Bezwaar tegen belasting

Gaat u niet akkoord met de belasting die u moet betalen, dan kan u een bezwaar indienen.

Als belastingschuldige heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen na ontvangst van een aanslagbiljet.

Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.

 

Een bezwaarschrift kan u op volgende manieren indienen :

  • per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist;
  • per e-mail : te verzenden naar het e-mailadres op het aanslagbiljet of naar ontvangsten@knokke-heist.be
  • per fax +32 50 630 159

Het bezwaarschrift :

  • bevat de reden van uw bezwaar met eventuele bewijsstukken;
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet;
  • vermeldt uw naam en (eventueel nieuw) adres;
  • is, als het aanslagbiljet niet aan u persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingschuldige;
  • is door u ondertekend en gedateerd.

Wenst u gehoord te worden op de hoorzitting, dan moet u dit uitdrukkelijk vragen in uw bezwaarschrift.

 

De beslissing van het college wordt u per aangetekende brief meegedeeld binnen de zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift. Gaat u niet akkoord met de beslissing van het college, dan kan u daartegen beroep aantekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

 

Contact

Ontvangsten Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 147 +32 50 630 159  ontvangsten@knokke-heist.be