Budget 2013

Na een lang voorbereidingstraject kan de gemeente Knokke-Heist voor het budget 2013 voldoen aan de regels van BBC (Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids –en beheerscyclus van 25 juni 2010). Dit is een jaar vroeger dan de verplichte instap in 2014. BBC staat voor de Beleids –en Beheerscyclus en kadert binnen de verdere implementatie van het gemeentedecreet, waarbij gestreefd wordt naar een modernisering van het lokale beleid en management.

 

De oude functionele indeling van het budget en jaarrekening is verdwenen en vervangen door een systeem van beleidsdomeinen. De rapportering aan de gemeenteraad gebeurt op het niveau van beleidsdomeinen: Algemene financiering, Financieel beleid, Interne Organisatie, Communicatie en dienstverlening, Veiligheidszorg, Natuur en milieubeheer, Knokke-Heist in uitbouw, Stadsonderhoud, Vrije Tijd, Leren en Onderwijs en Welzijn, zorg en opvang.

 

In de beleidsnota worden de middelen gekoppeld aan de actieplannen die het bestuur gaat ondernemen om zijn doelstellingen te halen. Naast de uitgewerkte doelstellingen heeft de gemeente Knokke-Heist een reguliere werking.

De financiële nota bevat net als vroeger cijfergegevens, maar veel bondiger. De financiële nota is ingedeeld in een exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget.

 

Volgens de BBC regelgeving moet het budget aan strenge financiële normen voldoen. Het budget 2013 voldoet aan die normen. De gemeente kan vanuit het overschot in exploitatie de periodieke leningslast betalen. Dit duidt op een structureel gezond budget. Er werd geen meerjarenplanning opgemaakt. Minister Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, heeft alle besturen die in 2013 starten vrijgesteld van het opstellen van een meerjarenplan. Op die manier kan het bestuur zich in de loop van 2013 richten op de opmaak van een volwaardig meerjarenplan 2014-2019   

Contact

Budget en uitgaven Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 141 050 630 159  uitgaven@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud