GBS - Huishoudelijk reglement - Ouderraad Het Anker

Artikel 1.

De gemeenteraad neemt akte van onderhavig huishoudelijk reglement van de ouderraad Het Anker.

 

Ouderraad Het Anker - Huishoudelijk reglement - 2013

Aktegenomen door gemeenteraad 28/02/2013

 

Hoofdstuk 1 - Oprichting

Artikel 1.

 

In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S 6 augustus 2004, wordt in de onderwijsinstelling:

Gemeentelijke Basisschool Het Anker
Instellingsnummer 018077
Pannenstraat, 132
B-8300 Knokke-Heist

een ouderraad opgericht.

 

Artikel 2.

 

De zetel van de ouderraad is gevestigd op het volgende adres:

Gemeentelijke basisschool Het Anker

Pannenstraat, 132

B-8300 Knokke-Heist

 

Hoofdstuk 2 – Samenstelling

 

Artikel 3.

§1.       De ouderraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

 

§2.       Om nieuwe leden aan te duiden voor de mandaten die bij het begin van elk schooljaar op basis van artikel 6 zijn opengevallen, worden nieuwe oproepen gelanceerd.

 

§3.       Alle mandaten zijn voor vier jaar geldig.

 

Artikel 4.

De ouderraad bestaat uit ouders van regelmatig ingeschreven leerlingen in de school.

 

Artikel 5.

De raad bestaat uit maximum 15 leden.

 

Artikel 6.

Aan een mandaat komt een einde als:

  • de kinderen van de ouder de school verlaten hebben;
  • het lid niet opnieuw wordt verkozen;
    • het lid ontslag neemt. Het lid dient schriftelijk ontslag te nemen gericht aan de voorzitter. Het lid dient minsten nog één vergadering bij te wonen en zijn of haar documenten of eigendommen van de ouderraad of van de school over te dragen;
    • de voorzitter neemt ontslag door schriftelijk de ouderraad te verwittigen. Hij of zij komt nog minstens 3 vergaderingen na het ontslag of tot op het einde van het schooljaar. Alle documenten en eigendommen van de ouderraad of van de school dienen dan overgedragen te worden;
    • het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt;

“onverenigbaarheid” wordt hier verstaan als:

*lid zijn van een schoolraad, schoolbestuur, oudervereniging van een  onderwijsinstelling van een ander net;

*lid zijn van een schoolraad, schoolbestuur, oudervereniging van een onderwijsinstelling van een andere school;

* deel uitmaken van het schoolbestuur;

* personeelslid zijn van de school of van het begeleidende CLB van de school.

 

Artikel 7.

§1.       De ouderraad kan maximaal 1 lid afvaardigen naar de geleding ouders van de schoolraad.

§2.       Na iedere vergadering van de schoolraad brengen de afgevaardigden verslag uit aan de leden van de ouderraad.


 

Hoofdstuk 3 – Voorzitterschap – Secretariaat – Penningmeester - Ondervoorzitterschap

 

Artikel 8.        Voorzitter

§1.       De voorzitter wordt voor de duur van zijn of haar mandaat verkozen door de leden. De verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid. Indien 1 lid hierom verzoekt is de stemming geheim.

 

§2.       De voorzitter opent en besluit de vergadering. Hij of zij leidt de besprekingen, staat in voor de goede werking van de ouderraad en waakt over de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

§3.       Functioneert als draaischijf geholpen door de leden.

 

§4.       Op het einde van de vergadering leest de voorzitter de standpunten van de vergadering voor. Deze worden goedgekeurd door de leden van de vergadering. Eventuele minderheidsstandpunten kunnen hieraan toegevoegd worden.

 

§5.       Alle briefwisseling bestemd voor de ouderraad, wordt aan de voorzitter gericht.

 

§6.       De voorzitter krijgt de sleutel(s) voor de toegang tot de gebouwen van de school en is hiervoor verantwoordelijk.

 

Artikel 9.        Ondervoorzitter

 

§1.       De ondervoorzitter wordt voor de duur van zijn of haar mandaat verkozen door de leden. De verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid. Indien 1 lid hierom verzoekt is de stemming geheim.

