertoe zelf het initiatief.
 4. Bij verzuim kan het gemeentebestuur zelf het appartementsnummer aanbrengen en kunnen de kosten aangerekend worden.

 

§4 De eigenaar/beheerder en/of huurder/gebruiker vermeldt dit appartementsnummer bij alle contacten met het gemeentebestuur betreffende de appartementen.

 

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

Art. 4.

Voor zover door of krachtens een wet of een decreet geen andere straffen of administratieve sancties worden bepaald voor dezelfde overtredingen, worden overtredingen van deze verordening gestraft met politiestraffen.

 

Art. 5.

Volgende politieverordeningen worden opgeheven

 • Het Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 1993 betreffende de verordening nopens de appartementsnummering
 • Het Gemeenteraadsbesluit van 26 augustus 1993 betreffende de verordening nopens de appartementsnummering - Wijziging

 

Art. 6.

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet.

 

Art. 7.

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:

 • de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;
 • de procureur des Konings bevoegd in politiezaken te Brugge;
 • de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;
 • de korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

 

Datum goedkeuring: 17 december 2010

Datum bekendmaking: 21 december 2010

 

 Gemeenteraadsbesluit - Huisnummering

 

Download hier het Gemeentelijk reglement huisnummer 17 december 2010