Wetgeving i.v.m. borden voor verkiezingspubliciteit

1     Moet de gemeente borden voorzien?

De gemeenten zijn niet verplicht te zorgen voor plaatsen of borden voor verkiezingspropaganda .

De beslissing of er borden worden geplaatst, wanneer en hoeveel, behoort tot de lokale autonomie van de gemeenten.

De steden en gemeenten kunnen hieromtrent een eigen politiereglement uitvaardigen waarin bijkomende regels worden gesteld.

De besturen dienen er op toe te zien dat rekening houdend met de beginselen van behoorlijk bestuur, de gelijke behandeling tussen alle lijsten gegarandeerd wordt.

 

2     Kan de gemeente aanplakborden op privaat domein verbieden?

Gemeenten kunnen met een politieverordening het plaatsen van verkiezingsborden op privaat domein beperken. Het onbeperkt plaatsen van verkiezingsborden kan immers leiden tot de verstoring van de openbare orde en tot visuele vervuiling. Dat kan echter niet zomaar.

De gemeente moet een evenwicht zoeken tussen:

  • de vrijheid van meningsuiting, waaronder het plaatsen van verkiezingsborden op privaat domein valt.
  • de politionele verantwoordelijkheid van de gemeente om de openbare orde te vrijwaren.

 

De beperking moet beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke nood, zoals de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen, openbare plaatsen en in openbare gebouwen.

 

De beperking moet ook in redelijke verhouding staan ten aanzien van het beoogde doel. Het moet op voldoende wijze gebaseerd zijn op motieven betreffende de materiële openbare orde.

 

Zo kan een gemeente bijvoorbeeld het plaatsen van verkiezingsborden verbieden op een privaat domein indien dit een gevaar zou opleveren voor het verkeer.

 

Een algemeen verbod op het plaatsen van verkiezingsborden op het privaat domein is volgens de Raad van State en het Grondwettelijk Hof een te grote beperking van de vrije meningsuiting en vatbaar voor vernietiging.

 

3     Mogen verkiezingsborden langs autosnelwegen en gewestwegen ?

Een koninklijk besluit uit 1959 verbiedt publiciteit op vrijstaande constructies langs alle autosnelwegen en langs de meeste gewestwegen voor zover herkenbaar vanaf die wegen en ongeacht de afstand.

Dit verbod geldt ook voor verkiezingspropaganda.

 

Een inname van het openbaar domein beheerd door het Vlaams Gewest, vereist steeds een vergunning vanwege de wegbeheerder en de burgemeester.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal verkiezingspubliciteit, die zonder vergunning op het openbaar gewestdomein geplaatst wordt, ambtshalve verwijderen.

 

Ondanks dit principieel verbod zal het Agentschap Wegen en Verkeer niet optreden tegen verkiezingspubliciteit langs gewestwegen op voorwaarde dat de affiches zijn aangebracht op door de gemeente beschikbaar gestelde dragers (borden).

Voor inlichtingen over de regels langs een welbepaalde gewestweg, beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, kan u bij de regionale afdelingen terecht wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be

 

4     Verkiezingsborden en – affiches: wat mag er en wat mag er niet?

De sperperiode loopt van 1 juli 2018 tot en met 14 oktober 2018. Tijdens die periode gelden er beperkingen voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het gebruik van reclameborden.

Alle publicaties tijdens de sperperiode worden aanzien als verkiezingsuitgave.

4.1    Wat zijn verkiezingsaffiches?

Verkiezingsaffiches zijn alle affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, opschriften en plakbriefjes die bestemd zijn voor de lokale en provinciale verkiezingen.

4.2    Welke verkiezingsaffiches en aanplakborden zijn verboden en welke niet

 

4.2.1    Commerciële reclameborden en affiches zijn verboden

Politieke partijen, lijsten en kandidaten, alsook derden die voor hen propaganda voeren, mogen geen gebruik maken van commerciële reclameborden en affiches.

Dit zijn affiches op reclameborden die gewoonlijk voor commerciële doeleinden worden verhuurd tegen betaling “bij reclameagentschappen en gespecialiseerde bedrijven”.

