Gemeentelijk reglement - Voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst

TARIEF A: Heen en terug naar vertrekplaats binnen straal van 35 km= Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + Wachtgeld: 35,00 EUR per uur + kilometerprijs: 1,25 EUR per afgelegde kilometer.

 

TARIEF B: Heen binnen straal van 35 km = Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + wachtgeld: 35,00 EUR per uur + kilometerprijs: 2,50 EUR per afgelegde kilometer.

 

TARIEF C: Heen en terug naar vertrekplaats vanaf 35 km = Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + wachtgeld: 35,00 EUR per uur + Kilometerprijs: 0,75 EUR per afgelegde kilometer.

 

TARIEF D: Heen vanaf 35 km= Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + Wachtgeld: 35,00 EUR per uur + Kilometerprijs: 1,50 EUR per afgelegde kilometer.

 

Tussen 22u00 en 6u00: eenmalige toeslag: 2,50 EUR

In het opnemingsbedrag van de tarieven A tot en met D is reeds anderhalve kilometer rijafstand inbegrepen.

 

§3 Wijzigingen in de gezamenlijke tarieven zijn mogelijk wanneer meer dan de helft van de bestaande exploitanten zich formeel akkoord verklaart.

 

§4 De gemeenteraad delegeert de beslissing tot het vaststellen van de forfaitaire tarieven E tot en met Z op voorstel van de exploitanten op aan het college van burgemeester en schepenen.

 

BELASTINGEN.

Art. 29.

De in dit gemeentelijk reglement bedoelde vergunningen kunnen aanleiding geven tot het innen van een belasting. Een bijkomende belasting kan eveneens geïnd worden ten laste van de exploitanten van taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg, maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie.

De eventuele belastingreglementen worden vastgesteld in afzonderlijke Gemeenteraadsbeslissingen.

 

GEMACHTIGDE AMBTENAAR.

Art. 30.

De Gemeentesecretaris wordt belast met het ondertekenen van de taxikaarten.

 

OVERIGE BEPALINGEN.

 

Art. 31.

Alle kosten waarmee de taxionderneming bezwaard is, met inbegrip van de zegel- en registratiekosten, zijn ten laste van de exploitant.

 

Art. 32.

Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen, kunnen de vergunningen ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden ingeval de bepalingen van het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en Besluiten bedoeld in artikel 15 van dit reglement overtreden of de aan de vergunning verbonden voorwaarden niet nagekomen worden.

 

Art. 33.

De vergunning is slechts geldig indien de voertuigen gedekt zijn door een bewijs van schouwing, afgeleverd door een door de Minister van Verkeerswezen erkend schouwend organisme, en door een verzekeringsbewijs, afgeleverd voor taxivervoer door een door de Koning erkende verzekeringsmaatschappij of van een attest opgemaakt door de vervoerondernemingen waarbij deze verklaart haar eigen verzekeraar te zijn en waarop zijn vermeld nummer en datum van de daartoe verleende ministeriële machtiging.

 

Art. 34.

Het Gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 betreffende het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst wordt opgeheven, met ingang vanaf 1 december 2017.

 

Art. 35.

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2017.

 

Besluit

 

 

 

Datum goedkeuring: 25 oktober 2017

Datum bekendmaking: 30 oktober 2017

 

Contact

Sportdienst Edward Verheyestraat 14 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 480 050 630 499  Sport@knokke-heist.be