 

§2.       Staat de voorzitter bij in de uitvoering van zijn of haar mandaat. Vervangt bij belet de voorzitter waar nodig.

 

Artikel 10.      Secretaris

 

§1.       De secretaris wordt voor de duur van zijn of haar mandaat verkozen door de leden. De verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid. Indien 1 lid hierom verzoekt is de stemming geheim.

 

§2.       Bij belet van de secretaris wordt een plaatsvervangende verslaggever aangeduid.

 

§3.       Zorgt voor de open communicatie naar de school, ouders, voogden via nieuwsbrief en verslag.

 

§4.       Bezorgt al de leden de notulen van de vergadering met een afzonderlijke lijst van de actiepunten voor de leden.

 

§5.       De secretaris van de ouderraad deelt de standpunten van de vergadering mee aan de directeur en aan de voorzitter van de schoolraad. In voorkomend geval worden ook de minderheidsstandpunten aan de voorzitter van de schoolraad meegedeeld.

 

§6.       Alle briefwisseling die van de ouderraad uitgaat, wordt ondertekend door de voorzitter en/of door de secretaris.

 

Artikel 11.      Penningmeester

 

§1.       De penningmeester wordt voor de duur van zijn of haar mandaat verkozen door de leden. De verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid. Indien 1 lid hierom verzoekt is de stemming geheim.

 

§2.       De penningmeester beheert de rekeningen van de ouderraad. Bij het begin van iedere vergadering geeft de penningmeester een omstandig kasverslag.

 

Artikel 12.      Leden

 

§1.       Als leden van de ouderraad en dus vergaderingen, hebben zij een belangrijke rol, zijn mee verantwoordelijk voor de positieve ingesteldheid van de raad.

 

§2.       De leden zijn communicatief gericht op de vergaderingen.

 

§3.       De leden willen constructief meewerken en meehelpen in de organisatie van de activiteiten, binnen hun mogelijkheden en tijdsbeschikking.

 

§4.       Uitzetting van een lid:

 

  • een lid kan uit de ouderraad gezet worden bij stemming met gewone meerderheid indien deze 3 opeenvolgende vergaderingen niet aanwezig is zonder zich te excuseren;

 

  • wanneer een lid in strijd met het huishoudelijk reglement handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, wordt de volgende procedure gevolgd:

 

-       de betrokkene wordt over de feiten schriftelijk in kennis gesteld, met opgave van reden;

-       de betrokkene wordt over de feiten gehoord op een vergadering die genoteerd wordt

-       de ouderraad kan bij zijn standpunt tot uitzetting blijven mits ¾ meerderheid van de leden;

-       dit verslag met aanvraag tot wijziging van de ouderraad wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraad, die de aangevraagde uitzetting kan bekrachtigen. Tijdens deze procedure is de betrokkene geschorst.

 

§5.       Individuele gevallen worden door de ouderraad niet behandeld, dit geldt zowel wat betreft de leerlingen, ouders, voogden, leerkrachten. Op dit vlak heeft de directie een veto.

 

§6.       Leden van de ouderraad verbinden zich ertoe om geen informatie of besluitvorming gemaakt tijdens de vergadering door te geven aan derden alvorens die in het verslag vrijgegeven zijn.

 

Hoofdstuk 4 – Bevoegdheden

 

Artikel 13.

De ouderraad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad een advies uitbrengen.

 

De schoolraad kan, op basis van artikels 18,19,21 en 36 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en in de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, aan de ouderraad een advies vragen o.m. :

-          aangelegenheden die de ouders aanbelangen;

-          de algemene organisatie en werking van de school;

-          de bepaling van het profiel van de directeur;

-          het studieaanbod;

-          het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en externe instanties;

-          de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer;

-          de vaststelling van het naschoolbeleid;

-          het beleid inzake experimenten en projecten;

-          het opstellen of wijzigen van het schoolreglement;

-          het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;

-          het schoolwerkplan;

-          het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;

-          elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;

-          elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17,§2,1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

-          elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;

-          elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school;

-          elk ontwerp van beslissing inzake de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd.

 

Artikel 14.

 

De ouderraad kan uit eigen beweging een advies uitbrengen over ontwerpen die niet vermeld zijn in artikel 13 en die betrekking hebben op materie die de ouders aanbelangt.