Commerciële panelen mogen tijdens de sperperiode niet als privépanelen worden gebruikt.

 

 

4.2.2    Niet-commerciële reclameborden of affiches die niet groter zijn dan 4m² zijn toegelaten

Niet-commerciële reclameborden en affiches zijn reclameborden die aangekocht of gehuurd zijn om alleen tijdens de verkiezingscampagne te worden gebruikt met een niet-commerciële affichering. Voor de plaatsing van deze borden wordt geen tegenprestatie (in geld of in natura) gevraagd.

Het gaat hier over:

  • borden die de gemeente plaatst voor aanplakking van verkiezingspropaganda
  • borden die partijmilitanten kosteloos plaatsen waarop verkiezingsaffiches worden ophangen

Deze niet-commerciële reclameborden en affiches zijn toegelaten zolang zij niet groter zijn dan 4m² zijn.

Zowel het reclamebord als de affiche mag niet groter zijn dan 4m².

Een affiche van 4m² aangebracht op een bord van meer dan 4m² is dus verboden.

Het begrip “bord” moet in zijn gebruikelijke betekenis begrepen worden. Een bord is een drager die ook zonder opschrift of affiche als een bord wordt erkend.

Andere informatiedragers dan borden, zoals muren, poorten, ramen, vrachtwagens, bussen, reclame achter een vliegtuig… mogen groter zijn dan 4m², maar de affiche zelf niet.

 

 

4.3    Waar mag u verkiezingsaffiches plakken?

Verkiezingsaffiches mogen enkel op de plaatsen die:

  • door de gemeente zijn bestemd voor aanplakking of
  • die vooraf schriftelijk zijn toegelaten door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde.

Op andere goederen beheerd door openbare besturen mogen verkiezingsaffiches niet.

 

De gemeente Knokke-Heist voorziet borden voor verkiezingspubliciteit op volgende plaatsen:

 

Deelgemeente

Waar ?

Aantal

KNOKKE

Stadhuis Knokke – de zuidzijde van het stadhuis, kant school

1

Cultuurcentrum Scharpoord – aan parking/tuin hoofdingang

1

HEIST

 

DUINBERGEN

Stadhuis/Ravelingen Heist  

1

Wijk Heulebrug, Breed Veertien aan school Korenbloem

1

Stübbenpark-Duinbergenlaan recht tegenover handelszaken t.h.v. huisnummer 117

1

WESTKAPELLE

Aan St-Niklaaskerk in dorpscentrum

1

RAMSKAPELLE

Parking naast de pastorie (kant pastorie aan de westzijde)

1

TOTAAL

 

7

 

 

Elke partij krijgt 1 bord van 1.50m breed en 1.53 m hoog. De ruimte tussen 2 partijen wordt onderbroken door een smalle lat.  Bovenaan het bord wordt de naam van de partij geplaatst in alfabetische borden en dit per soort verkiezing, dus voor gemeenteraadsverkiezingen en voor provincieraadsverkiezingen.

Is er ruimte over, dan wordt deze gebruikt voor officiële berichtgeving van het gemeentelijk of provinciaal hoofdbureau.  Deze informatie wordt ook geafficheerd in het gemeentehuis en op de website van de gemeente.

 

4.4    Wanneer worden de borden geplaatst?

De technische dienst van de gemeente zal de borden plaatsen begin september.

4.5    Wanneer mag u geen verkiezingsaffiches plakken?

Tussen 22 uur en 7 uur is het verboden verkiezingsaffiches te plakken.

Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 15 uur.

4.6    Vraag aan de lokale en provinciale partijen en kandidaten

Niettegenstaande het gemeentebestuur niet kan verbieden dat er borden geplaatst worden op privaat domein, wordt er toch gevraagd om “gematigd” te voorzien in borden voor verkiezingspubliciteit zodat er binnen onze gemeente geen visuele verontreiniging is. Ook wordt gevraagd rekening te houden met een tijdsbeperking: van 1/09 tot uiterlijk 15/10/2018.

Eveneens wordt er gevraagd zeker rekening te houden met de zichtbaarheid en een veilige verkeerstoestand.