Reglement - Tussenkomst om sociale redenen in de kostprijs van het waterverbruik

 

Artikel 1.

 

Om sociale redenen komt het gemeentelijk waterbedrijf Knokke-Heist tussen in de kostprijs van het huishoudelijk waterverbruik van haar verbruikers, binnen de voorwaarden vermeld in de hierna volgende artikelen.

 

 

 

Art. 2.

 

De verbruiker moet op 1 januari van het verbruiksjaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Knokke-Heist.

 

De verbruiker moet daarenboven op 1 januari van het verbruiksjaar genieten van:

 

-          ofwel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

 

-          ofwel de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;

 

-          ofwel het bestaansminimum of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum respectievelijk van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

 

-          ofwel de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;

 

-          ofwel de tegemoetkoming hulp aan bejaarden volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;

 

-          ofwel de integratietegemoetkoming voor gehandicapten volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

 

-          ofwel een verhoogde kinderbijslag wegens handicap van het kind, mits het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin niet hoger is dan het grensbedrag dat geldig is voor de toekenning van de voorkeursregeling inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, te verhogen met het overeenkomstig aantal kinderen fiscaal ten laste.

 

-          ofwel twee kinderen fiscaal ten laste hebben, mits het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin niet hoger is dan het grensbedrag dat geldig is voor de toekenning van de voorkeursregeling inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, te verhogen met het overeenkomstig aantal kinderen fiscaal ten laste.

 

-          ofwel een collectieve schuldenregeling, bekomen van de Beslagrechter overeenkomstig de wet van 5 juli 1998.

 

 

 

Art. 3.

 

De verbruiker moet een aanvraag indienen bij het gemeentelijk waterbedrijf, AGSO Knokke-Heist, ’t Walletje 104 te 8300 , tussen 1 januari en 30 november van het verbruiksjaar.

 

De aanvraag gebeurt door het overmaken van (één van) de volgende attesten:

 

-          ofwel, een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat de aanvrager geniet van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de inkomensgarantie voor ouderen;

 

-          ofwel, een attest afgeleverd door het OCMW waaruit blijkt dat de aanvrager geniet van een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum;

 

-          ofwel, een attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de aanvrager geniet van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten, en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor gehandicapten.

 

-          ofwel, een attest waaruit blijkt dat ingevolge de handicap van het kind een verhoogde kinderbijslag wordt uitbetaald door de kinderbijslagkas.

 

-          ofwel, het aanslagbiljet van de personenbelasting afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën waaruit het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin in het vorige kalenderjaar en het aantal kinderen ten laste kunnen worden opgemaakt.

 

-          ofwel, de beschikking van de Beslagrechter waaruit de toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling blijkt.

 

 

 

Art. 4.

 

De tussenkomst die het waterbedrijf verleent, bestaat uit:

 

-          een bijkomende kosteloze hoeveelheid drinkwater van 10 m³ per jaar en per persoon in het gezin, voor zover het water verbruikt wordt;

 

-          een vrijstelling voor de gemeentelijke saneringsbijdrage tot een maximum van 25 m³ per jaar en per persoon in het gezin.

 

Deze tussenkomst geldt enkel voor het verbruik op het adres waar de aanvrager gedomicilieerd is. 

 

 

 

Art. 5.

 

Het gemeentelijk waterbedrijf kan de tussenkomst ook ambtshalve aan een abonnee verlenen wanneer zij - uit gegevens die door openbare organisaties ter beschikking worden gesteld - kan opmaken dat deze abonnee (nog steeds) aan de voorwaarden voldoet.

 

 

 

Art. 6.

 

Bij een eerste aanvraag tot tussenkomst door een abonnee wordt deze slechts toegekend met terugwerkende kracht vanaf de datum van de laatste meteropname.

 

 

 

Art. 7.

 

Het Raadsbesluit van 30 juni 2005 in verband met de tussenkomst om sociale redenen in de kostprijs van het waterverbruik wordt opgeheven na facturatie van het waterverbruik tot 31 december 2006.

 

 

 

Art. 8.

 

Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2007, voor het waterverbruik vanaf 1 januari 2007.

 

Datum goedkeuring: 29 maart 2007

Datum bekendmaking: 2 april 2007

 

 

Gemeenteraadsbesluit - Tussenkomst om sociale redenen in de kostprijs van het waterverbruik.