 

Artikel 15.

De ouderraad kan activiteiten inrichten ten behoeve van de ondersteuning en werking van de school. Deze activiteiten dienen te passen binnen de normale werking en het pedagogische project van de school. Ze kunnen ingericht worden na positief advies van de directie en desgevallend het schoolbestuur.

 

Hoofdstuk 5 – Doel

 

Artikel 16.

 

Het bevorderen en onderhouden van een goed contact en een goede samenwerking tussen enerzijds de school en anderzijds de ouders en voogden.

 

Artikel 17.

 

De belangen van alle leerlingen, hun ouders en voogden mede te behartigen.

 

Artikel 18.

 

De communicatie tussen de ouders en de ouderraad te stimuleren.

 

Artikel 19.

 

Vertegenwoordigen van de school bij officiële en niet officiële gebeurtenissen.

 

Artikel 20.

 

Zoeken naar mogelijkheden om ons gemeentelijk onderwijs vooruit te helpen binnen de gemeente en te vrijwaren van pogingen om dit onderwijs te schaden of te ontmantelen.

 

Artikel 21.

 

Medewerking verlenen bij de organisatie en uitvoering van niet lesgebonden activiteiten, steun te verlenen aan initiatieven die de school ten goede komen.

 

Hoofdstuk 6 – Recht op informatie

 

Artikel 22.

 

Indien de ouderraad ten behoeve van zijn werking informatie of inzage in een bestuursdocument wenst, dan wordt dit recht uitgeoefend via de vertegenwoordigers van de geleding ouders in de schoolraad.

 

Hoofdstuk 7 – Vergaderingen

 

Afdeling I – Bijeenroeping

 

Artikel 23.

 

De voorzitter bepaalt in overleg aan het begin van het schooljaar de tijd en de plaats van de vergaderingen daarbij rekening houdend met activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden.

 

De secretaris van de ouderraad bezorgt de data van deze vergadermomenten aan de directeur en aan de voorzitter van de schoolraad.

 

Artikel 24.

 

De ouderraad vergadert:

-          op uitnodiging van de voorzitter;

-          wanneer de voorzitter een vraag tot advies van de schoolraad of van de directie krijgt;

-          wanneer minstens 3 leden van de ouderraad om een vergadering verzoekt, dient de voorzitter de ouderraad bijeen te roepen uiterlijk 15 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek rekening houdend met eventuele verlofperiodes.

 

Artikel 25.

 

Van de leden wordt verwacht dat zij de vergaderingen bijwonen. Bij verhindering wordt de voorzitter of de secretaris op de hoogte gebracht.

 

Artikel 26.

 

De secretaris verstuurt de uitnodiging na akkoord van de voorzitter. Ze bevat agenda, datum, plaats, uur van de vergadering, en zo mogelijk bijhorende documenten (zoals het verslag van de vorige vergadering) en nota’s. Bij het vaststellen van datum en uur wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de leden.

 

Artikel 27.

 

De uitnodiging wordt minstens één week voor de vergadering verstuurd.

 

Artikel 28.

 

§1.       De ouderraad kan vragen dat de directeur aanwezig is op de vergadering.

De directeur moet uiterlijk 1 week voor de vergadering van deze vraag op de hoogte gebracht worden. De directeur kan schriftelijk en gemotiveerd weigeren op de vraag in te gaan.

 

§2.       De ouderraad kan vragen dat één of meer personeelsleden aanwezig zijn tijdens de vergadering.

De personeelsleden moeten uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering van deze vraag op de hoogte gebracht worden.

De personeelsleden kunnen schriftelijk en gemotiveerd weigeren op de vraag in te gaan.

 

§3.       De ouderraad kan externen uitnodigen.

 

Afdeling II - Agenda

 

Artikel 29.

 

§1.       De voorzitter stelt de agenda op.

 

§2.       Op vraag van een lid wordt elk onderwerp dat binnen de bevoegdheid van de ouderraad valt, op de eerstvolgende vergadering geplaatst.

 

Afdeling III – Verloop – Besluitvorming – Stemming

 

Artikel 30.

