Beleidsrapporten

Ieder jaar maakt de gemeente een budget op voor het komende jaar. Het budget 2014 werd dus opgemaakt in 2013. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt er bovendien een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaren, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. Het meerjarenplan 2014-2019 is ondertussen ook gepubliceerd.

Zowel het budget als het meerjarenplan worden doorheen het jaar bijgestuurd. We spreken dan over een budgetwijziging en een aanpassing van het meerjarenplan. 

Een budget en een meerjarenplan bestaan altijd uit een financieel en een strategisch luik. Met andere woorden, de documenten zijn een verzameling van enerzijds de doelstellingen die de gemeente het komende jaar of de komende jaren wil realiseren, en anderzijds het kostenplaatje dat daaraan gekoppeld is.

Er zijn 3 soorten budget: exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget.

  • Exploitatiebudget: Dit is een raming van alle ontvangsten en kosten die de gemeente tijdens het komende dienstjaar verwacht, en die nodig zijn voor de dagelijkse werking, zoals bijvoorbeeld de lonen van het gemeentepersoneel.
  • Investeringsbudget: Dit is een raming van alle investeringen van het komende jaar. Zowel de restauratie van gebouwen als de heraanleg van wegen of de bouw van een nieuwe school kunnen hieronder vallen.
  • Liquiditeitenbudget: Dit budget is een financieel plan van alle geldstromen, waarin o.a. de leningen zijn opgenomen.

Het geld om al die uitgaven te dragen haalt de gemeente uit het gemeentefonds, betalingen voor geleverde diensten, overheidssubsidies, belastingen, dividenden en opbrengsten uit beleggingen ...

Als de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente aan elkaar gelijk zijn, kan je spreken van een budget of een meerjarenplanning in evenwicht.

Contact

Financiën Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630100 050630159  financien@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud