Gemeentelijk reglement - Borgsom bij bouwwerken

Artikel 1.

Het bedrag van de borgsom zoals bedoeld in het Gemeenteraadsbesluit houdende de politieverordening op de ingebruikname van de openbare weg bij bouwwerken, wordt vastgesteld op 155,00 EUR de strekkende meter bebouwing langs de straatzijde of, wat hoekpercelen betreft, alle straatzijden.

 

Voor meergezinswoningen wordt voornoemd bedrag vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen, kelderverdiepingen inbegrepen en technische bouwlaag of dakvolume uitgezonderd.

 

De opmeting en de vaststelling van het bedrag van de borgsom worden door de gemeentelijke diensten verricht.

 

Art. 2.

Aan de verplichting tot het stellen van een borgsom kan voldaan worden door :

1. een hoofdelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankwaarborg.

2. ofwel een consignatie onder vorm van geld bij een financiële instelling mits deze zich ertoe verbindt deze gelden niet vrij te geven zonder schriftelijk akkoord van het Gemeentebestuur en op het eerste verzoek van het Gemeentebestuur die gelden geheel of gedeeltelijk in de gemeentekas te storten.

 

Art. 3.

De waarborg wordt aangesproken wanneer het Gemeentebestuur kosten maakt m.b.t. volgende bepalingen:

Ø       Na afwerking van de bouwplaats zal op kosten van de bouwheer, door een aangestelde aannemer van het Gemeentebestuur, het trottoir hersteld of opnieuw aangelegd worden, volgens de modaliteiten bepaald in de bouwverordening.

 

Ø       In straten waar onlangs nieuw kleinschalig materiaal werd gelegd zal op kosten van de bouwheer een door de gemeente, bij aanbesteding, aangestelde aannemer de tegels opbreken, stapelen op eigen terrein en naderhand terugplaatsen.
In andere straten gebeurt de heraanleg van het trottoir, eveneens op kosten van de bouwheer, door een aannemer aangesteld door gemeente.

 

Ø       Het herplaatsen van weggenomen bomen gebeurt door een aannemer aangesteld door de gemeente en op kosten van de bouwheer.

 

Ø       De eventueel beschadigde openbare weg of nutsvoorzieningen zullen op kosten  van de bouwheer, door een door het gemeentebestuur aangestelde aannemer hersteld worden.

 

Art. 4.

Na de aftrek van de kosten gemaakt door het Gemeentebestuur wordt het saldo van de waarborg vrijgegeven wanneer door het Gemeentebestuur wordt vastgesteld dat aan alle vereisten van de politieverordening op de openbare weg is voldaan.

 

Art. 5.

Het Gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2002 wordt opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 28 maart 2013

Datum bekendmaking: 2 april 2013

 

Download hier het gemeenteraadsbesluit Borgsom bij bouwwerken

 

 

Contact

Ontvangsten Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 147 +32 50 630 159  ontvangsten@knokke-heist.be