Erkenningsprocedure natuurramp

Eerst moet de Vlaamse Regering de algemene natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Stap 1: Erkenning van de natuurramp

  • Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.
  • De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid zal vragen.
  • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring.
  • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

 

Meestal gebeurt de coördinatie van de verschillende dossiers via de betrokken gemeentelijke administratie. Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met uw gemeente.

 

Stap 2: Aanvraag van een schadevergoeding

Als de ramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds behandelt uw aanvraag in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

Meer info: https://www.bestuurszaken.be/rampenfonds

 

 


Gids "rampenschade - gebruikershandleiding"

Gerelateerde inhoud