 

§1.       Bij aanvang van de vergadering stelt de voorzitter de volgorde van de besprekingen voor, rekening houden met de op de agenda ingeschreven punten.

 

§2.       De secretaris maakt een verslag op van elke vergadering. Het verslag wordt de volgende vergadering goedgekeurd.

 

§3.       Op de agenda kan ter zitting geen punt worden toegevoegd tenzij alle leden daarmee akkoord gaan.

 

Artikel 31.

 

§1.       In principe streven de leden van de ouderraad bij het verstrekken van adviezen of het      bepalen van standpunten een consensus na.

 

§2.       In uitzonderlijke gevallen kan de ouderraad tot een stemming overgaan. In dat geval beschikt elk lid over een stem.

 

§3.       De stemming gebeurt bij handopsteking, behoudens wanneer een lid om een geheime stemming verzoekt. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid.

Onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

 

§4.       Een lid van de ouderraad kan een volmacht geven om te stemmen indien hij of zij niet aanwezig kan zijn op een vergadering.

 

Artikel 32.

 

De ouderraad kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft + 1 van het totale aantal leden aanwezig zijn. Indien dit quotum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe vergadering samengeroepen.

 

Hoofdstuk 8 – Financiën en Activa

 

Artikel 33.

 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schulden die door de ouderraad worden gemaakt.

 

Artikel 34.

 

Uitgaven of bestedingen van de inkomsten worden steeds bepaald door de vergadering van de ouderraad.

 

Artikel 35.

 

Bij ontbinding van de ouderraad worden de activa en financiën, na aanzuivering van de schulden, door de ouderraad overgedragen aan een vereniging, verbonden aan de gemeentelijke basisschool Het Anker, die gelijkaardige doelen nastreeft als die van de te ontbinden ouderraad.

 

Hoofdstuk 9 – Communicatie

 

Artikel 36.

 

De verslagen van de ouderraad zijn ter inzage voor de ouders op het secretariaat van de school.

 

Artikel 37.

 

De ouders kunnen informatie verkrijgen bij en opmerkingen geven aan de leden van de ouderraad.

 

Hoofdstuk 10 – De vriendenkring “Het Anker”

 

Artikel 38.

 

§1.       De vriendenkring “Het Anker” wordt samengesteld uit sympathisanten, oud-leerlingen en oud-leden van de ouderraad.

 

§2.       Deze vriendenkring streeft dezelfde doelstellingen na als de ouderraad en moet zich eveneens aan het huishoudelijk reglement van de ouderraad houden.

 

§3.       De leden van de vriendenkring “Het Anker” zijn welkom op de vergaderingen van de ouderraad, maar hebben geen stemrecht, louter een adviserende rol.

 

§4.       De ouderraad kan leden van de vriendenkring “Het Anker” weigeren tot de vergaderingen en haar activiteiten. Dit met een gewone meerderheid van stemmen.

 

Hoofdstuk 11 – Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk reglement

 

Artikel 39.

 

Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking.

 

Artikel 40.

 

§1.       Dit huishoudelijk reglement geldt voor een onbepaalde duur. Het kan gewijzigd worden op voorstel van ten minste de helft + 1 van de leden van de ouderraad.

 

§2.       Een voorstel van wijziging van dit reglement moet schriftelijk gebeuren.

 

§3.       Een wijziging van het reglement wordt slechts aanvaard met instemming van ¾ meerderheid van de leden van de ouderraad.

 

§4.       Elke wijziging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de samenstelling van de ouderraad wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Gedaan te Knokke-Heist, op 24 januari 2013.

Voor de ouders.

 

Art. 2

Het huishoudelijk reglement wordt als bijlage aan dit besluit toegevoegd en wordt aan alle huidige en toekomstige leden van de ouderraad overhandigd door de voorzitter.

 

Datum goedkeuring: 28 februari 2013

Datum bekendmaking: 1 maart 2013

 

Gemeenteraadsbesluit - GBS Huishoudelijk reglement - Ouderraad Het Anker

 

Contact

Basisonderwijs Het Anker Pannenstraat 132 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

 hetanker@knokke-heist.be http://hetanker.knokke-heist.be

Telefoon directie: 050 626 700
Telefoon secretariaat: 050 630 870